Balansbudget

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Plan
2022
Plan
2023
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4,0 4,2 6,2 6,6 5,7
Materiella anläggningstillgångar 454,4 493,9 497,9 538,8 561,9
Finansiella anläggningstillgångar 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1
Summa anläggningstillgångar 516,5 556,2 562,2 603,5 625,7
 
Bidrag till statlig infrastruktur
8,1 8,2 7,7 10,4 10,1
 
Omsättningstillgångar
Fordringar 101,1 137,2 101,1 101,1 101,1
Exploateringsverksamhet 11,6 10,9 15,1 15,1 15,1
Kortfristiga placeringar 123,2 84,6 123,2 123,2 103,2
Kassa och bank 77,4 62,4 58,4 23,7 22,6
Summa omsättningstillgångar 313,3 295,1 297,8 263,1 242,0
 
SUMMA TILLGÅNGAR
837,9 859,5 867,7 877,0 877,8
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Resultat 27,0 15,0 14,3 0,0 0,0
Resultatutjämningsreserv 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4
Övrigt eget kapital 388,3 398,9 430,3 444,6 444,6
Summa eget kapital 492,7 491,3 522,0 522,0 522,0
 
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 8,2 10,1 7,8 7,6 7,4
Andra avsättningar 0,8 0,4 0,2 0,0 0,0
Summa avsättningar 9,0 10,5 8,0 7,6 7,4
 
Skulder
Långfristiga skulder 90,5 106,5 92,0 101,7 102,7
Kortfristiga skulder 245,7 251,2 245,7 245,7 245,7
Summa skulder 336,2 357,7 337,7 347,4 348,4
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
837,9 859,5 867,7 877,0 877,8
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser 1,9 4,5 1,9 1,9 1,9
Övriga borgensåtaganden 859,0 859,1 859,0 859,0 859,0