Beslut

Kommunfullmäktiges beslut § 103, 2023-06-21

1.Årsbudget för år 2024 med ekonomisk plan för åren 2025–2027 och investerings- och exploateringsbudget för perioden 2024–2030 fastställs enligt bilaga.

2.Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2024 fastställs till 125 mnkr inklusive checkkrediten.

3.Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2024 års budget besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.

4.500 tkr av ”KS oförutsedda” reserveras för uppräkning av medlemsavgiften till SÖRF. För att uppräkningen ska genomföras ska övriga kommuner ta samma beslut.

Kommunfullmäktiges beslut § 104, 2023-06-21

1.För 2024 lämnas den kommunala skattesatsen oförändrad på 20,92 %.