Ordlista

Anläggningstillgångar avser tillgångar avsedda för stadigvarande innehav såsom fastigheter och inventarier.

Avskrivning är en fördelning av kostnaden för en tillgång över nyttjandeperioden.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller betalningstidpunkt.

Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Driftbudget visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive interna poster.

Eget kapital är skillnaden mellan bokförda tillgångar och skulder.

Extraordinära poster är intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens normala verksamhet.

Intern ränta är beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.

Jämförelsestörande poster anger transaktioner eller händelser som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse.

Kassaflödesanalysen visar hur verksamheten finansierats, det vill säga hur pengar tillförts och hur de använts. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändring av likvida medel.

Kommunbidrag är skattemedel som skjuts till för att finansiera en verksamhet.

Kortfristiga fordringar och skulder avser fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel är tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar.

Långfristiga fordringar och skulder avser fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Medelskattekraft anger antal skattekronor per invånare i riket.

Omsättningstillgångar är tillgångar som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar.

Resultaträkningen visar årets ekonomiska resultat och hur det har uppkommit.

Resultatutjämningsreserv (RUR): Kommunallagen medger möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv som sedan kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Skattekraft anger antal skattekronor per invånare.

Skatteunderlag avser totala beskattningsbara inkomster och uttrycks vanligen i skattekronor.

Soliditet redovisar hur stor del av tillgångarna som finansieras av eget kapital. Soliditeten beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.

Tillgång är en resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden.

Årsarbetare innebär att de anställdas beräknade arbetstid har räknats om till heltidstjänster.