Driftbudget per nämnd

mnkr Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet 59,6 69,3 70,9 73,7 75,9 78,3
Politisk verksamhet 7,4 8,6 8,2 8,2 8,4 9,1
Turism- och fritidsverksamhet 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Teknisk verksamhet – skattefinansierad 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7
Exploateringsverksamhet 0,5 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
Räddningstjänst 15,4 16,6 16,9 17,4 17,9 18,4
Summa 83,6 96,5 98,1 101,6 104,5 108,1

Familjenämnd
Politisk verksamhet 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3
Individ- och familjeomsorg 66,1 75,6 78,4 79,7 82,1 84,4
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet 402,6 452,3 461,8 472,0 485,4 497,6
Gymnasieskola 102,4 109,2 115,2 121,4 125,8 131,4
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet 12,9 15,8 17,0 17,5 18,2 18,7
Fritidsverksamhet 4,3 4,8 3,4 3,5 3,5 3,6
Kulturverksamhet 18,8 19,5 21,7 22,0 22,5 23,2
Summa 608,5 678,3 698,6 717,3 738,7 760,2

Vård- och omsorgsnämnd
Kommunövergripande verksamhet 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Politisk verksamhet 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 114,8 127,6 132,0 134,0 137,9 142,0
Äldreomsorg 238,9 269,1 285,3 302,0 319,8 339,1
Summa 356,0 397,8 418,5 437,2 458,9 482,4

Teknisk nämnd
Politisk verksamhet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Kommunövergripande verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teknisk verksamhet – skattefinansierad 25,2 28,7 31,5 32,1 33,2 34,4
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turism- och fritidsverksamhet 39,7 43,3 44,7 45,4 46,5 47,6
Kulturverksamhet 1,2 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
Exploateringsverksamhet – 8,0 3,4 4,0 3,9 4,3 4,5
Summa 58,3 77,2 82,0 83,3 85,9 88,5

Samhällsbyggnadsnämnd
Politisk verksamhet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 5,7 6,7 6,6 6,7 6,9 7,1
Plan- och byggverksamhet 5,5 6,9 7,3 6,5 6,6 6,9
Summa 11,8 14,2 14,5 13,8 14,2 14,7

Valnämnd
Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,5 0,0 1,2 0,0

Överförmyndarnämnd
Politisk verksamhet 2,6 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0

Revision
Politisk verksamhet 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6

Finansiering
Lönekompensation centralt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lokalbank + försäkring + bankkostnad 0,5 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3
Till kommunstyrelsens disposition 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Kommunövergripande verksamhet – 0,1 11,7 29,1 -21,4 -11,5 -7,3
Summa 0,4 16,7 34,4 – 16,1 – 6,2 – 2,0

Pensioner, politisk verksamhet
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pensioner, övrig verksamhet 10,0 13,7 19,8 6,8 4,2 6,3
Intern ränta kostnad – 6,1 – 8,1 – 15,6 – 15,5 – 15,6 – 15,5
Intern ränta intäkt 0,8 0,9 2,2 2,1 2,1 2,1
Verksamhetens nettokostnad 1 127,3 1 292,3 1 358,3 1 336,0 1 393,6 1 450,6
Varav interna poster 0,0 201,1 247,8 247,8 247,8 247,8