Resursfördelningsmodellen

Befolkningsprognos

Åldersklass 31/12 2023 31/12 2024 Befolkning budget
2024 genomsnitt
Befolkning
budget
2023
Förändring befolkning genomsnitt 2023–2024
1–5 år 1 068 1 057 1 062,5 1 082,0 -19,5
6 år 220 219 219,5 227,0 -7,5
7–9 år 683 687 685,0 688,0 -3,0
10–12 år 697 688 692,5 713,5 -21,0
13–15 år 659 672 665,5 656,0 9,5
16–18 år 616 655 635,5 610,5 25,0
65–79 år 3 428 3 394 3 411,0 3 423,0 -12,0
80–89 år 1 021 1 087 1 054,0 1 010,5 43,5
90– år 171 175 173,0 183,5 -10,5

Resurser utifrån befolkningsförändring

Åldersklass Kostnad per invånare tkr Befolkning budget 2024 Kommunbidrag
mnkr
Förskole- och fritidshems- samt grundskoleverksamhet
1–5 år* 125,9 1 062,5 133,8
6 år** 144,6 219,5 31,7
7–9 år** 162,2 685,0 111,1
10–12 år** 137,0 692,5 94,9
13–15 år 135,7 665,5 90,3
Summa 461,8
*Andel som efterfrågar plats i förskolan har i budget 2024 ökat från 93,5 % till 95,4 %, vilket beaktats i kostnad per invånare.
**Andel som efterfrågar plats på fritids har i budget 2024 minskat från 60,1 % till 58,5 %, vilket beaktats i kostnad per invånare.

Gymnasiet
16–18 år*** 181,3 635,5 115,2
*** Behovet av gymnasieutbildning för ungdomar som inte är 16–18 år har minskat med 15 jämfört budget 2023, vilket beaktats i kostnad per invånare.

Äldreomsorg
65–79 år 21,9 3 411,0 74,7
80–89 år 137,3 1 054,0 144,7
90– år 381,1 173,0 65,9
Summa 285,3

Resursfördelningsmodell teknisk skattefinansierad verksamhet


Kostnad per kvadrat-
meter, kr
Förändring antal kvadrat-
meter 2023
Kommunbidrag
mnkr
Gata och cykelled 6,51 24 825 0,2
Antal kvadratmeter gata och cykelled 2023-01-01 922 193