Driftredovisning

Nämnd/styrelse
Belopp i tkr
Netto-
kostnader
2018
Intäkter
2019
Kostnader
2019
Netto-
kostnader
2019
Budget
2019
Avvikelse
2019
Kommunfullmäktige − 502 0 − 451 − 451 − 575 124
Kommunstyrelsen − 167 195 11 122 − 175 436 − 164 314 − 172 628 8 314
därav gemensam verksamhet − 42 225 11 117 − 49 642 − 38 525 − 44 542 6 017
därav transfereringar − 124 970 5 − 125 794 − 125 789 − 128 086 2 297
Drift- och servicenämnd − 34 132 203 382 − 235 429 − 32 047 − 32 250 203
därav skattefinansierad verksamhet − 34 132 169 073 − 201 120 − 32 047 − 32 250 203
därav avgiftsfinansierad VA 0 34 309 − 34 309 0 0 0
Bildningsnämnd − 314 922 69 976 − 401 342 − 331 366 − 331 310 − 56
Social- och arbetsmarknadsnämnd − 329 430 97 759 − 431 886 − 334 127 − 338 366 4 239
Taxe- och avgiftsnämnd 0 4 571 − 4 571 0 0 0
Revision − 690 0 − 770 − 770 − 770 0
Valnämnd − 528 382 − 772 − 390 − 600 210
Överförmyndare − 2 008 1 245 − 3 254 − 2 009 − 1 644 − 365
Summa nämnder − 806 109 388 437 − 1 253 911 − 865 474 − 878 143 12 669
Finansiering 878 604 959 533 − 51 505 908 028 892 656 15 372
TOTALT 29 197 1 347 970 − 1 305 416 42 554 14 513 28 041