Förvaltningsberättelse

Väsentliga personalförhållanden

image10

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ge medarbetarna möjlighet att utvecklas och arbeta på hälsosamma arbetsplatser. Personalpolitiken ska vara framåtsträvande, bidra till verksamhetsutveckling och utövas på ett likvärdigt sätt, oberoende av vilken nämnd som är ansvarig.

Sjöbo kommuns personalpolitiska vision grundar sig på det politiskt antagna personalpolitiska programmet Sjöbo – en arbetsplats att längta till. Med programmet som grund driver kommunen en personalpolitik med höga ambitioner. I det personalpolitiska programmet klargörs att Sjöbo kommun som arbetsgivare ska

 • vara en attraktiv uppdragsgivare
 • skapa hälsosamma arbetsplatser och minska ohälsan
 • ge medarbetarna förutsättningar att utvecklas inom sitt arbetsområde
 • bidra till kvalitetsförbättringar av kommunens verksamheter
 • vara så bra att medarbetarna vill rekommendera kommunen som arbetsplats
 • erbjuda konkurrenskraftiga löner.

Kommunens verksamheter

Anställda per förvaltning i procent

anstallda_per_forvaltning_i_procent

Kommunens anställda fördelas på fem nämnder, som i sin tur organiseras i fem förvaltningar. De två största förvaltningarna sysselsätter 89 procent av samtliga anställda. Talen utgår från antalet tillsvidareanställda per förvaltning och det totala antalet tillsvidareanställda tjänster uppgår till 1 163.

Rekrytering och personalomsättning

Sysselsättningsutvecklingen i den offentliga sektorn har varit mycket stark den senaste tioårsperioden, men går nu in i en mer svårbedömd period med oklar utveckling. Dock är det fortfarande för få i relation till efterfrågan som utbildar sig och bristen på kvalificerad personal för flera yrkesområden inom barnomsorg, skola och vård består.

Antal vakanta tjänster per förvaltning

Vakanta tjanster

I Sjöbo har konkurrenssituationen lett till ökad personalomsättning på senare år. Antalet vakanta tjänster som utannonseras har ökat både i antal och som andel av det totala antalet tjänster. Talen i diagrammet baseras på antalet utlysta visstids- och tillsvidaretjänster 2019.

Personalomsättning per förvaltning

Personalomsattning_per_forvaltning

Personalomsättningen är nedåtgående sedan 2016 men befinner sig fortsatt på höga nivåer. Talen i diagrammet baseras på 2019 års personalomsättning.

Under perioden 2021–2024 fyller 107 medarbetare 65 år. Flest pensionsavgångar väntas inom vård och omsorg, där det redan råder brist på kvalificerad personal. Den genomsnittliga pensionsåldern i kommunen är 64 år.

Den ökande konkurrensen mellan kommunerna och en hög personalomsättning gör förmågan att attrahera och behålla kvalificerad personal till en viktig strategiskt fråga och en framgångsfaktor för kommunen.

Arbetsmiljö och hälsa

En god arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa är viktiga ledningsfrågor och ett hållbart arbetsliv är ett mål för alla medarbetare. En god arbetsmiljö innebär att ha goda arbetsförhållanden och tillräckligt med resurser för att kunna möta både verksamhetens och egna uppsatta mål. Ett bra arbetsmiljöarbete bidrar till ökad trivsel och engagemang i arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs efter en politiskt beslutad uppgiftsfördelning.

Kommunen erbjuder ett utbud av friskvårdsaktiviteter som ska inspirera till ökad aktivitet. Kommunen arbetar med att möjliggöra friskvård på arbetstid, allt för att ge de anställda förutsättningarna för bibehållen hälsa.

Sjöbo kommun har genom sitt aktiva hälsofrämjande arbete en, i förhållande till andra kommuner, låg andel långtidssjukskrivningar. Kommunen bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete för att hjälpa medarbetare tillbaka vid sjukskrivningar, men arbetar också för att förebygga sjukskrivningar.

Kommunen strävar efter att ingen ska bli skadad i sitt arbete och arbetar med att förebygga arbetsskador och arbetssjukdomar genom kartläggning, analyser och utbildning. En arbetsmiljö som inte ger upphov till sjukdom, skador eller annan ohälsa gynnar både medarbetare och arbetsgivare.

Lika rättigheter och möjligheter

I Sjöbo kommun ska ingen särbehandlas, utan alla ska ha samma rättigheter och möjligheter enligt sina anställningsavtal.

Kommunen verkar i enlighet med diskrimineringslagen med aktiva åtgärder i alla verksamheter. Vidare pågår ett långsiktigt arbete med att minska antalet oönskade deltider.

Hel- och deltidsarbetande män och kvinnor i procent

Hel_och_deltidsarbetande_man_och_kvinnor

Sett över alla verksamheter heltidsarbetar männen i större utsträckning än kvinnorna. Kommunen arbetar med att åstadkomma heltid som norm och samtliga nämnder arbetar med handlingsplaner för hur de ska uppnå det långsiktiga målet att helt få bort oönskade deltider.

Fördelningen mellan män och kvinnor i procent

Av de anställda i kommunen är 83 procent kvinnor. I Sjöbo finns en ambition att få en jämnare könsfördelning inom alla yrkesområden. Sökmönstret till kommunens tjänster följer den i samhället i övrigt, vilket gör det svårt att jämna ut könsfördelningen.

Kvinnor utgör en klar huvuddel av de anställda inom samtliga förvaltningar, utom i den tekniska förvaltningen.

Andelen män och kvinnor per förvaltning i procent

Andel_man_o_kvinnor_per_forvaltning

För att en arbetsplats ska anses ha en jämn könsfördelning, ska det finnas minst 40 procent av det underrepresenterade könet, vilket det inte gör i någon nämnd. I vård- och omsorgsnämnden utgör männen 9 procent av personalstyrkan. På den tekniska sidan är männen överrepresenterade och utgör 66 procent av medarbetarna.

Lönepolitik

Anställda i Sjöbo kommun ska ha lika lön för lika och likvärdigt arbete, efter prestation och förmåga att omsätta uppsatta mål till praktisk handling. Sjöbo ska ha konkurrenskraftiga löner och arbetar strategiskt med lönesättning efter den rådande konkurrenssituationen.

Syften med kommunens lönepolitik

 • Bidra till att verksamheterna är effektiva och att politiska mål uppnås.
 • Vara ett av flera konkurrensmedel för att trygga personalförsörjningen.
 • Att löneutvecklingen avspeglar uppnådda mål och resultat.
 • Stimulera till förbättringar av verksamheten.

Det finns fyra olika faktorer som kommunerna tar hänsyn till i samband med de årliga löneöversynerna:

 • centrala avtal
 • diskrimineringslagen
 • lönekartläggning
 • rekryteringsläget.