Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse
Belopp i tkr
Netto-
utgifter
2018
Inkomster
2019
Utgifter
2019
Netto-
utgifter
2019
Budget
2019
Avvikelse
2019
Kommunstyrelsen − 43 000 0 − 69 921 − 69 921 − 85 361 14 375
Drift- och servicenämnd − 38 383 1 512 − 32 942 − 31 430 − 45 195 14 830
därav skattefinansierad verksamhet − 20 636 1 512 − 17 636 − 16 124 − 22 121 5 297
därav avgiftsfinansierad verksamhet VA − 17 747 − 13 541 − 13 541 − 23 074 9 533
Bildningsnämnd − 3 182 0 − 4 582 − 4 582 − 3 000 − 1 582
Social- och arbetsmarknadsnämnd − 1 011 0 − 2 088 − 2 088 − 2 200 113
TOTALT − 85 576 1 512 − 109 532 − 108 020 − 135 756 27 736