Investeringsbudget

(mnkr) Budget
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
 
Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet 6,3 4,5 2,0 2,8 2,0 1,0
Teknisk verksamhet – skattefinansierad 0,0 3,0 0,0 0,0 6,5 0,0
Summa kommunstyrelsen 6,3 7,5 2,0 2,8 8,5 1,0
 
Familjenämnd
Individ- och familjeomsorg 0,1 0,3 0,2 0,9 0,3 0,1
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet 2,0 2,0 2,5 2,2 2,0 2,0
Gymnasieverksamhet 4,6 5,8 2,3 4,8 4,5 3,3
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Turism- och fritidsverksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kulturverksamhet 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
Summa 7,5 8,6 5,6 8,5 7,3 5,9
 
Vård- och omsorgsnämnd
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5
Äldreomsorg 3,8 3,1 6,8 6,0 2,3 2,3
Summa 4,3 3,6 7,5 6,7 2,8 2,8
 
Samhällsbyggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Plan- och byggverksamhet 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Summa 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3
 
Teknisk nämnd
Turism- och fritidsverksamhet 1,1 9,0 1,1 1,2 1,1 1,2
Investeringsram
Omläggning konstgräsplan
Kulturverksamhet 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2
Teknisk verksamhet – skattefinansierad 6,0 7,5 12,1 11,6 15,5 7,0
Investeringsram
Utbyggnad av gc-väg området kring Kärnan Lilla Norregatan/Lillgatan (G85)
Ombyggnad Östergatan/Norregatan (C30)
Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan (G3/G21)
Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen (G12)
 
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering
26,2 37,4 28,6 31,0 35,5 18,4
Exploateringsverksamhet 19,1 5,7 1,5 5,8 0,0 8,5
Investeringsram
Sjöbo Väst, etapp 3
Sjöbo Väst, etapp 4
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande
Grimstofta, etapp 2
 
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet inklusive exploatering
45,3 43,1 30,1 36,8 35,5 26,9
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad 25,6 25,1 27,9 24,2 25,1 14,1
Investeringsram avgiftsfinansierad verksamhet
Ombyggnad Heinge vacuum
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke, anslutningsavgifter
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Ljungbacken
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Ljungbacken, anslutningsavgifter
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Södergård
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Södergård
Modernisering Lövestad ARV
Modernisering Lövestad VV
Pumpstation Solkullen Vollsjö
Summa teknisk nämnd totalt 52,1 47,5 42,9 43,0 42,0 31,0
 
Totala nettoinvesteringar
70,9 68,2 58,0 61,0 60,6 41,0
 
Färgförklaring
Förprojektering
Genomförande