Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen

Organisation

Sj_Organisation_2020

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i en nämnd- och förvaltningsorganisation och i två helägda bolag (AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB) samt i ett delägt kommunalförbund (Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF). Därtill finns fyra samverkansföretag, Sysav, som hanterar och behandlar hushållsavfall, Kommuninvest Ekonomisk förening, genom vilken de helägda bolagen finansierar en betydande del av investeringsbehoven, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som hanterar kommunens försäkringar och SKL Kommentus AB som samordnar inköp och upphandlingar.

Fastigheterna och elnätet finns i bolag för att tydliggöra och hålla verksamheterna åtskilda från övrig verksamhet. Bolagen är vinstdrivande, har snabbare beslutsvägar och större affärsmässighet. Det blir även en ökad tydlighet kring hantering av kostnader för underhåll och investeringar på så vis.

Förutom verksamhet i nämnder, bolag och förbund anlitar kommunen privata utförare.