Bildningsnämnden

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 539
Ordförande: Siw Lunander
Förvaltningschef: Fredrik Nordvall

Bildningsnämnden redovisade ett underskott på 0,1 mnkr mot budget. Resultatet är följden av ett hårt arbete för att nå en budget i balans. Måltidskostnader och behov av extra resurser har medfört högre kostnader än budgeterat och även kostnaderna för elever som väljer annan skolkommun än Hallsberg. Den ofördelade budgeten, som används som en planeringsreserv, är en förklaring till att nämnden ändå kan presentera ett bokslut med ett resultat nära noll.

Bildningsnämndens verksamhet omfattar

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • förskoleklass
 • grundskola
 • fritidshem
 • särskola
 • kulturskola
 • biblioteksverksamhet
 • kultur- och föreningsverksamhet
 • medverkan i Hallsbergs familjecentral.

ÅRETS VERKSAMHET

Förskolorna i Hallsberg visar en fortsatt positiv utveckling och även 2019 har verksamheten hållit en generellt hög kvalitet. Inför höstterminen 2019 invigdes en helt ny förskola med åtta avdelningar, Äppellunden, på norr i Hallsbergs centralort. I Pålsboda och Vretstorp har antalet barn ökat mycket de senaste åren vilket innebär att det behövs nya förskoleavdelningar. Det ökande antalet barn i kommunen innebär att bristen på lokaler och ett ständigt behov av rekrytering av förskollärare påverkar verksamheten. Förskolan har under året lagt mycket fokus på att införa förskolans nya läroplan (Lpfö 18). Förändringar i läroplanen är bland annat hur man ska definiera, planera och utveckla undervisningen i förskolan. Hallsbergs kommun erbjuder pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i den mån det efterfrågas. Kommunen har under året haft fem dagbarnvårdare.

Förskoleklassen och fritidshemmet har under året stärkt sitt fokus på det systematiska arbetet med att följa och utveckla kvaliteten i båda verksamheterna. Verksamheterna har nu varsin plan som kompletterar de gemensamma prioriterade målen, utifrån utvecklingsplanen 2019–2020.

I grundskolan har alla enheter arbetat med både kulturen och strukturen. Utvecklingen har konkret inneburit att rektorerna och skolenheternas ledningsgrupper förbättrat sina förutsättningar för ett kontinuerligt dokumentations- och uppföljningsarbete med hjälp av till exempel digitala årshjul som är tillgängliga för alla och som visar hur planering, aktiviteter och uppföljning följer på varandra. Det ger en struktur som är ett stöd i att följa och driva utvecklingen mot målen (de nationella, nämndmålen och enhetens egna mål).

Nämnden har hämtat in underlag för utvecklingsbehov via flera källor, bland annat enkäter till elever, personal och vårdnadshavare, kulturanalys, arbetet med likabehandlingsplanen och planen mot diskriminering och kränkande behandling, verksamhetsbesök, temaredovisningar och utvärderingar i nätverken samt i samband med riktade insatser. De obligatoriska bedömningsstöden, övriga avstämningar enligt planen för kunskapsuppföljning, resultaten från de nationella proven och betygen utgör också underlag. Andra källor är resultatprognoser med analys och reflektion från varje undervisande lärare.

Följande punkter har varit prioriterade utvecklingsområden för grundskolan läsåret 2018–2019:

 1. Ökad medvetenhet om kvaliteter i undervisningen i årskurs 1–9 inklusive fritidshemmet, som en faktor för elevernas kunskapsutveckling.
 2. Stärka ledarskapet i utvecklingsledarrollen.
 3. Bidra till underlag för att förstå och förändra kulturen.

Kvalitetsredovisningen för läsåret 2018–2019 är publicerad på kommunens hemsida. Redovisningen lyfter fram följande tre utvecklingsområden:

 1. Matematikundervisningen, måluppfyllelsen i matematik alla stadier.
 2. Skolfrånvaron, alla stadier, både anmäld och icke anmäld frånvaro.
 3. Stadieövergångar, alla övergångar men särskilt från mellanstadiet till högstadiet.

Kulturavdelningen ansvarar för bibliotek, kulturskola, stöd till kulturföreningar, verksamheten i Bergöökvarteret och olika kulturevenemang. En av kulturavdelningens viktigaste uppgifter är att ge barn och unga möjlighet att ta del av kulturupplevelser, både att skapa själva och se professionell kultur. Under 2019 har elever från förskoleklass till årskurs 9 erbjudits en kulturupplevelse per termin, genom både förvaltningens egna medel och statsbidraget ”Skapande skola”.

Kulturkraft sjösattes av Region Örebro län 2019 och är en modell för att stärka möjligheterna för alla barn att få tillgång till professionell kultur. Hallsbergs kommun skrev 2019 en överenskommelse med regionen och ingår nu tillsammans med tio andra kommuner i länet i Kulturkraft. För att få regionalt stöd inom ramen för modellen och för att strategiskt kunna arbeta med dessa frågor antog bildningsförvaltningen hösten 2019 en barnkulturplan.

Varje år arrangerar kulturavdelningen en sommarutställning i Bergöö-huset. Sommaren 2019 genomförde kulturavdelningen en utställning med namnet ”Tocken Carl”, som handlade om Carl Larssons liv. Utställningen blev mycket uppskattad och hade över 3 000 besökare!

Biblioteket fortsatte 2019 arbeta med de fleråriga projekt som påbörjades 2018:

 • Digitalt först med användaren i centrum − en kompetensutveckling för bibliotekspersonal.
 • Bokstart − för att stimulera språkutveckling för de minsta barnen.
 • Örebro län läser och skriver − årets tema var identitet, tillhörighet och rötter, med utgångspunkt från boken ”En droppe midnatt” av Jason ”Timbuktu” Diakité.

Inom fritidsavdelningen har Alléhallen haft ett väldigt bra år sett till besökssiffrorna som ökade med 2,5 procent från året innan, som också var ett bra år. En av förklaringarna till 2019 års höga besökssiffror är de utökade öppettiderna på gymmet, men även badet har haft många besök.

Nämnden har gjort flera investeringar i kommunens idrottsanläggningar under året. Löparbanorna i Idrottsparken i Hallsberg rengjordes, fick ny grundstruktur och toppmålning och linjerades. I samma idrottspark färdigställdes också domartornet till friidrottsanläggningen.

Vad gäller de kommunala badplatserna kan nämnas att Tisarstrand fick en ny sandstrand.

Fritidsgården i ungdomshuset Kuben har fortsatt utveckla sin verksamhet mot ett mer strukturerat och organiserat utbud av aktiviteter.

MÅLUPPFYLLELSE

HÅLLBAR KOMMUN

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt

Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och arbeta socialt förebyggande och hälsofrämjande.
Indikator Målet är ej uppfyllt

Målet är ej uppfyllt

Ogiltig frånvaro ska minska. Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 procent.
Indikator Målet är uppfyllt

Målet är uppfyllt

Tillgängligheten till fritidsgårdarna ska öka från 3 till 5 dagar i veckan och övriga tätorter ska ha öppet minst en gång per vecka.
Indikator Målet är uppfyllt

Målet är uppfyllt

Besöken på familjecentralens öppna förskola ska bidra till att öka tryggheten i föräldrarollen.
Kommentar
Frånvaron är oacceptabelt hög både vad gäller anmäld och icke anmäld. En satsning pågår för att minska frånvaron och förvaltningen har anställt två personer. Tillgängligheten har ökat på fritidsgårdarna i Hallsberg. Idag finns också någon form av fritidsgårdsverksamhet i alla tätorter. Familjecentralerna är välbesökta och både öppna förskolan och familjecentralen bidrar till att stärka föräldrarollen enligt den årliga enkäten som förvaltningen gör. Mer behöver dock göras för att nå målet.

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka.
Indikator Målet är ej uppfyllt Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen ska årligen öka.
Indikator Målet är uppfyllt Meritpoängen ska årligen öka.
Indikator Målet är uppfyllt Skillnaden i meritpoäng ska utjämnas mellan pojkar och flickor.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Resultaten på de nationella proven ska årligen öka för att 2018 vara bland de bästa i regionen.
Indikator Målet är ej uppfyllt I skolår 6 och 9 ska andelen A i ämnesbetyg årligen öka till 2018.
Kommentar
Andelen elever som nått kunskapskraven minskade jämfört med förra året och är långt ifrån målet. Även årets meritvärde minskade. Skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärde har ökat vilket är tvärtemot önskat resultat. Resultaten i de nationella proven varierar mellan skolåren i svenska men resultaten i matematik och engelska har förbättrats i alla skolår. Både i skolår 6 och 9 har andelen A i ämnesbetyg minskat något. Indikatorerna visar på att förvaltningen behöver göra mer för att målet ska uppnås.

ALLAS INFLYTANDE

Lyssna 

Nämndmål Målet är ej uppfyllt Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka för att 2018 vara 100 procent.
Indikator Målet är ej uppfyllt Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka för att 2018 vara 100 procent.
Kommentar
I elevenkätens frågor om eleverna upplever att de har inflytande är svaren mer negativa än tidigare. Målet har inte uppnåtts.

Lyssna 

Nämndmål Målet är ej uppfyllt Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska stimuleras.
Indikator Målet är ej uppfyllt Andelen föreningar som på ett medvetet och aktivt sätt jobbar med barn, unga, jämställdhet, funktionsnedsättning, integration, mångfald och samverkan med kommunens förskolor/skolor synliggörs med aktivitetsbidragen och ska årligen öka för att 2018 vara 75 procent.
Kommentar
Få föreningar har kvalificerat sig för det högre aktivitetsstödet på grund av förändrade förutsättningar. Målet har inte uppnåtts.

GOD SERVICE

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Vi ska ha en förskola som tar hänsyn till våra medborgares behov av barnomsorg alla tider på dygnet.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Föräldrars nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska årligen öka för att 2018 vara minst 97 %.
Kommentar
Vårdnadshavare är nöjda med förskolan men målet på 97 % nåddes inte fullt ut. Mer krävs för att målet ska uppnås.

Lyssna 

Nämndmål Ingen indikator Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med våra förskolor och skolor.
Indikator Ingen indikator Vårdnadshavarnas nöjdhet ska årligen öka för att 2018 vara minst 97 %.
Kommentar
Resultatet kräver att flera enkätfrågor vägs samman, vilket är svårt att göra på ett säkert sätt.

EKONOMI

Bildningsnämndens nettokostnader för 2019 uppgick till 331 366 tkr (drygt 331 miljoner) vilket innebar ett underskott med 56 tkr mot budget. Resultatet nära budget beror på att organisationen arbetar målmedvetet för att få en budget i balans.

DRIFT

Belopp i tkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Intäkter 67 045 69 976 58 267 11 709
Kostnader − 381 967 − 401 342 − 389 577 − 11 765
– varav personal − 240 528 − 252 373 − 247 440 − 4 933
– varav kapital − 2 556 − 1 992 − 2 864 872
– varav lokal − 56 520 − 59 721 − 59 566 − 155
– varav övrigt − 82 363 − 87 256 − 79 707 − 7 549
Totalt − 314 922 − 331 366 − 331 310 − 56
Belopp i tkr Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Nämnd − 410 − 323 − 87
Kultur och förening − 2 607 − 2 734 127
Bibliotek − 4 802 − 4 831 29
Kulturskola − 2 693 − 2 921 228
Fritidsgårdar − 2 387 − 2 217 − 170
Fritid − 15 221 − 14 394 − 827
Förskola/Öppna förskolan − 95 474 − 94 150 − 1 324
Nattomsorg − 1 375 − 1 212 − 163
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem − 152 529 − 149 915 − 2 614
Ledning och administration − 28 260 − 26 790 − 1 470
Skolskjutsar − 9 493 − 9 842 349
Elevstöd − 11 336 − 12 707 1 371
Särskilt stöd personal − 536 − 1 403 867
Modersmål − 4 243 − 3 221 − 1 022
Ej fördelad budget 0 − 4 650 4 650
Totalt − 331 366 − 331 310 − 56

Resultatet för driftredovisningen 2019 blev ett underskott på 56 tkr mot budget.

Flera av skolorna lämnade underskott. Orsakerna är främst ett ökat behov av extra resurser. Bland förskolorna är det några som lämnat ett överskott vilket främst beror på vakanta tjänster. Två förskolor beräknas lämna underskott vilket beror på fler barn är budgeterat.

De interkommunala kostnaderna blev högre än budgeterat. Detta beroende på att det både är fler elever i skolan och fler barn i förskolan som väljer en annan kommun eller en fristående skola.

Många barn och ungdomar besöker fritidsgårdarna vilket har bidragit till att det behövs mer personal. För verksamheten fritid beror underskottet till största delen på ett nytt avtal med SUF, Sydnärkes Utbildningsförbund, avseende konstgräsplanen, som gett mindre intäkter än budgeterat.

Det är hårt tryck på modersmålsverksamheten som därför har behövt extra resurser.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

  2015 2016 2017 2018 2019
Antal barn i förskola 697 710 759 829 861
Antal barn per årsarbetare i förskolan 5,6 5,6 5,5 5,5 5,3
Antal elever i grundskola 1 657 1 688 1 843 1 864 1 871
Antal årsarbetare per 100 elever i skolår 1-9 8,3 8,8 8,6 9,4 7,9
Antal elever i ämneskurs och gruppkurs, kulturskolan 248 291 283 282 329
Antal lån totalt i alla bibliotek i kommunen 87 532 79 015 63 039 56 484 52 869
Antal besökare i huvudbiblioteket, måndag-lördag 57 667 53 160 50 886 59 117 59 489

FRAMTIDEN

Hallsbergs kommun har växt under flera år och antalet barn och elever i förskola och skola fortsätter öka. Bristen på lokaler har blivit alltmer tydlig, även om kommunen gjort stora insatser för att lösa lokalbehovet.

De senaste åren har bildningsnämnden behövt utökade ramar för att kunna bibehålla pedagogtätheten i förskola och skola. Många av dagens statsbidrag är konstruerade så att antalet pedagoger i förhållande till antalet barn inte får sjunka. Statsbidragen ska leda till utveckling av skolan och är inte till för att täcka eller reducera kommunens kostnader.

Konkurrensen om de medarbetare som Hallsberg behöver i sina förskolor och skolor har ökat. Kompetensförsörjningsfrågan och den nationella bristen på förskollärare och lärare är och kommer att vara en utmaning i många år framöver.

Samarbetet internt och externt blir framöver avgörande för kvalitet och ekonomi; hur verksamheten ska kunna säkra kvaliteten på it-service, måltider och lokaler utan att kostnaderna skenar.

Det mest centrala för bildningsnämndens verksamheter är kommunens barn och ungdomar. Stora ansträngningar görs, men fortfarande är det alltför många elever som efter nio år i grundskolan inte klarar de nationella kunskapskraven i alla ämnen.

Andelen elever som inte klarar kunskapskraven i matematik sticker ut på ett mycket negativt sätt. Elevernas skolfrånvaro är ett annat område som kräver drastiska förändringar omgående. Det tredje området är stadieövergångarna, där övergången från skolår 6 till skolår 7 är det som påverkar eleverna mest negativt.