Kommunstyrelsens ordförande har ordet

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Med glädje summerar jag det gångna året! Ett år som på många sätt lyfte Hallsberg, men som även tydliggör de utmaningar vi fortsatt står inför. Jag vill passa på att först rikta ett stort tack till alla medarbetare som genom året bidragit och värnat om Hallsbergs kommun som arbetsplats.

Kommunens ekonomi är god och jag konstaterar genom årsredovisningen att våra nämnder och styrelser i stort sett förhållit sig till de ekonomiska ramar som beslutades av kommunfullmäktige inför 2019. Detta stärker oss när vi nu går mot osäkrare tider.

Det finns mycket jag vill lyfta fram av allt som har hänt under året. Här är några av de mest väsentliga händelserna.

  • Beslut togs om nytt vårdboende. Vi vet att det kommer att bli fler äldre i vår kommun och att vårdboendet Kullängen har behov av åtgärder. Ur arbetsmiljösynpunkt känns det bra att vi äntligen gemensamt fattat detta beslut, inte minst för våra äldre som får bo i fina och anpassade lokaler.
  • Inom förskola och skola har vi genom åren satsat på elever och lärares arbetsmiljö. Gedigna satsningar har gjorts och under det gångna året togs en ny förskola i bruk på norra sidan av Hallsberg. Rustningar genom åren gör att vi kan känna oss stolta för de lokaler vi har i hela kommunen.
  • Kultur är en viktig del i ett samhälle och kan hela tiden utvecklas. Vår sommarutställning slog besöksrekord när ”Tocken Carl” visades. Bergööska huset fick ett rejält ansiktslyft med ny fasadfärg och vår ”TV-kända” Kånsta kvarn fick nytt takspån. Noteras bör att kvarnen efter 160 år i ur och skur äntligen fick en åskledare.
  • Vår ekonomi är god och ett gott resultat är bra för kommunens likviditet. För att fortsatt kunna göra satsningar inom förskola och skola och vård och omsorg är det viktigt att ha goda ekonomiska resultat. Samtidigt som ser vi till att våra nämnder och styrelser ges rimliga förutsättningar för att bedriva sina verksamheter.

Starkt går vi ur 2019 och med ett ekonomiskt överskott. Dock befarar vi att ekonomin kommer att se sämre ut framöver. Som om detta inte var nog utmanande så är vi i skrivande stund inne i en coronapandemi (Covid-19) där samhällsekonomin gungar rejält. Tillsammans ska vi ta oss igenom detta för att åter kunna fokusera och utveckla vår kommun.

Foto av Magnus Andersson

Magnus Andersson
Kommunstyrelsens ordförande