Noter

(mnkr) Not Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Plan
2022
Plan
2023
 
Verksamhetens intäkter
1 261,2 262,6 279,0 289,9 301,8
varav jämförelsestörande post 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
varav realisationsvinst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Verksamhetens kostnader
2 1 293,5 1 327,8 1 385,4 1 426,0 1 459,5
varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Skatteintäkter
3
Kommunalskatt 815,5 823,4 834,0 857,1 890,6
Slutavräkning året innan 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning gällande år – 8,2 0,0 – 6,8 0,0 0,0
Summa skatteintäkter 807,7 823,4 827,2 857,1 890,6
 
Generella statsbidrag och utjämning
4
Inkomstutjämning 233,8 245,0 237,4 239,7 245,0
Kostnadsutjämning – 32,4 – 27,1 – 25,9 – 30,8 – 29,7
Regleringsavgift/-bidrag 13,5 21,4 44,7 42,3 34,0
Särskild satsning 4,8 3,0 13,0 6,5 0,0
Utjämningsavgift LSS – 5,5 – 6,3 – 4,9 – 4,9 – 4,9
Kommunal fastighetsavgift 41,4 42,8 51,5 51,5 51,5
Summa statsbidrag och utjämningsbidrag 255,6 278,8 315,8 304,3 295,9
 
Finansiella intäkter
5
Utdelning aktier andelar 6,3 4,0 4,0 4,0 4,0
Utdelning fonder 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Ränteintäkter 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3
Borgensavgift 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0
Intern ränta – 7,8 – 7,9 – 6,7 – 7,3 – 7,7
Återföring nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper 7,8
Övriga finansiella intäkter 4,4 1,0 1,2 1,2 1,2
Eliminering intern ränta 7,8 7,9 6,7 7,3 7,7
Summa finansiella intäkter 23,5 9,6 9,6 9,6 9,6
 
Finansiella kostnader
6
Räntor anläggningslån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränta koncernkonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga räntekostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bankkostnader 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Intern ränta 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9
Ränta pensionsavsättning 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper 0,0
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminering intern ränta – 1,1 – 0,9 – 0,8 – 0,8 – 0,9
Summa finansiella kostnader 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6