Resultatbudget

(mnkr) Not Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Plan
2022
Plan
2023
 
Verksamhetens intäkter
1 261,2 262,6 279,0 289,9 301,8
varav jämförelsestörande post   1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 2 – 1 293,5 – 1 327,8 – 1 385,4 – 1 426,0 – 1 459,5
varav jämförelsestörande post   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar   – 27,0 – 31,0 – 31,3 – 34,3 – 37,8
 
Verksamhetens nettokostnader
  – 1 059,3 – 1 096,2 – 1 137,7 – 1 170,4 – 1 195,5
 
Skatteintäkter
3 807,7 823,4 827,2 857,1 890,6
Generella statsbidrag och utjämning 4 255,6 278,8 315,8 304,3 295,9
 
Verksamhetens resultat
  4,0 6,0 5,3 – 9,0 – 9,0
 
Finansiella intäkter
5 23,5 9,6 9,6 9,6 9,6
Finansiella kostnader 6 – 0,5 – 0,6 – 0,6 – 0,6 – 0,6
 
Resultat före extraordinära poster
  27,0 15,0 14,3 0,0 0,0
 
Extraordinära intäkter
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Årets resultat
  27,0 15,0 14,3 0,0 0,0
 
 
 
 
 
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond
 
Realisationsvinster
  – 1,7 0 0 0,0 0,0
Synnerliga skäl: Orealiserade vinster i värdepapper   – 6,2 0 0 0,0 0,0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper   – 1,7        
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
  17,4 15,0 14,3 0,0 0,0
Medel till resultatutjämningsreserv   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från resultatutjämningsreserv   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat   17,4 15,0 14,3 0,0 0,0