Sammanställd redovisning

Sammanställda räkenskaper

I den sammanställda redovisningen ingår de bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande. Om kommunen har minst 20 procent av rösterna anses den ha ett väsentligt inflytande. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens andel endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund och kommunen anses därför ha ett väsentligt inflytande.

Hallsbergs Bostadsstiftelse (Hallbo) är en kommunal bostadsstiftelse vars huvudsakliga verksamhet är förvaltning av bostadsfastigheter. Hallbo äger och förvaltar bostäder i nästan alla kommunens tätorter. I Hallsberg och Sköllersta äger och förvaltar stiftelsen även kommersiella lokaler.

Hallsbergs Bostads AB (HBAB) är ett kommunalt bostadsaktiebolag som 2018 köpte Hallsbergs kommuns fastigheter av bostadskaraktär. Bolaget ska utveckla och arbeta med fastighetsbeståndet och drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun.

Sydnärkes Utbildningsförbund (Utbildningsförbundet) är ett kommunalförbund som ska erbjuda gymnasie- och vuxenutbildningar. Medlemskommuner är Laxå, Askersund och Hallsberg. Alléskolan är den enda gymnasieskola i Sverige som erbjuder alla program, 18 nationella program, fem introduktionsprogram och en komplett gymnasiesärskola.

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där flera av länets kommuner samverkar om gemensam räddningstjänst. Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg har varit med sedan starten 1998. Laxå kom med 2001 och Askersund 2002. 2010 blev även Nora och Lindesberg medlemmar och 2018 välkomnades Ljusnarsbergs kommun.

Sydnärkes kommunalförbund är ett kommunalförbund med syfte att för medlemskommunernas räkning ansvara för den strategiska planeringen av avfallshantering och de uppgifter kring insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt miljöbalken. Medlemskommunerna är Hallsberg, Askersund, Laxå och Lekeberg.

Övriga intressebolag

Hallsbergs kommun är också delägare i juridiska personer som inte ingår i den sammanställda redovisningen. Kommuninvest ekonomisk förening, Childrens Museum ekonomisk förening i Hallsberg och Stiftelsen för Kvalificerade Yrkesutbildningar i Mellansverige är några av de övriga intressebolagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo

Hallbo nådde inte full samsyn med Hyresgästföreningen om hyreshöjningen, men parterna enades om 2 procent. Eftersom hyreshöjningen inte kompenserar de ökade kostnaderna behöver Hallbo titta på kostnadsbesparande åtgärder. 2019 fortsatte antalet anställda att öka inom ROT-avdelningen, som nu omfattar 45 medarbetare. Stiftelsen har gjort organisationsförändringar så att tre chefer har varsin avdelning; ROT-avdelningen, fastighetsavdelningen och kundtjänstavdelningen. Det har lett till ett bra samarbete med framtidsoptimism. Under 2019 färdigställdes fyra småhusvillor för hyrköp i Vretstorp, vilket ger totalt 18 småvillor i Sköllersta, Hallsberg och Vretstorp. ROT-avdelningen har färdigställt de första sex trapphusen i Regnbågen.Utmaningen har varit att få till rätt arbetsledning och en säker arbetsmiljö, något som lyckades hösten 2019. Under de tio månader Hallbos nya webbplats varit i bruk har den haft 36 000 besök och 144 000 visningar.

Hallsbergs Bostads AB, HBAB

Efter upphandling 2018 har nyproduktionen av två punkthus med totalt 48 lägenheter pågått 2019. Byggprojektet följer till stor del den ursprungliga tidsplanen och inflyttning väntas ske i maj 2020. Intresset har varit stort och 85 procent av lägenheterna var uthyrda vid årsskiftet. Vakansgraden har varit noll i bolagets fastigheter, kvarteret Kronan med 72 lägenheter och Kopparslagaren med 20 lägenheter.

Sydnärkes Utbildningsförbund

2019 har präglats av en omställning till minskad organisation utifrån ett stort antal nyinvandrade elever. Totalt minskade antalet medarbetare med 31 under året. En risk i samband med en stor omställning är att nödvändig och efterfrågad kompentens försvinner. I april 2018 beslutades det att bygga en ny fastighet på Alléområdet. Fastigheten skulle ersätta paviljonger som sedan 2015 står där. Till följd av överklagande av upphandlingen och en mycket lång handläggningstid har byggnationen försenats i minst ett år, vilket leder till högre lokalkostnader.

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår har genomfört ett flertal utbildningar och tagit sig an den nya tekniken, en drönare har anskaffats och fyra drönarpiloter är nu utbildade i organisationen. Att använda en drönare har visat sig värdefullt vid skogsbränder men kan även vara värdefullt i andra insatser. Brandkåren har även förbättrat tekniken för ledningsstöd (kommunikation, kartor, GPD med mera) ute i fält.

Sydnärkes kommunalförbund

Genom om-/nybyggnation kommer återvinningscentralerna i Fjugesta, Hallsberg och Laxå att utrustas med samma typ av passersystem som förbundets central i Askersund har. Servicegraden kommer att öka avsevärt i de kommunerna. Den omkring två år långa resan mot en samverkan i länet kring avfallsfrågorna landade i beslutet att förbundet ska medverka i denna samverkan tillsammans med Örebro och Kumla kommun samt kommunerna som ingår i samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

EKONOMI

Årets resultat för den sammanställda redovisningen var ett överskott med 35 mnkr, mot 28 mnkr 2018. Hallbo redovisade ett plus på 0,2 mnkr, HBAB redovisade ett plus på 0,3 mnkr, Sydnärkes Utbildningsförbund ett minus på 16,9 mnkr, Nerikes Brandkår plus 5,6 mnkr. Sydnärkes kommunalförbund redovisade nollresultat efter justering mot resultatutjämningsfonder.

I Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, var årets resultat efter finansiella poster 169 tkr, att jämföra med det budgeterade resultatet, 1 mnkr. Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten utan att kvalitetsförbättra kommunens bostäder och områden och möta kundernas och de boendes behov av nybyggnation och underhåll.

Resultatet för Hallsbergs Bostads AB, HBAB, blev ett överskott på 371 tkr för det första hela verksamhetsåret, jämfört med budgeterade 911 tkr, främst beroende på att fjärrvärmen blev betydligt dyrare än budgeterat.

Sydnärkes Utbildningsförbund redovisade ett underskott med 16,9 mnkr mot budget. De främsta orsakerna är uteblivna intäkter från Migrationsverket och från medlemskommunerna för utbildning för asylsökande ungdomar och sfi-undervisning. Positivt är att tillströmningen av elever från andra kommuner än medlemskommunerna ökar, vilket har gett högre intäkter än budgeterat. Förbundet har arbetat med kostnadsreduceringar inom alla verksamheter vilket också har minskat kostnaderna med 3,4 mnkr jämfört med budget. De flesta åtgärder får full effekt 2020. Förhandlingar pågår med medlemskommunerna om såväl finansiering av sfi som kostnadsfördelningsmodell.

Resultatet för Nerikes Brandkår var ett överskott på 5,2 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter. 2019 fick förbundet nästan 2 mnkr i reavinst på sina placeringar samtidigt som Nerikes Brandkår även sålde tjänster som ledning, utbildning och räddningstjänst till andra förbund. Detta i kombination med nästan 1 mnkr högre intäkter än budgeterat för automatlarmen bidrog till resultatet.

Sydnärkes kommunalförbund redovisade ett underskott med 147 tkr före avsättning till resultatutjämningspost. Varje kommun ska finansieras med sin taxa, som bestäms av varje kommunfullmäktige. Kommunalförbundet redovisar skulderna till fordran på varje avfallskollektiv. Det innebär att kommunalförbundet inte redovisar något eget kapital.

Företag
Belopp i tkr
Ägarandel Årets
resultat
Resultat-
påverkande
för
sammanställda
Balans-
omslutning
Eget
kapital
Soliditet
Hallsbergs kommun   42 555 42 555 881 116 286 280 32,49 %
Hallsbergs Bostadsstiftelse 100% 314 314 517 083 119 689 23,15 %
Hallsbergs Bostads AB, HBAB 100 %   371 290 017 10 010 3,45 %
Hallsbergs Kommunhus AB 100 %     100 50 50,00 %
Sydnärkes Utbildningsförbund 47,69 % − 16 919 − 8 069 194 393 30 257 15,56 %
Nerikes Brandkår 7,50 % 5 234 393 119 618 19 618 16,40 %
Sydnärkes kommunalförbund 38,68 % 0 0 26 597 0  

PROGNOS OCH FRAMTID

Hallsbergs Bostadsstiftelse (Hallbo)

Under 2020 ska Hallbo fortsätta arbeta med förenklingar och effektiviseringar inom ROT-projektet ”Regnbågen” för kostnadseffektivare renovering och underhåll av lägenheter. Hallbo fortsätter det systematiska arbetsmiljöarbetet med delaktighet och inflytande i den förändringsprocess som nu krävs. Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten, utan att förbättra bostäder och områden, och möta behovet av nyproduktion. Hasselhuset AB är ett helägt dotterbolag till Hallbo och äger en fastighet i Hallsberg, Hasselbacken 1. Fastigheten blockhyrs av Hallbo för förvaltning och sedan hyr Hallbo i sin tur ut del av fastigheten till Regionen.

Hallsbergs Bostads AB (HBAB)

2019 var HBAB:s första hela år med full verksamhet och resultatet blev 371 tkr. Bolaget drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun. Under 2020 färdigställs nyproduktionen av 48 lägenheter i kvarteret Lien och inflyttning sker i maj 2020.

Sydnärkes Utbildningsförbund

Trots att förbundet minskat sina kostnader kraftigt blev resultatet ett underskott. Medlemsbidragets andel av de totala intäkterna har minskat över tid. Inför 2020 har direktionen äskat om en höjning av medlemsbidraget med 4 procent, beslutet blev 1,3 procent vilket ger en ramförstärkning med 2,4 mnkr. I utmaningen att anpassa organisationen efter behoven ingår även att erbjuda lokaler i tillräcklig omfattning. Processen för nybyggnation fortsätter enligt planerna vilket är viktigt för att förbundet ska kunna säga upp kostsamma avtal för lokalytor i paviljonger.

Nerikes Brandkår

Den kommande treårsperioden kommer förbundets planerade uppräkning av medlemsbidraget att minska, från 2019 års nivå på 3 procent till nästan en hel procent lägre för 2022. Förbundet arbetar med att ta fram ett handlingsprogram för Nerikes Brandkår som beskriver den förebyggande verksamheten och den operativa verksamheten 2020.

Sydnärkes kommunalförbund

Kommunalförbundet vill minimera den totala avfallsmängden. Förbundets avfallshantering bedöms vara effektiv och lätt att använda för invånarna i kommunerna. Målet är en likriktad taxa för alla kommuner i förbundet. Förbundets nya vision för framtiden lyder: ”Vi strävar efter en cirkulär ekonomi och en hållbar avfallshantering där förbrukningen av jordens resurser minimeras, där våra abonnenter är nöjdast i Sverige och servas av Sveriges mest serviceinriktade och kompetenta medarbetare.”