Förväntad utveckling

image6

Sjöbos utgångspunkt är bra. Kommunen har byggt upp en ekonomisk motståndskraft som ger möjlighet att värna verksamheten och långsiktigt möta de utmaningar som den ökande inflationen och demografiska förändringar innebär.

Att hitta rätt kompetens är en annan stor utmaning. För att upprätthålla de kommunala verksamheterna är det avgörande att kommunen klarar att bemanna verksamheterna och använder medarbetarnas kompetens rätt. Det ställer krav på nya arbetssätt och på att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna.

Framtidens samhälle är här och blir alltmer komplext. Kommunen förväntas gå i takt med omvärlden och lösa samhällsutmaningarna på nya sätt. Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på kommunen. Medborgarna räknar med att kommunen tillhandahåller moderna stöd och tjänster. De ställer krav på och förväntar sig att kommunal service ska hålla samma nivå som andra digitala tjänster hos företag och myndigheter. Rätt hanterat kan det bidra till att minska rekryteringsbehovet och kostnaderna.

Det är en utmaning när kommunens förutsättningar förändras snabbt. Både pandemin och kriget i Ukraina utgör exempel på hur snabbt förutsättningarna förändras både ekonomiskt och hur verksamheten bedrivs och utformas.

Sjöbo har en hög ambition i exploateringsverksamheten för bostäder, handel och industri. Efterfrågan på kommunala tomter för bostadsbyggande – både villor och flerfamiljsbostäder – har minskat något, eftersom det råder en stor osäkerhet kring hur omvärlden, inflationen och räntorna utvecklas. För att kunna ha beredskap när utvecklingen vänder behöver kommunen påbörja exploatering och planläggning av nya områden.

För att kommunen ska kunna expandera kan investeringar i exploateringsverksamheten lånefinansieras, om de inte kan hanteras av kassalikviditet. Det ställer krav på att vinster vid försäljning av exploaterad mark inte används för att täcka andra kostnader, utan bidrar till att stärka likviditeten.

Ambitionsnivån väntas bidra till befolkningstillväxten, men inte i den omfattning som tidigare antagits. Det ställer också krav på ekonomin. En högre investeringsnivå kräver ett ökat resultat för att skuldsättningen inte ska bli för stor. Investeringar innebär även ökade kostnader i form av avskrivningar och driftkostnader. Det är viktigt att varje generation bär sina egna kostnader. De positiva resultaten ska hålla en nivå som gör att kommunens tillgångar inte urholkas av inflation eller för låg självfinansieringsgrad av investeringarna. I direktiven till utredningen om hur kravet på god ekonomisk hushållning ska utformas, framgår att staten hyser en oro för att kommunerna inte är effektiva och inte budgeterar med tillräckliga överskott.

Tillväxt kräver långsiktig planering för att kommunen ska kunna utveckla den kommunala servicen på ett hållbart sätt med bland annat äldreboenden, bostäder med särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv.

På sikt reduceras nivån på statsbidragen och inflationen beräknas att fortsätta ligga på en hög nivå fram till 2024.

Ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar och höga pensionskostnader präglar kommande år. Intäktsökningarna i reala termer blir låga de närmaste åren.

Pensionskostnaderna ökar kraftigt 2023 och 2024. Det beror främst på inflationen, men även på premiehöjningar i det nya pensionsavtalet samt löneökningar. För Sjöbos del innebär det en ökning med mer än 50 mnkr jämfört med 2022. Dessutom står kommunen inför en upphandling av elenergi 2023 och med rådande förhållanden på elmarknaden är det osäkert vad den kommer att innebära.

Ett annat skäl till att kostnaderna ökar är bristen på personal. Fler invånare innebär till exempel att det behövs fler lärare, undersköterskor och socialsekreterare. Kommunerna har svårt att rekrytera utbildad personal och bristen på arbetskraft pressar upp lönerna.

Den ekonomiska situationen i ett flerårsperspektiv är alltid osäker. Det är många faktorer som påverkar skatteintäkter, statsbidrag och kostnadsutveckling. Det kan gälla den globala konjunkturutvecklingen, som i sin tur påverkar den svenska konjunkturen och därmed den ekonomiska utvecklingen för kommunen.

Med negativa resultat 2023 och 2024 finns det anledning att höja resultatmålet från 2025 och framöver för att klara investeringsnivån. Hanteringen av investeringsnivån för vatten och avlopp är en utmaning, eftersom verksamheten klarar av att finansiera omkring 70 procent av investeringarna med egna medel. Om va-investeringarna även kommande år håller samma höga volym urholkas kommunens likviditet. På sikt behöver kommunen då låna. Dessutom medför investeringsnivån att taxan måste höjas.

Sammanfattningsvis ställer strategin med budgeterade negativa resultat krav på en effektiv verksamhets- och ekonomistyrning såväl i det kortare som längre perspektivet, eftersom marginalerna minskar betydligt. Det innebär bland annat att nämnderna behöver klara en budget i balans trots anpassningskrav för att målet ska kunna nås 2025.