Kommunstyrelsen

Antal ledamöter: 15
Antal anställda: 42
Ordförande: Magnus Andersson
Förvaltningschef: Lena Fagerlund

Kommunstyrelsen redovisade för sin egen verksamhet ett överskott på 6 mnkr inklusive kommunens outnyttjade planeringsreserv. Exklusive planeringsreserven som uppgick till 4 mnkr redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 2 mnkr.

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, dess utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Förvaltningens uppgift är att samordna strategisk ledning och styrning och bistå övriga verksamheter via administrativa avdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, avdelningen för samhällsplanering samt avdelningen för näringslivsfrågor, kommunikation och säkerhet.

ÅRETS VERKSAMHET

Förvaltningen arbetar strategiskt för att skapa förutsättningar för stadsutveckling och bostäder inom ramen för Centrumplanen. Planen har varit ute på dialog där allmänheten haft möjlighet att lämna synpunkter. Kommuninvånarna har visat ett stort intresse och lämnat många synpunkter. Centrumplanen färdigställs under 2020.

Arbetet med VA-försörjningen längs Tisarens norra strand fortskrider och sker parallellt med Askersunds kommun där överföringsledningar, pumpstationer och distributionsnät i Toskabäcken ingår. Byggnationen påbörjas i januari 2020 och pågår till första kvartalet 2021.

Vättervatten AB, som har till uppgift att ansvara för och främja en god vattenförsörjning till de kommuner som är delägare i bolaget (Kumla, Laxå, Lekeberg, Örebro och Hallsberg) har tagit fram ett förslag som innebär bortledning av vatten från Vättern via en cirka 36 km lång bergtunnel fram till ett nytt planerat vattenverk i Håkanmo i Hallsberg. Därefter ska vattnet via markledningar distribueras till respektive kommuns verksamhetsområde för dricksvatten. Planerad driftstart för uttag av vatten ur Vättern är år 2027.

Fastighetsregleringen av Lien 8 är genomförd och bygget av 48 lägenheter av Hallsbergs Bostäder AB pågår. Totalt har 25 småhustomter sålts under året och nu finns 54 tomter klara för försäljning från årsskiftet.

En utredning pågår om hur kommunen ska arbeta långsiktigt med åtgärder för att förhindra översvämningar och ett förslag är att bygga en våtmark med dagvattenfördröjning. Just nu undersöks tre olika placeringar av våtmark.

Under året har resultaten i attityd- och kvalitetsmätningarna NKI (nöjd-kund-index) och Svenskt Näringslivs rankning förbättrats för kommunen. NKI-resultatet har gått från 66 till 72 (av 100) och i näringslivsrankningen har Hallsbergs kommun klättrat 73 placeringar.

Förvaltningen har tagit första steget mot en mer tydlig profilering av Hallsbergs kommuns etableringsbara mark genom en informativ film som ligger ute på kommunens hemsida och på www.nodepole.com.

För andra året öppnades Kånsta kvarn upp för besök från allmänheten, som bland annat kunde se resultatet av alla renoveringar. 1 716 personer besökte kvarnen under två dagar.

Förvaltningen har utvecklat och lanserat en ny webbplats för kommunen och arbetet med digital tillgänglighet påbörjades 2019. Arbetet fortsätter hela 2020.

För att öka kunskapen om var det finns otrygga platser i kommunen har trygghetsvandringar genomförts i Hallsbergs kommuns tätorter. Upplevelsen av otrygghet hör ofta ihop med brister i belysning och mycket buskage.

Under hösten beslutade Hallsbergs kommun att samverka i en gemensam arkivorganisation med övriga Sydnärkekommuner, Sydnärkes kommunalförbund och Sydnärkes Utbildningsförbund. Den gemensamma arkivorganisationen startar 1 januari 2020.

Införandet av ny växel och telefoni avslutades i februari och medarbetarna i kontaktcenter har sedan dess arbetat med att ta fram rutiner och arbetssätt för att hantera nya funktioner i växel- och telefonisystemet.

Ett digitalt system för registrering av besökare till kommunhuset har införts och i samband med det har kommunledningsgruppen fastställt regler för besök och tillgång till kommunhuset. Under året har 3 000 besökare registrerats i kommunhuset.

Valkansliet arbetade våren 2019 med förberedelser och genomförande av EU-valet. Under april hölls sju utbildningstillfällen för cirka 100 röstmottagare inklusive valförrättare. Under förtidsröstningen fanns det sju vallokaler och under valdagen genomfördes val i elva valdistrikt.

Utifrån den övergripande strategin för kompetensförsörjning stöder HR-avdelningen förvaltningarna i arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner.

Under året fortsatte arbetet med en ny version av ekonomisystemet som uppgraderades 2018. Den nya versionen ger möjligheter till fortsatt utveckling av bland annat rutiner för planering och uppföljning.

I slutet av 2017 införde kommunen Stratsys, ett verktyg för bland annat planering, uppföljning och beslutsstöd. 2019 var det första året då alla nämnders rapporter och även den kommungemensamma rapporten producerades i Stratsys. Även den interna kontrollplanen och arbetet med internkontroller som riskanalyser, kontrollmoment och uppföljning finns nu i Stratsys. I planeringsprocessen har kommunen sett över och reviderat kommunens strategiska mål och nämndmål inklusive indikatorer, som ska gälla från och med 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har ansvarat för fyra större strategiska lokalförsörjningsprojekt. Den nya förskolan Äppellunden har färdigställts med inflyttning för åtta avdelningar. Långängsskolan sista ombyggnadsetapp har slutförts. Planeringen inför ett nytt vård- och omsorgsboende har övergått till beslut om genomförande och byggnationen har påbörjats. Fastigheten Skördetröskan är under ombyggnad för inflyttning under 2020 av bland annat gatukontorets verksamheter.

MÅLUPPFYLLELSE

HÅLLBAR KOMMUN

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi.
Indikator Målet är uppfyllt Ekonomiskt resultat 1,6 %.
Kommentar
Det ekonomiska resultatet var 4,6 % och därmed bedöms nämndmålet som uppfyllt.

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt.
Indikator Målet är ej uppfyllt Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med 2020.
Indikator Målet är uppfyllt Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2020. Energianvändningen ska normalårskorrigeras.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Storleken på utsläpp från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att följa minskningen.
Kommentar
Dieselanvändningen har ökat med 11,5 %. Elkonsumtionen har minskat med 2 %. Årets tågresor gav 0,7 kg koldioxidutsläpp vilken är i nivå med föregående år. Uppgifter från övriga resor finns inte tillgängliga. Nämndmålet bedöms delvis uppföljt utifrån målets indikatorer som visar att en indikator inte är uppfylld, en är uppfylld och en delvis uppfylld.

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra säkerställa att det finns utbildning av hög kvalitet inom gymnasieskolan, Komvux och yrkesutbildningar.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Andel elever som påbörjar gymnasie- och vuxenutbildning ska årligen öka.
Indikator Målet är uppfyllt Andel elever som fullföljer gymnasie- och vuxenutbildning ska årligen öka.
Kommentar
Antalet elever inom Allévux ökar stadigt. Flexibla undervisningsformer som möjliggör studier samtidigt som arbete har bidragit till ökningen. Andelen elever som påbörjar gymnasiet har minskat något då fler elever från de östra delarna av kommunen väljer Örebro som studieort. Andelen elever som har nått gymnasieexamen har de senaste åren ökat något. Nämndmålet bedöms som delvis uppföljt.

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande kommun.
Indikator Målet är uppfyllt Kommunens medarbetare ska ha en utvecklingsplan, målet 2019 är 90 %.
Indikator Målet är uppfyllt Kommunen ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Kommentar
I medarbetarsamtalet ingår uppdraget att göra utvecklingsplaner för alla medarbetare och beslut finns i kommunstyrelsen om en gemensam strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Bedömningen är därför att målet är uppfyllt.

ALLAS INFLYTANDE

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Hallsbergs kommun ska stimulera framtagande av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna.
Indikator Målet är ej uppfyllt Nöjd-inflytande-index (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka.
Indikator Målet är uppfyllt Medarbetares upplevelse av möjligheter till inflytande ska öka.
Kommentar
Jämfört med 2017 har kommunens index för påverkan minskat något 2019. Hallsberg ligger lika med jämförbara kommuner men något lägre än riket totalt. Senaste medarbetarundersökningen visar att upplevelsen av inflytandet har ökat. Nämndmålet bedöms som delvis uppfyllt.

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Lokala initiativ i landsbygdsutvecklingsfrågor ska stödjas av kommunen och de organisationer genom vilka kommunen arbetar.
Indikator Målet är uppfyllt Kommunen ska vara representerad eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år.
Kommentar
Kommunen genomför regelbundna sammankomster i alla tätorter.

GOD SERVICE

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Årliga mätningar ska mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2019 ska 80 % vara nöjda.
Indikator Målet är uppfyllt Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för medborgare, föreningar och företag.
Kommentar
NKI (nöjd kundindex) företagsklimat har ökat och NMI (nöjd medborgarindex) har minskat något. Erbjudande om e-tjänster ökar.

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Hemsidan ska vara den naturliga platsen för alla att nå information om och från kommunen. Information och dialog via sociala medier ska komplettera hemsidans funktioner.
Indikator Ingen indikator Kommunens resultat i SKR:s årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka. Målet är den övre femtedelen av landets kommuner.
Kommentar
SKR genomför ej längre motsvarande uppföljning. En ny hemsida har lanserats under året och utveckling för ökad tillgänglighet enligt regelverk pågår. Nämndmålet bedöms därmed uppnått.

EKONOMI

Kommunstyrelsen redovisade för sin egen verksamhet ett överskott på 6 mnkr inklusive kommunens outnyttjade planeringsreserv. Exklusive planeringsreserven som uppgick till 4 mnkr redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 2 mnkr. Avvikelsen varierar mellan kommunstyrelseförvaltningens avdelningar men överskottet har uppstått främst beroende på vakanser under året.

De största avvikelserna uppstod inom verksamheterna kommundirektör och ekonomiavdelning. Överskottet inom kommundirektörens verksamhet beror främst på outnyttjade resurser för tjänsteköp medan ekonomiavdelningens överskott beror på vakanta tjänster 2019.

DRIFT

Belopp i kkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Intäkter 9 451 11 117 9 001 2 116
Kostnader − 45 075 − 49 643 − 53 543 3 900
– varav personal − 27 410 − 27 697 − 30 458 2 761
– varav kapital − 2 634 − 3 636 − 2 620 − 1 016
– varav lokal − 1 376 − 1 834 − 1 711 − 123
– varav övrigt − 13 654 − 16 475 − 18 754 2 279
Totalt − 35 624 − 38 526 − 44 542 6 016

VERKSAMHET

Belopp i kkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Kommunstyrelsen − 6 096 − 6 180 − 6 167 − 13
Kommundirektör − 9 843 − 5 678 − 6 267 589
Kommundirektör plan reserv 0 − 4 000 4 000
Administrativa avdelningen − 3 693 − 3 685 − 4 046 361
Näringslivs-, kommunikations- och säkerhetsavdelningen − 3 233 − 3 851 − 3 651 − 200
Ekonomiavdelningen − 8 235 − 8 189 − 9 102 913
Personalavdelningen − 6 642 − 6 685 − 6 593 − 92
Serviceavdelningen 87 − 59 − 300 241
Samhällsbyggnad − 4 571 − 4 199 − 4 416 217
Totalt − 42 226 − 38 526 − 44 542 6 016

Medlemsbidraget till Sydnärkes Utbildningsförbund baseras på antalet invånare 16–18 år i respektive medlemskommun. Hallsbergs andel har varit något lägre de senaste åren vilket påverkar kostnaden och nu resulterat i ett överskott. Kommande år väntas andelen öka och därmed också kostnaden. År 2020 ökar kostnaden och pengar finns reserverade för detta i 2020 års budget. Underskottet inom riks- och färdtjänst måste noga följas framöver då kostnaden ökat med 1 mnkr jämfört med 2018.

TRANSFERERINGAR (INGÅR I TABELL OVAN)

Belopp i kkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Dagvårdsresor − 1 616 − 1 945 − 1 750 − 195
Riks- och färdtjänst − 3 563 − 4 624 − 3 600 − 1 024
Företagshälsovård − 1 200 − 1 200 − 1 200 0
It-nämnd − 11 363 − 11 269 − 11 236 − 33
Lönenämnd − 2 785 − 2 925 − 3 000 75
Nerikes Brandkår − 12 146 − 12 596 − 12 560 − 36
Sydnärkes Utbildningsförbund − 89 321 − 89 565 − 91 906 2 341
SKL/Mälardalsrådet/övriga medlemsavgifter − 1 156 − 996 − 1 173 177
Övrigt − 1 820 − 669 − 1 661 992
Totalt − 124 970 − 125 789 − 128 086 2 297

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

  2015 2016 2017 2018 2019
Antal försäljning av småhustomter 12 15 18 32 25
Antal antagna detaljplaner 3 3 2 3 2
Antal producerade nybyggnadskartor 15 24 41 31 38
Antal husutstakningar 12 19 9 36 15
Antal levererade grundkartor 3 6 2 2 2
Antal inkomna motioner 4 8 7 4 5
Antal inkomna förslag från kommuninvånare 25 10 24 25 21
Antal leverantörsfakturor 25 507 27 939 32 773 33 681 37 363
Antal kundfakturor 52 141 58 643 57 517 58 129 58 360
– varav Taxe- och avgiftsnämnden 36 109 41 316 39 640 39 500 39 763

FRAMTID

Kommande år väntas kommunernas kostnader öka snabbare än intäkterna och det gäller även Hallsbergs kommun. Det kräver en långsiktig strategisk planering för hur välfärden kan fortsätta att utvecklas på ett så bra sätt som möjligt. Välfärden måste anpassas efter intäkterna. Det innebär att kommunen i pågående och kommande planering och budgetprocess fokuserar på effektiviseringar och långsiktigt hållbara strategier. Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna arbetet. Den påbörjade översynen av kommunens strategiska mål ska vidareutvecklas. Ett bidrag i att effektivisera är att förändra arbetssätt, där digitalisering är en väg att minska kostnader. Redan idag finns ett behov av ökad digitalisering för att möta medborgarnas och medarbetarnas behov och önskemål.

Digitalisering kräver samtidigt resurser i form av både pengar och personal.

Många av kommunens system behöver uppgraderas eller ersättas vilket medför ökade licenskostnader. Införandet pågår av en ny version av Procapita för användning inom taxe- och avgiftsnämnden.

Kommunen inför ett nytt system för rekrytering 2020 på grund av att tidigare leverantör inte längre kan leverera ett system. En utredning pågår för att byta ut Kumlas och Hallsbergs kart- och GIS-stöd för bägge kommunerna. Digitalt anställningsavtal är utvecklat inom Sydnärkesamarbetet och väntas kunna införas i början av 2020.

Den strategiska kompetensförsörjningen fortsätter att vara mycket viktig. Inom flera verksamhetsområden i offentlig sektor är det brist på kompetens, vilket kräver ett fortsatt arbete arbetsgivarvarumärket. Kommunen ska även börja utveckla en så kallad ledarplattform och ett utökat ledarstöd.

Översyn och revidering av styrdokument pågår kontinuerligt, och innefattar ett särskilt arbete inom ekonomi och upphandling. Tillsammans med övriga förvaltningar ska kommunstyrelseförvaltningen ta fram en plan för upphandling.

Bostadsbyggandet är avgörande för kommunens möjlighet att växa och utvecklas. Därför är det viktigt med fortsatt projektering och planering av nya områden för exploatering. Centrumplan Hallsberg blir en viktig plan för bostadsbyggande och utveckling.

Andra viktiga förutsättningar är Trafikverkets pågående arbete med bland annat en järnvägsplan för etappen Hallsberg–Stenkumla. Trafikverket har även påbörjat tre utredningar i Hallsberg; en åtgärdsvalstudie över personbangården i Hallsberg, en åtgärdsvalsstudie för väg 529, samt en funktionsutredning om järnvägsanslutning öster om personbangården och norrut.

Ett starkt näringsliv och ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet ska fortsätta utvecklas bland annat genom det näringslivsråd som kommunen ska etablera 2020.