Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Hur gick det med kommunfullmäktiges mål?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Det är fullmäktige som fastställer de finansiella målen och vilken inriktning verksamhetsmålen ska ha. Alla politiska mål utgår från Agenda 2030 och ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet.

Kommunstyrelsen antar sedan verksamhetsmål som följs upp med bland annat volym- och resultatmått. I den fullständiga årsredovisningen kan du läsa om ambitioner, åtgärder och analyser.

Tre övergripande mål

  • Befolkningen i Nordanstigs kommun ska öka till 10 000 medborgare.
  • Utbildningsnivån ska öka.
  • Kommunen ska minska fossilberoendet, öka energieffektiviteten samt säkerställa en hållbar produktion av förnybar energi.

Tio tusen medborgare

Befolkningen minskade med 3 personer och var vid årsskiftet 9 480. Det var trots allt bra, eftersom prognosen var en större minskning. Kanske spelar det in att covid-19-pandemin gjort att fler kan arbeta hemifrån och att intresset för att bo i mindre orter och på landsbygden ökar.

För att nå målet på 10 000 invånare krävs bra bostäder och boendemiljöer, välfungerande förskolor och skolor och att näringslivet har goda förutsättningar för tillväxt. Möjlighet att uppleva och utöva kultur- och fritidsaktiviteter är också viktigt.

Nordanstig fortsatte investera i lokaler. Arthur Engbergsskolans ombyggnad är så gott som klar, liksom den nya förskolan i Gnarp. Idrottshallen i Bergsjö är på gång och ett nytt särskilt boende likaså. Andra stora investeringar rör fibernät i Bergsjö, Häggviken, Jättendal, Mellanfjärden och Bäling. För att göra kommunen mer fysiskt attraktiv började den kommunägda marken röjas från sly, buskage och fallna träd.

Höjd utbildningsnivå

Sedan 2019 har utbildningsnivån i Nordanstig stigit med 1 procentenhet, men fortfarande är invånarnas utbildningsnivå lägre än genomsnittet i Sverige och än i Hudiksvall och Sundsvall. Arbetslösheten är störst bland dem som saknar gymnasieutbildning.

Meritvärdet i årskurs 9 fortsatte att öka, men är fortfarande lågt i jämförelse med rikets genomsnitt. Andelen elever som uppnådde kunskapskraven ökade också och låg på samma nivå som genomsnittet.

Minska fossilt, öka förnybart, energieffektivisera

EPC-projektet (Energy Performance Contracting) fortsatte. Det innebär bland annat att man installerar mer energieffektiva system i byggnader och att produktionen av solel byggs ut.

Kommunen satsar på förnybara energikällor och fler miljöbilar. Medvetenheten om avfallssortering och återbruk ökar. Effekterna syns i minskade koldioxidutsläpp, även om en del av minskningen är en följd av pandemin.