Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Mål och inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt bilaga. (sid. 12-34 och 42-48)

2. Fastställa styrprinciper för Sjöbo kommun enligt bilaga. (sid. 35-41)

3. Driftbudget för år 2021 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive verksamhet och nämnd enligt bilaga. (sid. 71-72)

4. Investeringsbudget för 2021 godkänns enligt bilaga. (sid. 73-74)

5. Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2021 godkänns enligt bilaga. (sid. 67-69)

6. Ekonomisk plan för åren 2022 och 2023 godkänns enligt bilaga. (sid. 67-69)

7. Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2021 fastställs till 125 mnkr inkl. checkkrediten.

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2021 års budget besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.