Förutsättningar i kommunen

BEFOLKNING

Hallsbergs kommun hade 15 932 invånare i slutet av 2019. Det var en minskning med 22 personer sedan 2018, då befolkningen istället ökade med 22 invånare. Födelsenettot var positivt med elva personer, det vill säga det var elva fler invånare som föddes än som avled. Flyttningsnettot var däremot negativt med totalt 33 personer. 1 075 personer flyttade till Hallsberg, medan 1 108 flyttade från kommunen. Flyttnettot inom det egna länet var –160, inom övriga landet 0 och gentemot utlandet +127. Åtta av Örebro läns tolv kommuner ökade sin befolkning. Av kommunerna i Sydnärke var Hallsberg den enda som minskade sin befolkning, med 0,14 procent. För länet som helhet var ökningen 0,85 procent, en något lägre ökning än 2018. I riket ökade befolkningen med 0,95 procent. Rikets folkmängd fortsätter att öka, men i långsammare takt än de senaste åren. Årets ökning var den lägsta sedan 2013. Under hela 2010-talet ökade rikets befolkning med nästan en miljon invånare.

ARBETSMARKNAD

Sysselsättningen i Örebro län ökar fram till 2020 men det väntas också arbetslösheten göra. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i länet och finns inom flertalet branscher. En avmattning i konjunkturen och problem att hitta rätt kompetens begränsar dock tillväxtmöjligheterna. Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2019–2020 ökar sysselsättningen i åldrarna 16–64 år i länet fram till 2020. Tillväxten är starkare 2019 för att bromsa in något nästa år då konjunkturen börjat mattas av. Totalt beräknas antalet arbetstillfällen öka med 3 000. Samtidigt ökar arbetslösheten redan 2019 och ökar i snabbare takt 2020. Det beror på att arbetskraften ökar mer än sysselsättningen och det gör att fler hamnar i arbetslöshet. Totalt väntas arbetslösheten öka med 900 personer till 7,5 procent av den registrerade arbetskraften i slutet av 2020. Främst ökar den bland utrikes födda. Samtidigt är de utrikes födda en stor resurs för framtida sysselsättningstillväxt i länet. Örebro län står redan idag inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Att ta tillvara hela arbetskraften är därför viktigt för att kunna möta framtida efterfrågan. Det är centralt att få in utrikes födda på arbetsmarknaden, där det finns potential till den framtida arbetskraftsförsörjningen, framför allt bland utrikes födda kvinnor, som är den grupp med lägst sysselsättningsgrad idag. På en kunskapsintensiv arbetsmarknad ställs allt oftare krav på minst gymnasieutbildning. Det förstärker utmaningarna för matchningsarbetet, då den aktuella trenden är att antalet arbetslösa med högst förgymnasial utbildning ökar. Största hindret för jobbtillväxt i länet är bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Utbildning blir allt viktigare på arbetsmarknaden.

I genomsnitt 3,5 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun var öppet arbetslösa 2019. Det var en minskning med 0,4 procentenheter från 2018. Motsvarande tal för Örebro län var 3,8 procent (4,0 procent 2018) och för riket 3,7 procent (3,8 procent 2018). Utöver dem som redovisades som öppet arbetslösa fanns ett antal personer sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs kommun var de 4,0 procent (3,7). Motsvarande tal för länet var 3,5 procent (3,2) och för riket 3,2 procent (3,3). Den totala arbetslösheten uppgick därmed till 7,5 procent i Hallsberg, en minskning med 0,1 procentenheter. För länet var den totala arbetslösheten 7,3 procent (7,2) och för riket 7,0 procent (7,0).

NÄRINGSLIV

I kommunen finns ungefär 1 400 företag som tack vare Hallsbergs centrala demografiska läge alltid har nära till sina kunder. Hallsberg satsar också på aktiviteter för näringslivet utifrån en näringslivsplan och en handlingsplan. Under 2019 har resultaten i attityd- och kvalitetsmätningarna NKI (nöjd-kund-index) och Svenskt Näringslivs rankning förbättrats för kommunen. NK-resultatet har gått från 66 till 72 och i näringslivsrankningen har Hallsbergs kommun klättrat 73 placeringar.

Hallbergs kommun tillsammans Business Region Örebro har fortsatt samarbetet med Göteborgs hamn. Nu går cirka 60 procent av alla containrar som anlöper Göteborgs hamn med tåg ut i landet jämfört med 20 procent 2001. Hamnsamarbetet har utökats med Gävles hamn och Norrköpings hamn 2019. Tillsammans med Business Region Örebro har Hallsberg skrivit en avsiktsförklaring med alla tre hamnar i syfte att stärka logistikpunkter och underlätta och möjliggöra en hållbar logistik.

I övrigt har kommunen tagit första steget mot en mer tydlig profilering av kommunens etableringsbara mark, med en informativ film. Den ligger ute på kommunens hemsida och på Node Pole, en webbplats för marknadsföring av energiföretag.

BOSTADSMARKNAD

Den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo förvaltar cirka 1 200 lägenheter och cirka 130 lokaler för kommersiell verksamhet i fem av kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar.

Det helägda kommunala bostadsbolaget Hallsbergs Bostads AB köpte kommunens alla bostadslägenheter och omsorgslägenheter 2018. Under 2019 byggde bolaget 48 lägenheter i kvarteret Lien, på norr i Hallsberg, med inflyttning våren 2020.

Totalt sålde kommunen 25 småhustomter, varav 16 i Hallsberg, sju i Sköllersta och två i Svennevad. Vid årsskiftet var antalet byggklara småhustomter 54 stycken.

Inga nya detaljplaner antogs 2019. Det finns flera detaljplaner klara för bostadsbyggande. Planerna omfattar bland annat Samsala etapp 2, upphävande av tomtindelning i kvarteret Sannaholm, och kvarteret Berg.

SKATTESATS

Den totala skattesatsen i Hallsberg 2019 var 33,10 kronor per hundralapp. I riket var den 32,19. Den kommunala skattesatsen i Hallsberg höjdes med 50 öre till 21,55 år 2016. Skattesatsen i Region Örebro var 11,55 kronor. Kommunen har den tredje lägsta skattesatsen i länet. Den genomsnittliga kommunalskatten för alla landets kommuner var 20,70 (det vill säga exklusive regionskatt).

Källor: Statistiska centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen, Skatteverket.