Resursfördelningsmodellen

Befolkningsprognos

Åldersklass 31/12 2020 31/12 2021 Befolkning
budget 2021
genomsnitt
Befolkning
budget 2020
Förändring
befolkning genomsnitt
2020–2021
1–5 år 1 080 1 080 1 080,0 1 103,5 – 23,5
6 år 216 225 220,5 232,5 – 12,0
7–9 år 686 667 676,5 710,5 – 34,0
10–12 år 654 680 667,0 652,5 14,5
13–15 år 615 656 635,5 579,0 56,5
16–18 år 647 618 632,5 646,0 – 13,5
65–79 år 3 433 3 449 3 441,0 3 419,5 21,5
80–89 år 932 963 947,5 925,0 22,5
90– år 196 198 197,0 186,5 10,5

Resurser utifrån befolkningsförändring

Åldersklass Kostnad per invånare (tkr) Befolkning budget 2021 Kommunbidrag
(mnkr)
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet
1–5 år* 110,5 1 080,0 119,3
6 år 129,0 220,5 28,4
7–9 år 144,7 676,5 97,9
10–12 år 122,3 667,0 81,6
13–15 år 121,1 635,5 77,0
Summa 404,2
* Andel som efterfrågar plats i förskolan har i budget 2021 ökat från 92,6 procent till 93,6 procent, vilket beaktats i kostnad per invånare.
 
Gymnasiet
     
16–18 år 161,1 632,5 101,9
 
Äldreomsorg
     
65–79 år 18,0 3 441,0 61,9
80–89 år 104,6 947,5 99,1
90– år 381,8 197,0 75,2
Summa 236,3

Resursfördelningsmodell teknisk skattefinansierad verksamhet

Kostnad per
kvadratmeter (kr)
Förändring
antal kvadratmeter 2020
Kommunbidrag
(mnkr)
Gata och cykelled 5,93 0 0,0
Justering gata och cykelled 2019 5,93 0,0
 
Antal kvadratmeter gata och cykelled 2021-01-01*
896 373

* Förbättrat mätsätt har korrigerat siffrorna.