Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras av kommunallagens kapitel 11 Ekonomisk förvaltning samt i den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning.

Hallsbergs kommun följer den kommunala bokförings- och redovisningslagen. Kommunen tillämpar med få undantag rekommendationerna från RKR.

NY LAG OM KOMMUNAL BOKFÖRING OCH REDOVISNING

Riksdagen beslutade i maj 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag utifrån förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” (SOU 2016:24). Sammanfattningsvis är lagen fortfarande en ramlag och den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning bygger till stora delar på den kommunala redovisningslagen (KRL) även om vissa nya bestämmelser och delar av nuvarande normering har införts i lagen, som infördes från och med januari 2019 med tillämpning från och med räkenskapsåret 2019. RKR gav ut flera rekommendationer om hur den nya lagen ska tillämpas under 2019: R 14 Drift och investering, R 15 Förvaltningsberättelse samt R 2 Intäkter. Exempelskriften för förvaltningsberättelsen kom däremot inte förrän i december 2019.

Några av nyheterna berör inte Hallsbergs kommun:

  • Delvis ändrad struktur i årsredovisningen, driftredovisningen och investeringsredovisningen ska utgöra egna delar i årsredovisningen, detta tillämpar Hallsberg redan.
  • Tillgångar i form av finansiella instrument som kommunen innehar för att generera värdestegring eller avkastning, exempelvis pensionsplaceringar, ska från och med 2019 värderas till verkligt värde och som en följd av detta tas uppskrivningsmöjligheten bort för finansiella anläggningstillgångar. Hallsberg har inga sådana tillgångar.

Andra nyheter och förändringar:

  • Resultaträkning: nya resultatrader, tillämpas i årsredovisningen 2019.
  • Balansräkning: tillgångar, upplysning om anläggningstillgångarnas genomsnittliga nyttjandeperiod, tillämpas i årsredovisningen 2019.
  • Noter: ny not om upplysning om kostnader för räkenskapsrevision, tillämpas i årsredovisningen 2019.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen 2019 motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella investeringsbidrag och planenliga avskrivningar. Anläggningstillgångar som maskiner och inventarier aktiverades i möjligaste mån månaden efter inköp. Vid större projekt, som till exempel byggnader, sker aktivering vid årsskifte som pågående. Efter färdigställande tillämpas komponentavskrivning. När det gällde anskaffning av maskiner, inventarier och liknande av mindre värde har kommunen oftast tillämpat beloppsgränsen ett halvt prisbasbelopp. Anskaffningar till högre belopp och med en varaktighet på mer än tre år redovisas som investering.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs huvudsakligen linjärt för den bedömda nyttjandetiden, baserat på anskaffningsvärdet.

Komponentavskrivning

Hallsbergs kommun följer RKR:s rekommendationer där komponentavskrivning införs successivt. Alla förskolor, skolor och de flesta fastigheter är komponentavskrivna. Det gäller även vatten, avlopp, gator och vägar. Hallsbergs kommun införde generell komponentavskrivning 2017 för nya investeringar. Arbetet fortsätter 2020 med kvarvarande anläggningar.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Hallsbergs kommun redovisar leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR 5 (november 2018). Avtal som startade innan den 1 januari 2018 redovisas som operationella. Framtida leasingavgifter redovisas som ansvarsförbindelser.

Särskild löneskatt

Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation för redovisning av särskild löneskatt. Den innebär att löneskatten periodiseras på samma vis som pensioner. Löneskatt på intjänade pensioner och utbetalda pensioner belastade årets resultat.

Skatteintäkter

När kommunen periodiserar skatteintäkter används Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) decemberprognos.

Timlöner

Timlöner och OB-ersättningar som avser december, men utbetalas i januari, periodiseras för att kostnaden ska belasta rätt period.

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamhet

VA-lagen säger att VA-verksamhetens intäkter, kostnader, resultat och ställning ska särredovisas. Redovisningen finns i en separat bilaga.

Resultat avgiftsfinansierad verksamhet

Över- och underskott för verksamheter med särskilda avgiftskollektiv ska redovisas som skuld respektive fordran till kollektivet. Överskotten för VA-verksamheten bokförs därför som en kortfristig skuld till avgiftskollektivet.

Bidrag från migrationsverket

Kommunen har gjort avsteg från rättvisande redovisning för bidrag som inte resultatförts i bokslutet.

Ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket för flyktingverksamhet och ensamkommande barn (EKB) redovisas som kortfristig skuld i bokslutet för 2019, liksom tidigare år. De ej utnyttjade bidragen till flyktingenheten uppgick till och med bokslut 2019 till 12,2 mnkr. Inom EKB uppgick ej utnyttjade bidrag till 17,3 mnkr. Sammantaget uppgick de balansförda bidragen till 29,5 mnkr. Kommunen ska hantera kostnader för flyktingverksamhet som sträcker sig längre in i framtiden än de enskilda år då överskotten uppkommit. Samtidigt beslutade staten att kraftigt sänka bidragen från Migrationsverket från och med den 1 juli 2017.

De nyanländas möjlighet till försörjning genom arbetsinkomster är en faktor som har kraftfulla effekter på kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd.

Bosättningsuppdraget i bosättningslagen kan bli en mycket svår utmaning för Hallsbergs kommun, liksom för många andra kommuner i Sverige.

De ekonomiska konsekvenserna är mycket svåra att bedöma. För att undvika förhastade beslut om hur kommunen ska hantera bidragen har ekonomiavdelningen tillsammans med social- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en plan över beräknad användning av de samlade bidragen.

De framtida beräknade kostnaderna kräver en ansvarsfull hantering av samlade bidragsöverskott, vilket motiverar kommunens redovisning i bokslutet 2019.

Avsättningar

Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt och/eller belopp.

Avsättningar för lakvattenrening har tagits upp till det belopp som kommunen bedömer krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baseras på beräkningar som ursprungligen gjordes 2012 då kommunen gjorde en första avsättning med 7 mnkr. Efter det har kommunen gjort både avsättningar och ianspråktaganden. Kalkylen uppdateras när det finns underlag som utgör grund för nya bedömningar. I bokslutet 2019 har kommunen tagit i anspråk 0,4 mnkr. Avsättningar för lakvattenrening uppgick totalt till 11,0 mnkr. Kommunen har gjort ett flertal utredningar under åren 2010–2016 och byggt en provisorisk driftanläggning där tester har gett mycket goda reningsresultat. Processen har försenats på grund av svårigheter att rekrytera projektledare med rätt kompetens för att utveckla anläggningen.

Under 2019 har kommunen gjort fortsatta studier av de förändringar som togs i bruk 2017–2018. Slutsatsen är att det med nuvarande konstruktion går att klara utsläppsvärdena på sensommaren med relativt låg arbetsinsats genom tillsyn några gånger per vecka.

De reningsanläggningar i anslutning till järnvägstunnlarna som ska byggas framöver kan vara en modell för den lakvattenrening som ska byggas i Vissberga. Om den tekniken fungerar och är ekonomiskt godtagbar kan den vara ett alternativ för Hallsbergs kommun. 2020 kompletteras anläggningen med en byggnad som ska inrymma en lågtryckskompressor för processluft.

Årlig nuvärdesberäkning har inte gjorts. I dessa delar följer alltså inte kommunen RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla sammanställda räkenskaper som ger en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden. En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder, till exempel i bolag, förbund och stiftelser. De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.

Metoden innebär att kommunens bokförda värden på aktier, andelar och grundfondskapital i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagens räkenskapsposter tas med i sammanställningen.

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen. Alla transaktioner av väsentlig betydelse mellan bolagen elimineras i den sammanställda redovisningen. Inga förvärvade övervärden eller undervärden fanns i koncernen.

I de sammanställda räkenskaperna ingår bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande genom minst 20 procent av rösterna. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens andel endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund och kommunen anses ha ett väsentligt inflytande.

Hallsbergs Bostadsstiftelse (Hallbo) redovisade ett högre grundfondskapital än kommunen. Eftersom kommunen tillämpar försiktighetsprincipen har värdet på grundfondskapitalet skrivits ner i tidigare bokslut.

De sammanställda räkenskaperna bygger på preliminära uppgifter från de enheter som ingår.

Det har inte gjorts någon utvärdering av om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens principer, och därmed gjordes heller inga justeringar för eventuella avvikelser. Det är endast för Hallbo som det skulle kunna vara aktuellt. Sydnärkes Utbildningsförbund, Nerikes Brandkår och Sydnärkes kommunalförbund drivs som kommunalförbund. Hallsbergs Bostads AB drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun och följer den kommunala redovisningslagen.