Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

image6

Kommunövergripande verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Genom aktiv omvärldsorientering svarar verksamheten för kommunens näringslivsutveckling, information, marknadsföring och mellankommunalt samarbete.

Övergripande utvecklingsarbete bedrivs för att skapa en hållbar och framtidsinriktad kommun med bestående folkhälsa, trygghet, säkerhet, lokalförsörjning, kollektivtrafik och planering av infrastruktur.

Kontinuerlig uppföljning av mål och måluppfyllelser är en viktig del av utvecklingsarbetet. Insatserna för att få medborgarna mer delaktiga i samhället behöver utvecklas, liksom de kommunala processerna, för att kommunen ska komma närmare visionen Sjöbo – en plats vi skapar tillsammans.

Förändringar i verksamheten

Det skapas en utvecklingspott om 2,0 mnkr. Verksamheterna kan ansöka om medel från potten som stöd i arbetet med att utveckla och effektivisera.

Resurserna till färdtjänst ökas med 0,5 mnkr. Säkerhetsorganisationen behöver stärkas, därför utökas kommunbidraget med 0,3 mnkr. För att möta ökade programkostnader utökas IT-budgeten med 0,5 mnkr. Handläggningen av alkoholtillstånd stärks med 0,3 mnkr. För att förbättra möjligheten till E-arkivering ökas kommunbidraget med 0,1 mnkr. Infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga frågor för att utveckla kommunen. Därför görs en satsning med 0,6 mnkr.

Omförhandling av hyror medför att kommunbidraget minskar med 0,1 mnkr. En ny ekonomiorganisation från 2020 ökar kommunbidraget med 2,1 mnkr genom omfördelning. Strategiska lönesatsningar 2019 ökar kommunbidraget med 0,2 mnkr. Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 1,4 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 2,1 mnkr till annan verksamhet. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 0,6 mnkr. Det innebär en nettoökning med 5,2 mnkr.

Det finns 2,0 mnkr i investeringsmedel för verksamhetsutveckling, exempelvis digitalisering, som verksamheterna kan få del av efter ansökan. Till det kommer medel för digitaliserad ekonomihantering samt investeringar i it och inventarier.

Uppdrag

Hållbarhetsarbetet är viktigt för kommunens framtida utveckling och att minska koldioxidutsläppen är en viktig aspekt i hållbarhetsarbetet. En förutsättning för det fortsatta hållbarhetsarbetet är att en strategi utarbetas under 2021 i syfte att minska koldioxidutsläppen.

Även om fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid så arbetar fortfarande cirka 40 procent av kvinnorna och cirka 15 procent av männen i Sjöbo deltid. När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar. Att införa heltid innebär många förändringar som kommer att påverka människors livspussel och livskvalité. En utredning ska göras som belyser de utmaningar som behöver hanteras i samband med införandet av en heltidsorganisation. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen vid augusti månads sammanträde 2021.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
5.3 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter/invånare Minska 7,58
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.5 Känsla av otrygghet Minska 1,8
5.6 Självmord 15– år, antal per 100 000 invånare Minska 21,8

Framtid

För att klara de utmaningar som kommunen står inför behövs nya samverkansformer såväl externt som internt. Kommunens service till medborgarna i form av tillgänglighet via telefon och e-post och bemötandet får icke godtagbara betyg i mätningar. Ett utvecklingsarbete har påbörjats och fortsätter en tid framöver. Alla medarbetare i Sjöbo kommun kommer att bli involverade på ett eller annat sätt.

År 2024 planeras för ombyggnation av hållplatser så att de klarar Skånetrafiken superbussar. För detta ändamål finns 0,8 mnkr i investeringsbudgeten, vilket motsvarar Sjöbos andel av utgifterna.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 35,9 6,9 7,3
Kostnader 91,3 64,1 69,7
Kommunbidrag 55,4 57,2 62,4
Investeringar 1,5 3,0 6,3

Politisk verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

I den politiska verksamheten ingår kostnaderna för nämnder, styrelse, kommunfullmäktige, överförmyndarverksamhet och revision. Därutöver finns stöd till politiska partier.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
5.6 Självmord 15– år, antal per 100 000 invånare Minska 21,8

Förändringar

För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 2,1 mnkr från kommunövergripande verksamhet. Överförmyndarverksamheten stärks med 0,2 mnkr. Revisionen stärks med 0,05 mnkr. Även kommunbidraget för politiska pensioner utökas med 0,05 mnkr. Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader är 0,2 mnkr. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 0,2 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 2,4 mnkr.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 0,6 0,3 0,3
Kostnader 10,3 12,8 15,2
Kommunbidrag 9,7 12,5 14,9

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsbeskrivning

Personer under 65 år erbjuds hemtjänst och andra insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dessutom erbjuds tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag samt hemsjukvård för den som inte kan ta sig till vårdcentralen.

Socialpsykiatrin erbjuder vuxna med psykisk ohälsa råd och stöd, sysselsättning och boendestöd.

Personer som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska försäkras goda levnadsvillkor genom insatser som personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Daglig verksamhet bedrivs dels individintegrerad på ordinarie arbetsplatser, dels i egna verksamheter. Personlig assistans bedrivs inte i kommunal regi, utan enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med en godkänd utförare.

Det finns 51 lägenheter med inriktning på gruppboende och bostad med särskild service.

Korttidsboende för barn och vuxna erbjuds i kommunen och genom avtal med Ystads kommun. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år köps av familjenämnden och bedrivs i samverkan med särskoleverksamheten.

Förändringar i verksamheten

Omförhandling av hyror medför att kommunbidraget minskar med 0,2 mnkr. Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 2,4 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 2,2 mnkr.

Investeringarna uppgår till 0,5 mnkr och rör bland annat inköp av bil.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
4.2 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren får bestämma om saker som är viktiga. Resultat jämfört med övriga kommuner (%) Bästa 25 % Mittersta 25 %
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

Planeringen har blivit svårare när det gäller bostäder enligt LSS, eftersom kundgruppen är mer rörlig och antalet förhandsbesked från andra kommuner ökar. Förvaltningen har för närvarande inga lediga lägenheter inom LSS och det behöver planeras för en ny bostad.

En grupp som ökar och som kan ha rätt till bostad är människor som förvärvat en hjärnskada till följd av sjukdom eller olycka i vuxen ålder. Kundgruppen med allvarlig psykiatrisk sjukdom som medför svårigheter att bo i egen bostad eller klara sig med hjälp av punktinsatser via boendestöd ökar också. Här finns ett par avslag som väntar på överprövning i förvaltningsrätten. Det råder viss osäkerhet inom förvaltningen kring hur dessa personers behov bäst ska tillgodoses.

Det behövs större kompetens inom området och eventuellt nya yrkesgrupper för att garantera omsorgen om dessa personer.

En ny trend är att antalet personer under 65 år som ansöker om särskilt boende, sociala insatser, hemsjukvård och rehabilitering eller hjälpmedel ökar.

En antydan till generösare domstolsbedömningar av rätten till bostad enligt LSS väcker viss oro inför framtiden.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 9,0 8,1 7,9
Kostnader 119,5 122,6 124,6
Kommunbidrag 110,5 114,5 116,7
Investeringar 0,7 1,0 0,5

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Antal personer med personlig assistans 23 28 25
– före detta LASS1 16 20 17
– LSS 7 8 7
Genomsnitt timmar personlig assistans LSS per person och månad 249 240 250
Antal personer med insatser enligt LSS 157 150 160
Antal platser i kommunal bostad med särskild service LSS 51 51 51
Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri, genomsnitt 9 8 9
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS 76 80 80
Antal personer under 65 år med insats enligt SoL i ordinärt boende 120 120 125
Antal timmar hemtjänst dag eller kväll till personer under 65 år per månad 501 542 396

Äldreomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Personer som har svårt att klara sin personliga omvårdnad, sitt hushåll eller andra vardagliga ting erbjuds stöd i den egna bostaden efter biståndsbeslut. I stödet kan ingå matdistribution, trygghetslarm, service, städning, dagverksamhet och personlig omvårdnad. Dessutom erbjuds hemsjukvård, rehabilitering och tekniska hjälpmedel i det särskilda boendet eller i det egna hemmet för den som inte kan ta sig till vårdcentralen. Det är också möjligt att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för den egna bostaden.

Särskilt boende beviljas då omsorgsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Det finns 5 särskilda boenden i kommunen, varav 2 med inriktning på personer med demenssjukdom. Ytterligare två särskilda boenden har avdelningar med inriktning på omsorg om personer med demenssjukdom. Utöver det finns korttidsplatser för rehabilitering, avlösning och korttidsvård. Servicelägenheter finns på Kärnan och Ängsgården samt i anslutning till dagcentralerna i Vollsjö och Lövestad. I kvarteret Viljan finns bostäder anpassade för äldres behov. Kommunen ansvarar för uthyrningen av lägenheterna.

Förvaltningens dagcentraler har ett stort utbud av aktiviteter som är viktiga i ett folkhälsoperspektiv, bland annat eftersom ensamhet är ett problem enligt den senaste brukarundersökningen.

Hemtjänsten erbjuder valfrihet när det gäller service- och omvårdnadsinsatser. Valfriheten innebär att den enskilda kunden kan välja utförare av beviljade insatser.

Förändringar i verksamheten

Det läggs mycket resurser på att ta emot kunder som vårdats på sjukhus och på att efterleva lagen om samverkan vid utskrivning. Det finns fortfarande brister i regionens kartläggning och planering, vilket medför att kommunens resurser inte kan användas optimalt. Det yttrar sig till exempel i planeringar som ändras med mycket kort framförhållning. Det kan innebära att kommunens personal väntar hos en kund som inte kommer. Situationen utgör en väsentlig stress för förvaltningens personal och stor risk för merarbete. Samverkansformer är upparbetade i delregionala strukturer och där diskuteras bristerna, men någon nämnvärd förbättring har inte skett.

En kartläggning visar att beslut om särskilt boende till 80 procent avser personer med demenssjukdom. Det har inneburit att så kallade vanliga särskilda boendeplatser omvandlats till demensplatser.

En strukturomvandling av äldreomsorgen pågår. Samtidigt som antalet invånare över 80 år ökar, har andelen personer som bor kvar i det egna boendet ökat. Det har resulterat i en fördubbling av antalet med höga omvårdnadsnivåer i hemtjänsten och hemsjukvården. För att de ska klara av ökningen krävs omstruktureringar och förändrade arbetssätt. Ett ökat kvarboende ställer krav på stödinsatser i form av rehabilitering, avlastning, korttidsvård, dagverksamhet, anhörigstöd med mera. Samtidigt är det viktigt att vara observant, så att kvarboendet inte leder till ensamhet och social isolering.

Med anledning av det ökade antalet äldre och därmed ökat vårdbehov har organisationen anpassats. Förutom fler anställda i det direkta omvårdnadsarbetet behöver ledningsorganisationen förstärkas.

Resursfördelningsmodellen i äldreomsorgen baseras på hur befolkningen förändras i olika åldersklasser. Eftersom befolkningen åldras, ökar kommunbidraget med 6,8 mnkr.

Omförhandling av hyror medför att kommunbidraget minskar med 0,6 mnkr. Strategiska lönesatsningar 2019 ökar kommunbidraget med 0,5 mnkr. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 4,6 mnkr. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 0,4 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 10,9 mnkr.

Verksamheten har fått investeringsmedel för inköp av bilar, övergång till digitala nyckelgömmor, införande av mobil hemtjänst och inköp av bland annat inventarier.

Uppdrag

Enligt socialtjänstlagen ska vård- och omsorgsnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för äldre i kommunen. Genom den uppsökande verksamheten ska äldre upplysas om socialtjänstens verksamhet. Samtliga kommuninvånare som är 75 år eller äldre ska informeras om vilket stöd som kan erhållas och hur de ska gå tillväga för att ansöka om stödet.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
4.1 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet. Resultat jämfört med övriga kommuner (%). Bästa 25 % Sämsta 25 %
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.6 Självmord 15– år, antal per invånare Minska 21,8

Framtid

Den äldre befolkningen fortsätter att öka. Fram till och med 2025 beräknas gruppen 65– år ha ökat med cirka 315 personer. Merparten av befolkningsökningen är hänförbar till personer 80 år och äldre. Det ställer ökade krav på service och innebär mer vårdbehov.

Efterfrågan på särskilt boende med inriktning på personer med kognitiv svikt stiger. Det innebär kostnadsökningar, eftersom det kräver högre bemanning. Omsorgen om personer med kognitiv svikt står inför utmaningar, eftersom den också möter personer i 70-årsåldern som har en kvarstående god fysisk hälsa trots allvarlig kognitiv svikt. Det ställer andra krav på boendeformen. Exempelvis krävs fler möjligheter till aktiviteter på plats, vilket är svårt att genomföra i de lokaler som finns att tillgå och som i de flesta fall har byggts som ålderdomshem respektive sjukhem.

Personalsituationen blir allt svårare i flera yrkesgrupper – både när det gäller undersköterskor och högskoleutbildad personal. Att kunder kräver mer behandling och har svårare, mer komplexa diagnoser och kombinationer av diagnoser inger oro för framtiden. Kostnaderna för intern utbildning och kompetensutveckling kommer att öka, liksom risken för löneglidning när kommuner konkurrerar om samma arbetskraft.

Arbetsmiljöverket ställer allt högre krav på det förebyggande arbetet samt på risk- och konsekvensanalyser, vilket medför ökande krav på enhetscheferna.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 82,8 43,5 36,6
Kostnader 295,4 268,9 272,9
Kommunbidrag 212,6 225,4 236,3
Investeringar 2,8 0,5 3,8

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Antal invånare 65– år 4 503 4 531 4 586
65–79 år 3 401 3 420 3 441
80–89 år 909 925 948
90– år 193 186 197
Antal platser i särskilt boende 168 149 149
– varav demensplatser 61 61 71
Beläggningsgrad särskilt boende (%) 88 96 98
Antal dygn korttidsvård per månad 219 250 250
Antal patienter från sjukhus som vårdplanerats efter sjukhusvistelse per månad 45 46 46
Antal personer över 65 år med insats enligt SoL i ordinärt boende 1 oktober 516 510 545
– varav med hemtjänst 219 220 240
Antal timmar hemtjänst äldre dag eller kväll per månad 7 165 7 208 8 000
Andel av befolkningen över 65 år med insats 1 oktober (%) 14,6 14,5 14,6
Matservering vid dagcentraler, antal lunchgäster 191 200 200

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten är till stor del lagreglerad och styrs av socialtjänstlagen (SoL), lag om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). En central uppgift är myndighetsutövningen, samtidigt som tidiga och förebyggande insatser eftersträvas. Insatserna ges efter behov genom samverkan inom förvaltningen och externt med andra aktörer i samhället.

Myndighetsutövningen innebär att bistånd prövas för enskilda efter ansökan eller anmälan och genomförd utredning. Bistånd kan omfatta insatser som kontaktperson eller -familj, öppenvård, familjehem, institutionsvård, stödboende för barn och ungdomar samt boendestöd. Försörjningsstöd söks av enskilda och behovsprövas. Verksamheten svarar även för familjerätten.

Råd- och stödenheten är organiserad med elevhälsan och erbjuder stödjande och rådgivande insatser till barn, unga, föräldrar och vuxna. Insatser sker i form av tidiga och förebyggande insatser som erbjuds i grupper och/eller individuellt. Verkställighet av biståndsbeslut omfattar allt från samarbetssamtal och föräldrastödjande insatser till behandling vid beroendeproblematik och våld i nära relation. Kommunen erbjuder familjerådgivning och budgetrådgivning.

Sjöbo samarbetar med södra Skånes kommuner om social jour efter kontorstid.

Förändringar i verksamheten

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga fortsätter att öka från 337 år 2012 till 782 år 2019. Som en effekt av ökningen av orosanmälningarna, ökade även antalet inledda utredningar från 135 till 339.

Tidigare år har det funnits statsbidrag för personalförstärkningar inom individ- och familjeomsorgen. Det finns inte längre. Kommunbidraget ökar med 1,0 mnkr som en kompensation. För att klara ökad belastning i form av ökat försörjningsstöd samt fler och dyrare placeringar utökas kommunbidraget med 4,0 mnkr. En ny ekonomiorganisation från 2020 minskar kommunbidraget med 0,3 mnkr genom omfördelning till kommunövergripande verksamhet. Strategiska lönesatsningar 2019 ökar kommunbidraget med 0,3 mnkr. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 1,1 mnkr. Sammanlagt utökas kommunbidraget med 6,1 mnkr.

Investeringarna består av mindre inventarieinköp.

Uppdrag

Nattvandrarna fyller en viktig funktion genom att det finns vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandringen drivs av en ideell organisation. 2021 ska samverkan mellan nattvandrarna och kommunen utvecklas.

En handlingsplan för drogpreventiva åtgärder ska utarbetas under 2021.

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter och behöva stöd för att klara försörjningen. Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig hjälp. Samverkan mellan socialtjänsten, migrationsverksamheten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsåtgärderna ska utvecklas och nya metoder införas. Uppdraget ska resultera i att beroendet av ekonomiskt bistånd minskar.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.6 Självmord 15– år, antal per invånare Minska 21,8

Framtid

För att verksamheten ska klara ett ökat behov av välfärdstjänster med befintliga resurser, måste strukturella samverkanslösningar fortsätta att undersökas och utvecklas, både internt och med omgivande kommuner, huvudmän och myndigheter.

Till 2022 planeras en familjecentral i Sjöbo. Det är en samordning av mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Syftet är att erbjuda tidigt stöd och förebyggande insatser.

Framtida effektivisering och ökad tillgänglighet ställer krav på att verksamheten utvecklar mer digitaliserade arbetssätt.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 7,6 5,4 5,0
Kostnader 65,3 63,7 69,4
Kommunbidrag 57,7 58,3 64,4
Investeringar 0,4 0,4 0,1

Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Utbildning syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Barn i åldrarna 1–5 år erbjuds förskoleverksamhet i form av förskola. Pedagogisk omsorg erbjuds för närvarande i familjedaghem. Det finns 12 kommunala förskolor och 13 fristående förskolor i kommunen. I centralorten erbjuds pedagogisk omsorg på obekväm tid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Den öppna förskolan välkomnar alla barn i åldrarna 0–5 år.

Barn i åldrarna 6–12 år, vars föräldrar studerar eller förvärvsarbetar, erbjuds fritidshem på sin skola. Kommunen erbjuder även lov- och eftermiddagsverksamhet.

I kommunen finns 6 kommunala skolor och 3 fristående skolor.

I alla kommundelar erbjuds kommunal verksamhet i form av förskola, fritidshem och skola från förskoleklass till skolår 6. I Sjöbo finns dessutom ett samlat högstadium som erbjuder verksamhet från skolår 7 till 9.

Kommunen har en resursskola för elever som inte bedöms klara lärmiljön i den ordinarie verksamheten.

Kommunen erbjuder grundsärskola i Sjöbo tätort och i viss mån individintegrerad verksamhet på respektive skola.

Råd- och stödenheten har till uppdrag att erbjuda förebyggande och tidiga insatser inom såväl elevhälsan som individ- och familjeomsorgen. Enheten bedriver en samordnad och integrerad verksamhet, där bland annat skolans elevhälsa samt specialpedagogiskt och kurativt stöd ingår.

Förändringar i verksamheten

För Sjöbos del är förbättrade resultat i skolan det enskilt viktigaste målet. Bättre skolresultat är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna öka tillväxten i enlighet med visionen. Under 2021 fortsätter åtgärder med att förbättra resultatet i kommunens skolor. År 2019 började grundskoleverksamheten omorganiseras, vilket även påverkar andra delar av förvaltningen. Syftet med omorganisationen är att skapa bättre förutsättningar för pedagoger och ska leda till ökad behörighet inom verksamheterna. Samtidigt medför organisationsförändringen storskalighetsfördelar. Ur ett elevperspektiv innebär det större möjligheter till relevant stöd, eftersom fler lärare med kompetens ger möjlighet till en flexiblare organisation.

Antalet barn i åldrarna 1–5 år beräknas minska med 24 jämfört med budget 2020. Antalet barn i skolåldern beräknas öka 2021 med 25. Störst ökning finns i åldersgruppen 13–15 år med 56 barn, medan antalet invånare i åldern 7–9 år minskar med 34. Förändringarna i respektive åldersklass medför att kommunbidraget minskar med 0,4 mnkr enligt resursfördelningsmodellen.

Behovet av förskola för åldersgruppen 1–5 år har ökat från 92,6 till 93,5 procent och därför ökar ersättningsnivåerna i resursfördelningsmodellen med 1,3 mnkr.

Omförhandling av hyror medför att kommunbidraget minskar med 0,8 mnkr. En ny ekonomiorganisation från 2020 minskar kommunbidraget med 1,2 mnkr genom omfördelning till kommunövergripande verksamhet. Strategiska lönesatsningar 2019 ökar kommunbidraget med 1,0 mnkr. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 7,7 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 7,6 mnkr.

Investeringarna gäller bland annat it-infrastruktur i för- och grundskola samt mindre inventarier och it-system.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
3.1 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Öka 71
3.2 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) Öka 75
3.3 Betyg åk 6, andel som uppnått kunskapskraven (A–E) i alla ämnen (%) Öka 72,7
3.4 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Öka 84,7
3.5 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Öka 77,7
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.6 Självmord 15– år, antal per invånare Minska 21,8

Framtid

En utmaning även framöver blir att stärka elevernas skolresultat. Genom att erbjuda god utbildning med ett tydligt kunskapsfokus stärks även kommunens attraktivitet som boendekommun.

En ökande ohälsa i samhället ställer andra krav på skolans förmåga att möta samtliga elever. Här krävs att verksamheten organiseras så att den kan möta behovet. Det ställer krav på flexibilitet i bemötande, särskilda anpassningar och arbete i team. För att stärka resultaten är undervisningens kvalitet ett fokusområde inom förskola, grundskola och grundsärskola efter varje enhets behov.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 399,9 48,6 51,7
Kostnader 782,2 445,2 455,9
Kommunbidrag 382,3 396,6 404,2
Investeringar 2,1 0,0 2,0

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Antal barn 1–5 år 1 087 1 104 1 080
Antal barn i förskoleverksamhet 1 017 1 022 1 011
Andel barn som efterfrågar förskoleplats (%) 93,6 92,6 93,6
 
Antal barn 6–12 år
1 555 1 596 1 564
Antal barn i fritidshem 958 985 965
Andel barn som efterfrågar fritidshemsplats (%) 61,7 61,7 61,7
 
Antal barn 6–15 år
2 135 2 174 2 200
Antal barn i förskoleklass och grundskola 2 110 2 174 2 200
– varav antal barn i grundsärskola 25 20 25

Gymnasieskola

Verksamhetsbeskrivning

Alla ungdomar i åldern 16–20 år erbjuds utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen utformas efter elevernas individuella behov och erbjuds i form av nationella program och gymnasiesärskola. Ungdomar som saknar full behörighet erbjuds introduktionsprogram som

  • preparandutbildning
  • programinriktat individuellt val
  • yrkesintroduktion
  • individuellt alternativ
  • språkintroduktion.

Det fria skolvalet innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieskola inom samverkansområdet, som i huvudsak består av de skånska kommunerna. I Sjöbo bedrivs gymnasieverksamhet vid Malenagymnasiet, som erbjuder yrkes- och introduktionsprogram.

Förändringar i verksamheten

Antalet ungdomar 16–18 år minskar med 18 och förändringen medför att kommunbidraget minskar med 2,2 mnkr i enlighet med resursfördelningsmodellen.

Omförhandling av hyror medför att kommunbidraget minskar med 0,1 mnkr. En ny ekonomiorganisation från 2020 minskar kommunbidraget med 0,4 mnkr genom omfördelning till kommunövergripande verksamhet. Strategiska lönesatsningar 2019 ökar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 2,0 mnkr. Sammanlagt minskar kommunbidraget med 0,6 mnkr.

Investeringarna gäller utbyte av fordon på Malenagymnasiet samt kopiatorer och inventarier.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
3.6 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Öka 68,6
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.6 Självmord 15– år, antal per invånare Minska 21,8

Framtid

Antalet ungdomar i åldern 16–18 år ökar 2022–2027 med i genomsnitt 17 per år, dock med stora svängningar mellan åren. Åren 2021–2022 beräknas åldersgruppen minska, för att sedan öka igen. Prognosen är att åldersgruppen kommer att bestå av 594 personer år 2022 och 634 i slutet av 2023.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 44,8 28,1 28,6
Kostnader 140,0 130,6 130,5
Kommunbidrag 95,2 102,5 101,9
Investeringar 5,2 2,2 4,6

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Antal ungdomar i åldern 16–18 år 642 646 632
Antal elever i gymnasieskolan 660 671 657

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) och särvux bedrivs i egen regi. Yrkesinriktad vuxenutbildning bedrivs i såväl egen som extern regi.

Den kommunala vuxenutbildningen i samverkan med arbetsmarknadsenheten är den resurs som ger medborgaren utrymme för självförsörjning, motverkar utanförskap och höjer bildningsnivån. Friskfaktorer identifieras och resurser fokuserar på samhällsnyttan.

Kommunen ansvarar för att ta emot och tillhandahålla lämpligt boende, skolgång och stöd för ensamkommande barn och unga som anvisats Sjöbo.

I etableringsuppgiften ingår att svara för boende och mottagande med bland annat samhällsorientering och svenska för invandrare för dem som fått uppehållstillstånd och som anvisats till Sjöbo. För samordnade insatser samverkar enheten internt med försörjningsstödet, vuxenutbildningen och HR-avdelningen samt externt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

Förändringar i verksamheten

Eftersom Arbetsförmedlingens uppdrag väsentligt minskas, ökar behovet på kommunens arbetsmarknadsenhet. Det kan få effekter för den kommunala ekonomin dels i form av ökat försörjningsstöd men även ytterligare behov av arbetsmarknadsåtgärder. En fördjupad samverkan mellan försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten är viktig för att motverka effekten av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag.

Kommunbidraget utökas med 0,9 mnkr för att förbättra stödet till enskilda i form av arbetsmarknadsåtgärder. Omförhandling av hyror medför att kommunbidraget minskar med 0,1 mnkr. En ny ekonomiorganisation från 2020 minskar kommunbidraget med 0,2 mnkr genom omfördelning till kommunövergripande verksamhet. Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,3 mnkr. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,8 mnkr.

Investeringarna består av mindre inventarieinköp.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
3.7 Elever på sfi som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Öka 24
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.6 Självmord 15– år, antal per invånare Minska 21,8

Framtid

Kommunens skyldighet att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning kräver även fortsättningsvis långsiktighet i mottagandet. Både den interna och den externa samverkan behöver fortsätta att utvecklas för att etablering och integration ska bli så bra som möjligt.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 31,5 27,4 24,0
Kostnader 43,9 40,2 37,6
Kommunbidrag 12,4 12,8 13,6
Investeringar 0,1 0,0 0,1

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Antal helårsstuderande 216 215 215
Antal under året mottagna nyanlända enligt bosättningslagen 49 31 25

Turism- och fritidsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har 5 idrottsplatser, 3 friluftsbad samt 5 sporthallar och Sjöbo Simanläggning. Anläggningarna upplåts till skolor, allmänhet och föreningar. Verksamhet bedrivs alla veckans dagar, både dag- och kvällstid.

Sjöbo Simanläggning erbjuder såväl allmänhet som föreningsliv, skolor och andra aktörer bad-, sim- och relaxverksamhet genom tillgång till anläggning, upplåtelse av del av anläggning eller som verksamhetsaktör.

Kommunens friluftsbad finns i Sjöbo, Lövestad och Fränninge. Vid baden erbjuds tre veckors sommarsimskola och märkestagning för barn och ungdomar samt möjlighet för föreningar, skolor eller andra aktörer att boka simbanor.

Föreningslivet kan få olika former av stöd för sin verksamhet; vanligtvis i form av lokalupplåtelse. Därutöver kan stödberättigade föreningar söka ekonomiskt bidrag för sin verksamhet.

Kommuninvånare och besökare erbjuds fritids- och rekreationsmöjligheter genom Skåneleden, naturområden och motionsspår. Vintertid finns vid snötillgång möjlighet till skid- och skridskoåkning.

Besökande turister erbjuds boende på Orebackens camping. Turistinformation bedrivs i samarbete med näringslivet vid infopoints runt om i kommunen. Destinationsarbete och -utveckling sker i samverkan med övriga kommuner i sydöstra Skåne.

Sjöbo marknad är kommunens största evenemang med två årliga marknader, sommarmarknad och Mikaeli marknad.

Fritidsgårdsverksamhet finns i Sjöbo tätort och i Blentarp. Fritidsgårdarna fokuserar på att främja kreativitet, inspiration och fantasi. Verksamheten ska erbjuda en meningsfull fritid och riktar sig till ungdomar i åldern 13–17 år. Fritidsgårdarna arbetar efter kommunens strategi för barn och unga som är indelad i ett fritidspår och ett skolspår.

Förändringar i verksamheten

Ett samarbete med grundskolorna håller på att utvecklas, som gör att fritidsgårdarna kan möta fler unga med positiva och utvecklande aktiviteter. En utökad satsning på ett sådant samarbete förbättrar miljön för skoleleverna och bidra till att komplettera skolornas pedagoger i deras arbete. Föreningslivet gör en betydande insats för folkhälsan. För att utöka föreningsstödet utökas kommunbidraget med 0,2 mnkr.

Trenden för deltagande i föreningslivets aktiviteter bland barn och ungdomar är vikande. I en nyligen genomförd enkät bland kommunens högstadier och Malenagymnasiet svarar endast 35 procent av ungdomarna att de är aktiva eller deltar i föreningsverksamhet. Kommunen behöver hitta nya arbetssätt för att stötta och hjälpa det ideella föreningslivet att aktivera och engagera ungdomarna. En början är att ta fram ett idrotts- och fritidspolitiskt program. Kommunens föreningsstöd håller på att kartläggas. Resultatet kommer att ligga till grund för framtida diskussioner kring hur föreningsstödet ska utformas. Målet är att ett nytt system beslutas 2021 och börjar gälla 2022.

När en ny detaljplan för campingen är antagen, behöver grunderna utformas för hur framtida utarrendering av campingen ska ske. Bedömningen är att andra aktörer än kommunen är bättre lämpade att bedriva verksamheten.

En satsning på lov-aktiviteter utökar kommunbidraget med 0,2 mnkr

Omförhandling av hyror medför att kommunbidraget minskar med 0,1 mnkr. En ny ekonomiorganisation från 2020 minskar kommunbidraget med 0,1 mnkr genom omfördelning till kommunövergripande verksamhet. Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,3 mnkr. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 0,5 mnkr. Sammanlagt är kommunbidraget oförändrat.

Investeringarna avser Orebadet, Orebackens camping samt energioptimeringar.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
3.8 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7–20 år fördelade könsvis Öka 21
3.9 Deltagartillfällen i föreningar, antal per invånare 65– år Öka 6,2
4.6 Nöjd medborgarindex – idrotts- och motionsanläggningar Öka 58
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.6 Självmord 15– år, antal per invånare Minska 21,8

Framtid

Underhållsplaner för de kommunägda idrottsanläggningarna inklusive campingen behöver ses över och uppdateras. Underhållet är eftersatt och framöver krävs en ökad nivå på underhåll och investeringar.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 7,5 7,3 6,7
Kostnader 53,1 52,3 51,7
Kommunbidrag 45,6 45,0 45,0
Investeringar 0,8 0,7 1,2

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Föreningsverksamhet
Lokalt aktivitetsstöd deltagartillfällen per år efter kön
– pojkar 61 482 55 000 55 000
– flickor 47 412 55 000 55 000
Sporthallar
Antal bokningsbara timmar 12 500 12 500 12 500
Beläggningsgrad (%) 49 60 60
Bad
Antal badande vid simanläggningen 61 897 68 000 68 000
Antal badande på friluftsbaden 23 777 - 25 000
Fritidsgårdar
Antal besökare på fritidsgårdarna 8 025 7 000 7 000
Sjöbo marknad
Sjöbo marknad, antal sålda 3-metersstånd 1 278 1 300 1 300
Mikaeli marknad, antal sålda 3-metersstånd 240 300 300

Kulturverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteken erbjuder informationsförmedling och mediaförsörjning, samtidigt som de utgör viktiga mötesplatser. Bibliotek finns i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö. I Sjöbo, Lövestad och Blentarp finns meröppna bibliotek. Det ger låntagarna tillgång till bibliotek med självservice utanför bemannade öppettider.

Folkbiblioteken i Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Simrishamn och Ystad har ett samarbete, Bibliotek Skåne Sydost, vilket ger låntagarna tillgång till ett större utbud av medier.

Kulturskolan erbjuder kommunens barn och unga (6–19 år) utbildning i musik, dockteater och drama.

Kulturaktiviteter bokas för barn och unga i skolor och förskolor. Aktiviteterna har ökat de senaste åren och finansieras framför allt genom externa medel som Skapande skola och bidrag från Svenska Filminstitutet.

I Sjöbo finns kommunal kulturverksamhet som museet Elfstrands krukmakeri, biografverksamhet på Flora och utställningar på Sjöbo konsthall. Dessutom anordnas kulturprogram tillsammans med föreningar och organisationer i kommunen.

Förändringar i verksamheten

Bibliotekens betydelse för läsning, lärande och för samhällets demokratiutveckling uppmärksammas alltmer. Läsning lyfts fram som en av framtidens centrala förmågor. Biblioteken har ett stort uppdrag i demokratiutvecklingen för att motverka polarisering i samhället. Förändringar i regionens hantering av tjänster till kommunerna har aviserats, vilket framkallar en osäkerhet gällande utgifter och hantering av regionala medier som komplement till de kommunala satsningarna. Digitala tjänster utvecklas i takt med att samhället utvecklas, vilket påverkar kostnaderna för biblioteken.

Föreningslivet gör en betydande insats för folkhälsan. För att utöka föreningsstödet utökas kommunbidraget med 0,1 mnkr.

Strategiska lönesatsningar 2019 ökar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,4 mnkr. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 0,2 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 0,2 mnkr från kommunövergripande verksamhet. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,6 mnkr.

Investeringarna avser kulturbyggnader samt inventarier till kulturskola, bibliotek och konsthall.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
4.5 Nöjd medborgarindex – kultur Öka 62
4.7 Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal per invånare Öka 4
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.6 Självmord 15– år, antal per invånare Minska 21,8

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 1,8 1,2 0,9
Kostnader – 18,8 17,9 18,2
Kommunbidrag 17,0 16,7 17,3
Investeringar 2,2 0,0 0,9

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Kulturskola
Antal elever i kulturskolan 320 320 320
Andel inskrivna elever i aktuell åldersgrupp (%) 12,4 13,0 13,0
Antal ämnen eller kurser 43 30 30
Bibliotek
Antal besökare 80 344 80 000 85 000
Antal utlån på samtliga bibliotek 71 062 75 000 75 000
Antal utlån per invånare 4,0 4,0 4,0
Övrigt
Antal besökare på Elfstrands krukmakeri 587 500 500
Antal besök på publika biografprogram 5 195 5 200 5 200
Antal besökare i konsthallen 11 500 12 000 11 000

Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad

Verksamhetsbeskrivning

Va-verksamheten ansvarar för att tillhandahålla konsumtionsvatten och omhänderta avloppsvatten (dag- och spillvatten) från alla fastigheter i kommunen. Vattenförsörjningen erhålls genom egna grundvattentäkter.

Avfallshanteringen (hämtning av hushållsavfall i kärl och tömning av slam från enskilda avlopp från hushåll och verksamheter) utförs av en utomstående entreprenör. Insamlingen sker genom fastighetsnära källsortering, där det är obligatoriskt att sortera matavfall.

Förändringar i verksamheten

Vatten och avlopp behöver samarbeta med andra för att kunna möta framtida behov av resurser, kompetensförsörjning och beredskap.

Det pågår diskussioner på statlig nivå med organisationer inför ett införande av en ny förordning som ställer större krav på förpackningsindustrin att ta sitt ansvar för insamling av förpackningar. Ett positivt utfall av dessa diskussioner kan leda till en återföring av resurser till avfallskollektivet.

Va-verksamhetens investeringar innebär ökade driftkostnader och leder till högre avgifter för konsumenten.

Va-taxan föreslås höjas med 3 procent för brukningsavgiften och 15 procent för anslutningsavgiften. Det behövs för att man ska kunna hantera kapitalkostnader i samband med investeringarna enligt va-planen och för att återställa underskott från tidigare år. Taxan 2021 för både avfall i kärl och slamtömning är oförändrad. Taxor för vatten och avlopp samt renhållning fastställs i separata beslut.

För 2021 har den tekniska, avgiftsfinansierade verksamheten tilldelats netto 25,6 mnkr för investeringar. Merparten avser mindre investeringar på netto 16,6 mnkr. Till det kommer utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Hemmestorps Eke, projektering av kommunalt va i Hemmestorps Ljungbacken, modernisering av Lövestads vattenverk och modernisering av Lövestads avloppsreningsverk.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
4.3 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) Öka 51
4.8 Abonnemang med vatten från skyddad vattentäkt, andel (%) Öka 76
5.2 Insamlat hushållsavfall totalt, kg per person Minska 629
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

I och med att Sjöbo växer och det planeras för bostäder på Bränneriet behöver huvudledningsnätet för spillvatten omdimensioneras. Ledningsnätet är i stora delar från 1950- och 1960-talen och kapaciteten för fler fastigheter är begränsad. Likaså behöver avloppsreningsverket och vattenverkets kapacitet i Sjöbo ses över om Bränneriet bebyggs fullt ut. Tekniska nämnden har gett va-enheten i uppdrag att utreda behoven.

Arbetet med att säkra Sjöbo kommuns framtida vattenförsörjning fortsätter och pågår i flera år framöver.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 64,7 65,0 65,0
Kostnader 64,7 65,0 65,0
Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0
Investeringar 25,0 15,0 25,6

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Vatten och avlopp
Antal va-abonnemang 5 778 6 000 6 000
Antal meter förnyat va-ledningsnät 577 1 200 1 400
Mätare över 10 år som inte är utbytta 192 550 200
 
Avfall
Restavfall i kärl och brännbart på återvinningscentralen, kg per invånare 204,8 200 200
Avvikelserapportering felsorterat avfall 422 420 420
Antal gemensamhetsanläggningar (flerfamiljsbostäder) 142 148 148
Antal abonnemang för förpackningar och returpapper 56 65 65

Teknisk verksamhet skattefinansierad

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och nyttjande av allmän platsmark och utbyggnad av kommunens gator, torg, vägar, grönytor, rekreationsområden och allmänna parkeringsplatser. Dessutom finns exploateringsverksamhet och allmän markreserv inom ansvarsområdet.

Långsiktig planering av trafiken sker genom trafiksäkerhetsprogram och trafikledsplaner, som ligger till grund för framtida projektering och byggande.

Förändringar i verksamheten

Förändringen av antalet kvadratmeter gator och gång- och cykelleder kompenseras via resursfördelningsmodellen för att täcka underhållskostnader och skötsel. Förändringen jämfört med föregående år är dock inte tillräckligt stor för att påverka kommunbidraget.

För att möjliggöra en hög kvalitet utökas kommunbidraget med 0,6 mnkr. Strategiska lönesatsningar 2019 ökar kommunbidraget med 0,4 mnkr. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 0,3 mnkr. För att öka transparens och tydliggöra budget och resultat särskiljs budgeten för exploateringsverksamhet, vilket innebär att 1,4 mnkr flyttas. Flytt av ekonomtjänst minskar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Sammanlagt minskar kommunbidraget med 0,6 mnkr.

För att främja kommunens attraktionskraft tilldelas 6,0 mnkr till mindre investeringar.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
4.4 Nöjd regionindex – tillgången till parker, grönområden och natur Öka 8,0
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.5 Känsla av otrygghet Minska 1,8

Framtid

I takt med att Sjöbo växer och centralorten förtätas, blir utrymmet för och regleringen av parkering viktiga frågor att ta ställning till. Kommunen kan hamna i en sådan situation att parkeringsfrågan hindrar ytterligare utbyggnad.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 18,6 16,8 10,2
Kostnader 44,8 45,3 38,1
Kommunbidrag 26,2 28,5 27,9
Investeringar 12,5 11,8 6,0

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Gata i kommunen, kommunal, meter per invånare 5,9 5,9 5,9
Cykelväg i kommunen, meter per invånare 2,1 2,1 2,1
Antal ljuspunkter – statligt vägnät som kommunen helt bekostar 801 801 801
Antal hektar grönytor inklusive naturmark och skog inom detaljplan 265 265 265

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Naturvård och strategiskt miljöarbete bedrivs genom att verksamheten utvecklar strategier för att kommunen ska kunna bli ett ekologiskt hållbart samhälle. Verksamheten utformar också planeringsunderlag för gröna strukturer och naturvårdsområden. Miljöenheten är delaktig i framför allt det strategiska miljöarbetet, men även i arbetet med översikts- och detaljplaner.

Tillsynsinsatserna styrs i stor utsträckning av lagar och föreskrifter. Till de mest omfattande uppgifterna hör tillsyn och prövning enligt miljöbalken för att minimera riskerna för människors hälsa och miljön. Verksamheten utför även tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen. Det syftar till att konsumenterna ska kunna handla, äta mat, dricka vatten och serveras livsmedel som är både säkra och redliga.

Förändringar i verksamheten

Den övergripande inriktningen 2020 är digitalisering med fokus på fältarbete med stöd av mobila enheter som bärbara datorer och förberedelser inför att automatiserade webbtjänster införs.

Sjöbo kommun ansöker tillsammans med Eslövs kommun och Lunds kommun till UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) om att göra Vombsjösänkan till ett biosfärområde. Kostnaderna för kandidaturen är 1,7 mnkr per år i tre år, varav 0,5 mnkr är Sjöbo kommuns årliga kostnad. För kandidaturen utökas därför kommunbidraget med 0,5 mnkr.

Kommunbidraget utökas med 0,1 mnkr för att inrätta en samverkansgrupp som ska arbeta fram lokala miljömål enligt FN:s agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling.

Strategiska lönesatsningar 2019 ökar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,8 mnkr.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

Strategiskt hållbarhetsarbete är viktigt för kommunens strävan att nå Vision 2034. Omvärldens förväntningar på att kommunen ska arbeta för ett hållbarare samhälle ökar ständigt. Hållbarhetsarbetet är dessutom en viktig del i arbetet med förbättrad folkhälsa.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 2,5 2,4 2,5
Kostnader 7,8 8,2 9,1
Kommunbidrag 5,3 5,8 6,6
Investeringar 0,0 0,0 0,0

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Antal inspektionsbesök 658 730 730
Antal ansöknings- och anmälningsärenden 141 220 200
Antal klagomålsärenden 112 120 120

Plan- och byggverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten svarar för fysisk planering, geodata, beviljar bygglov och bedriver tillsyn enligt plan- och bygglagen. Ett viktigt inslag är information och rådgivning till allmänheten och näringslivet i plan- och byggfrågor och tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Förändringar i verksamheten

För att styra samhällsutvecklingen och byggandet behöver kommunen ta en aktiv roll i samhällsplaneringen och bostadsförsörjningsfrågan samt vara en stark part när det gäller marknadens efterfrågan på byggrätter och verksamhetsmark. En del i det är att ha en god plan- och markberedskap för framtida utbyggnad.

Bostadsförsörjningsprogrammet från 2017 pekar på ett årligt behov av 70 nya bostäder fram till 2030, vilket innebär att antalet invånare då skulle uppgå till 21 000.

Verksamheten behöver fortsätta att ta fram detaljplaner för bostäder inom Sjöbo tätort. Det råder stor efterfrågan på fastigheter som tillåter byggande av mindre flerfamiljsbostäder. Det behövs även detaljplaner för kommunens egna behov av specialfastigheter som LSS-boende, förskolor och liknande.

Som grund för behoven av nya detaljplaner, förtätning av tätorten och uppdatering av detaljplaner behöver den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Sjöbo tätort ses över. En översyn görs för att beakta förändringar och utveckling som behövs. För att göra om FÖP utökas kommunbidraget 0,2 mnkr 2021. När arbetet med FÖP inte längre pågår (2023) minskas resurserna motsvarande ökningen.

För att förbättra kunskapsunderlaget när det gäller kulturmiljö och byggnader görs en inventering. För det utökas kommunbidraget med 0,1 mnkr. När inventeringen är klar (2024) kvarstår inte längre resurserna.

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,4 mnkr.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
5.1 Handläggningstid bygglov, veckor (medelvärde) ≤ 5 -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

Det har byggts mycket bostäder i Sverige och Skåne på senare år; det har inte byggts så mycket sedan början av 1990-talet. Det syns dock tecken på att byggkonjunkturen i Sverige är på väg att mattas av. Samtidigt fortsätter befolkningen att öka något. Det pågående arbetet med översiktsplanen och den förestående uppdateringen av bostadsförsörjningsprogrammet är strategiskt betydelsefulla insatser för Sjöbo kommuns utveckling.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 3,7 3,8 3,6
Kostnader 9,4 8,3 8,5
Kommunbidrag 5,7 4,5 4,9
Investeringar 0,0 0,0 0,7

Nyckeltal

Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Antal ansökningar om bygglov 240 200 200
Antal bygganmälningar 291 250 200
Plan och bygg, antal klagomålsärenden 47 40 40
Antal ärenden som inte är avslutade eller arkiverade 1 677 2 000 1 700

Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten ska bidra till att skapa en trygg och säker miljö för människor att bo, vistas och verka i.

Förebyggande arbete bedrivs för att minska olyckorna, genom att räddningstjänsten bistår med råd och anvisningar.

Räddningstjänsten är organiserad i kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF). I förbundet ingår Simrishamns, Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner.

Brandvärn finns i Klasaröd, Äsperöd och Bjärsjölagård.

Förändringar i verksamheten

Medlemsavgiften är baserad på invånarantalet. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,3 mnkr.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 0,0 0,0 0,0
Kostnader 14,8 15,2 15,5
Kommunbidrag 14,8 15,2 15,5

Framtid

En översyn av räddningstjänstens framtida organisation pågår.

Exploateringsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Syftet med exploateringsverksamheten är att stödja Sjöbo kommuns vision. För att skapa tillväxt och attraktivt boende krävs att det finns möjligheter för människor att få bra och ändamålsenliga bostäder och att kommunen kan tillgodose företagens behov av exploaterad mark.

Förändringar i verksamheten

Kommunbidraget utökas med 1,0 mnkr för att verksamheten proaktivt ska kunna arbeta med exploatering i form av detaljplaner. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,5 mnkr. För att öka transparens och tydliggöra budget och resultat särskiljs budgeten för exploateringsverksamhet, vilket innebär att 1,4 mnkr flyttas från teknisk skattefinansierad verksamhet. Sammanlagt utökas kommunbidraget med 2,9 mnkr.

Det är viktigt att kommunen kan fortsätta utvecklas. Därför finns investeringsmedel 2021 uppgående till 19,1 mnkr. Bland annat startas exploateringen av ytterligare 17 bostäder på Sjöbo Väst. Till det kommer exploatering av 400 bostäder på Bränneriet.

Uppdrag

Tekniska nämnden får i uppdrag att senaste december 2020 presentera förslag på exploateringsprogram till kommunstyrelsen.

Parallellt med färdigställandet av exploateringen av de 17 tomterna på Sjöbo Väst ska detaljplanen för nästa etapp på området färdigställas och ha vunnit laga kraft.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.5 Känsla av otrygghet Minska 1,8

Framtid

I samband med att mark iordningställs för kommande exploatering behöver den undersökas och eventuellt saneras. I vissa fall behöver äldre fastigheter rivas för att ge plats till nya. Myndighetskrav på att undersöka förorenad mark kan komma. En framtida exploatering av Bränneriet i Sjöbo kräver sanering av miljöfarliga ämnen.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Intäkter 0,0 0,0 0,2
Kostnader 0,0 0,0 3,1
Kommunbidrag 0,0 0,0 2,9
Investeringar 0,0 0,0 19,1