Noter

mnkr Not Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Verksamhetens intäkter 1 282,3 372,4 335,6 352,3 368,5 385,5
varav jämförelsestörande post 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav reavinst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader
2 1 452,8 1 628,8 1 656,2 1 647,8 1 719,6 1 792,1
varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatteintäkter
3
Kommunalskatt 893,7 954,2 995,3 1 042,8 1 091,4 1 134,0
Slutavräkning året innan 6,2 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning gällande år 22,8 – 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa skatteintäkter 922,7 951,2 995,3 1 042,8 1 091,4 1 134,0

Generella statsbidrag och utjämning
4
Inkomstutjämning 244,2 261,8 262,6 270,6 279,9 289,2
Kostnadsutjämning – 24,0 – 27,1 – 29,0 – 27,8 – 16,5 – 10,7
Regleringsavgift/bidrag 53,8 29,9 44,3 32,5 24,9 18,2
Övriga statsbidrag 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utjämningsavgift LSS – 5,6 – 8,7 – 4,6 – 4,6 – 4,6 – 4,6
Kommunal fastighetsavgift 51,3 55,3 53,7 53,7 53,7 53,7
Summa statsbidrag och utjämningsbidrag 325,0 311,2 327,0 324,4 337,4 345,8

Finansiella intäkter
5
Utdelning aktier andelar 4,2 5,5 5,5 4,0 4,0 4,0
Utdelning fonder 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ränteintäkter 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Borgensavgift 4,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Intern ränta – 6,4 – 8,1 – 15,6 – 15,5 – 15,6 – 15,5
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Realiserade vinster, värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiella intäkter 2,6 1,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Eliminering intern ränta 6,4 8,1 15,6 15,5 15,6 15,5
Summa finansiella intäkter 12,9 11,6 10,6 9,1 9,1 9,1

Finansiella kostnader
6
Räntor anläggningslån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränta koncernkonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga räntekostnader 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Bankkostnader 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Intern ränta 0,0 0,9 2,2 2,1 2,1 2,1
Ränta pensionsavsättning 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2
Värdereglering finansiella omsättningstillgångar 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Realiserad förlust, värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminering intern ränta 0,0 – 0,9 – 2,2 – 2,1 – 2,1 – 2,1
Summa finansiella kostnader 10,5 1,1 0,7 0,3 0,3 0,3