Årsredovisning 2019

Årsredovisningen i korthet

start_korthet

Åter en ekonomi i balans

73 nya Sjöbobor

Efter en rekordartad befolkningsökning 2017 fortsatte befolkningen att öka, men långsammare. För att ökningen ska tillta krävs bättre möjligheter att bygga flerfamiljshus. Det blir verklighet när exploateringen på kvarteret Bränneriet börjar. Försäljning av tomter och bygglov borgar för en positiv utveckling även nästkommande år.

Resultat: 27 miljoner

Ett plusresultat på 27 miljoner kronor var en förbättring med hela 16 miljoner jämfört med budgeten. I resultatet ingår ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som bidrog med 5 miljoner och finansnettot som bidrog med 12 miljoner. Dock var verksamhetens nettokostnader 1 miljon kronor högre än budgeterat.

I överskottet för finansnettot ingår orealiserade reavinster, det vill säga kapitalvinst, med 8 miljoner på kommunens placeringar. Att reavinsterna är orealiserade beror på att placeringarna ökade i värde och redovisas till marknadsvärdet, men de är inte sålda.

Båda de kommunala bolagen visade bra resultat. Sjöbohem redovisade ett positivt resultat om 16 mnkr, medan Sjöbo Elnäts resultat blev 15 mnkr. Även Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund redovisade ett överskott (0,6 mnkr).

Fyra av fem målområden klarades inte

Kommunfullmäktiges 5 målområden följdes upp. Av dem var det 4 som inte uppnåddes, medan målområdet hållbarhet klarades. Flera indikatorer försämrades 2019, såsom indikatorn andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen. Det var särskilt allvarligt, eftersom det är mycket viktigt för Sjöbo att resultaten i skolan förbättras. För att stärka elevernas resultat beslutades om en ny skolorganisation från och med läsåret 2020/2021. Förändringen innebär bland annat ett gemensamt högstadium.

Låg arbetslöshet

Arbetslösheten var låg i kommunen, vilket även gällde ungdomarna. Många nyanlända kommer att kunna bli stora tillgångar för kommunen, men till en början behöver de utbildning, praktik och arbete för att bli självförsörjande och etablerade i samhället. Här har den kommunala vuxenutbildningen ett viktigt uppdrag.

Svårare att rekrytera

Bristen på arbetskraft märks och i många yrken är det svårt att rekrytera personal. Som en följd av befolkningsökningen ökar även personalen. Ökningen fortsätter och omfattar allt fler yrkeskategorier.

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag påverkade kommunens verksamhet. En växande arbetslöshet innebär större behov av kommunala insatser i komvux och övriga arbetsmarknadsåtgärder.

Det händer mycket spännande

Arbetet med att föra in Vision 2034 i målstyrningsmodellen bedrevs parallellt med budgetarbetet.

För att stärka hållbarheten byggs en omlastningscentral för sopor. I och med den nya renhållningsentreprenaden kör alla bilar på fossilfritt bränsle.

De 2 icke fullvärdiga gruppbostäderna ersattes med 2 moderna boenden.

Bondgårdslekplatsen på Sjöbo Väst och marknadsplatsen i Lövestad invigdes. I Lövestad finns nu en multiarena.

Sjöbo Elnäts leveranssäkerhet låg fortfarande på höga 99,99 procent.

I augusti öppnade Mariamottagningen, en viktig åtgärd för att stärka folkhälsan. Denna öppenvårdsmottagning vänder sig till barn och unga med missbruk, riskbruk och psykisk ohälsa.

Sjöbos utmaning

Urbaniseringen, globaliseringen och den demografiska utvecklingen gör att samhällsutmaningarna blir mer komplexa, kraven och förväntningarna ökar och budgeten pressas. För att möta utmaningarna som Sjöbo står inför krävs annorlunda och nya sätt att arbeta med det kommunala uppdraget. Att fortsätta lösa nya utmaningar med gamla metoder innebär en överhängande risk för att man inte klarar uppdraget. Det behövs en kultur av förändring i organisationen. Det ställer krav på att ompröva det vedertagna och skapa konkreta förändringar i såväl stort som smått. Framgångsrik förändring måste komma från de människor som påverkas av den. Det blir allt viktigare att involvera både medborgare och medarbetare i förändringsarbetet, som behöver spegla medborgarnas erfarenheter och allmänhetens engagemang.

För att klara ekonomin framöver behöver verksamheten effektiviseras med 1 procent årligen (10 mnkr).