Händelser av väsentlig betydelse

image6

Kommunövergripande verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Genom aktiv omvärldsorientering svarar verksamheten för näringslivsutveckling, information, marknadsföring och mellankommunalt samarbete.

Övergripande utvecklingsarbete bedrivs för att skapa en hållbar och framtidsinriktad kommun med bestående folkhälsa, trygghet, säkerhet, lokalförsörjning, kollektivtrafik och planering av infrastruktur. Kontinuerlig uppföljning av mål och måluppfyllelser är en viktig del av utvecklingsarbetet. Insatserna för att få medborgarna mer delaktiga i samhället behöver utvecklas, liksom de kommunala processerna, för att kommunen ska komma närmare visionen Sjöbo – en plats vi skapar tillsammans.

I verksamheten ryms stödfunktioner exempelvis i form av HR, ekonomi, kansli och inköp.

Verksamheten hanterar även kommunens alla fordon (personbilar och lätta lastbilar), förutom Malenagymnasiets fordon.

Förändringar i verksamheten

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 2,4 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,8 mnkr. Netto innebär det att kommunbidraget ökar med 1,6  mnkr.

Kostnaderna för färdtjänsten ökar eftersom de äldre blir fler. För det utökas kommunbidraget med 1,0 mnkr 2025 och ytterligare 0,1 mnkr 2027.

Det finns 1,0 mnkr i investeringsmedel för verksamhetsutveckling, exempelvis digitalisering, som verksamheterna kan få del av efter ansökan. Till det kommer medel om 1,5 mnkr för landsbygdsutveckling, 1,0 mnkr i investeringsmedel till kommunstyrelsens förfogande samt medel för investeringar i it och inventarier. Det finns även 7,0 mnkr i investeringsmedel för bilpoolen.

Framtid

Kommunens arbete har förändrats radikalt de senaste åren. Framtiden behöver präglas av effektiviseringar för att välfärden ska klaras. Verksamhetsutveckling genom digitalisering blir allt viktigare, vilket innebär helt nya sätt att tänka om hur kommunal välfärd bedrivs. Kommunen behöver samverka med medborgare, företag och föreningar i högre utsträckning. Samtidigt behövs beredskap för samhällsstörningar som akut kan komma att påverka alla verksamheter. Det ställer krav på högre tempo i omställningarna.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 44,5 8,7 7,9
Kostnader 116 78,0 78,8
Kommunbidrag 71,5 69,3 70,9
Investeringar 6,0 10,4 11,5

Politisk verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

I den politiska verksamheten ingår kostnaderna för nämnder, styrelse, kommunfullmäktige, överförmyndarverksamhet och revision. Därutöver finns stöd till politiska partier.

Förändringar

För att kunna erbjuda nyvalda och tidigare valda ledamöter utbildning utökades budgeten med 0,5 mnkr 2023. Eftersom behovet inte kvarstår minskas budgeten. År 2024 är det val till EU. För det utökas budgeten med 0,5 mnkr.

År 2026 är det riksdagsval. Därför utökas valnämndens kommunbidrag temporärt med 1,0 mnkr 2026. Resurserna kvarstår ej 2027.

För att kunna erbjuda nyvalda och tidigare valda ledamöter utbildning utökas kommunbidraget med 0,5 mnkr år 2027.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader är 0,6 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,2 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,4 mnkr.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 0,7 0,2 0,2
Kostnader 16,5 16,9 17,3
Kommunbidrag 15,8 16,7 17,1

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsbeskrivning

Personer under 65 år erbjuds hemtjänst och andra insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dessutom erbjuds tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag samt kommunal hälso- och sjukvård för den som inte kan ta sig till vårdcentralen.

Socialpsykiatrin erbjuder vuxna med psykisk ohälsa råd och stöd, sysselsättning och boendestöd.

Personer som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska försäkras goda levnadsvillkor genom insatser som personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Daglig verksamhet bedrivs dels individintegrerat på ordinarie arbetsplatser, dels i egna verksamheter. Personlig assistans bedrivs inte i kommunal regi.

Det finns 51 lägenheter med inriktning på gruppboende och bostad med särskild service.

Korttidsboende för barn och vuxna erbjuds i kommunen och genom avtal med Ystads kommun. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år köps av familjenämnden och bedrivs i samverkan med den anpassade skolan.

Förändringar i verksamheten

Budgeten utökades 2023 med 2,2 mnkr för att ett nytt LSS-boende med sex platser skulle tillkomma. Eftersom behovet av nya platser inte kvarstår minskas kommunbidraget med motsvarande summa.

Staten har justerat de generella statsbidragen för stärkt rätt till assistans som bedöms minska kommunens åtagande. Det minskande åtagandet medför att kommunbidraget minskar med 0,3 mnkr 2024 och ytterligare 0,4 mnkr 2025.

Kommunbidraget ökas med 2,2 mnkr för att stärka kvaliteten.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 5,6 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,9 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 4,4 mnkr.

Investeringarna uppgår till 0,2 mnkr och rör bland annat inköp av inventarier.

Framtid

Det planerade LSS-boendet med servicelägenheter skjuts fram, eftersom verksamheten hjälpt några kunder att bli mer självständiga. De har nu eget boende.

Däremot har antalet kunder med beslut om daglig verksamhet ökat kraftigt. Eftersom behoven är omfattande behöver personalgruppen förstärkas och lokalerna utökas.

Det behöver inledas en planering av en gruppbostad för att den ska kunna bli färdig omkring 2026. Dessförinnan behöver kommunen hitta nya, flexibla lösningar.

På senare år har en särskild grupps behov identifierats. Det gäller människor med psykisk funktionsnedsättning som har stora svårigheter att klara sig i ordinärt boende, men som inte omfattas av LSS. Deras rätt till bostad är reglerad i SoL, men Sjöbo har inga bostäder avsedda för målgruppen.

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga. Det är få – om ens några – sökande till tillsvidaretjänster inom flera yrkesgrupper och få sökande med adekvat utbildning. Konkurrensen om medarbetare är mycket stor, personalbrist hos samverkanspartner påverkar verksamheten och kunder negativt och ger ytterligare arbetsbelastning i kommunal vård och omsorg.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 10,8 8,4 8,9
Kostnader 134,7 136,0 140,9
Kommunbidrag 123,9 127,6 132,0
Investeringar 0,1 0,3 0,2
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Antal personer med personlig assistans 24 25 25
– före detta LASS 1 18 17 17
– LSS 6 7 7
Antal platser i kommunal bostad med särskild service LSS 51 57 51
Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri, genomsnitt 9 9 7
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS 75 80 85
Antal personer under 65 år med insats enligt SoL i ordinärt boende 124 125 125
Antal timmar hemtjänst dag eller kväll till personer under 65 år per månad 543 450 550

Äldreomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Personer som har svårt att klara personlig omvårdnad, hushåll eller andra vardagliga ting erbjuds stöd i den egna bostaden efter biståndsbeslut. I stödet kan ingå matdistribution, trygghetslarm, service, städning, dagverksamhet och personlig omvårdnad. Dessutom erbjuds hemsjukvård, rehabilitering och tekniska hjälpmedel i det särskilda boendet eller i det egna hemmet, för den som inte kan ta sig till vårdcentralen. Det är också möjligt att ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Särskilt boende beviljas när omsorgsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Det finns fem särskilda boenden i kommunen, varav två för personer med demenssjukdom. Ytterligare två särskilda boenden har demensavdelningar. Därutöver finns korttidsplatser för rehabilitering, avlösning och korttidsvård. Servicelägenheter finns på Kärnan och Ängsgården samt i anslutning till dagcentralerna i Vollsjö och Lövestad. I kvarteret Viljan finns bostäder anpassade till äldres behov. Kommunen ansvarar för uthyrningen. Eftersom behovet av särskilt boende för personer med demens ökar, har nämnden beslutat att servicelägenheterna på Ängsgården successivt ska övergå till boendeplatser med denna inriktning.

Förvaltningens dagcentraler har normalt ett stort utbud av aktiviteter som är viktiga för folkhälsan, bland annat för att motverka ensamhet. Hemtjänsten erbjuder valfrihet när det gäller serviceinsatser. Det innebär att den enskilda kan välja utförare.

Förändringar i verksamheten

Antalet äldre ökar. Det innebär att det behövs fler insatser i hemtjänsten och hemsjukvården. Kvarboendet förväntas fortsätta öka, vilket innebär att antalet vårdtagare med höga omvårdnadsnivåer som vårdas i hemtjänst och hemsjukvård ökar.

Resursfördelningsmodellen i äldreomsorgen baseras på hur befolkningen förändras i olika åldersklasser. Eftersom befolkningen åldras, ökar kommunbidraget med 1,7 mnkr.

I budgeten för 2022 utökades kommunbidraget temporärt under två år för att verksamheten skulle kunna erbjuda avgiftsfria larm (1,0 mnkr) och för att höja de äldres livskvalitet (0,6 mnkr). Den temporära utökningen kvarstår ej, vilket minskar kommunbidraget med 1,6 mnkr.

Staten har omvandlat de riktade statsbidragen till verksamheten till generella statsbidrag. För att verksamheten inte ska påverkas av omvandlingen utökas kommunbidraget med 5,1 mnkr.

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 13,0 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 2,0 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 16,2 mnkr.

Verksamheten har fått investeringsmedel för att byta ut trygghetslarm på boenden, utveckla kundorienterade, tekniska lösningar och köpa in bland annat inventarier.

Framtid

Staten ökar kraven på undersköterskeutbildning för personal som ska ha uppdrag som fast omsorgskontakt – det är oklart hur det kommer att påverka arbetsbelastningen för undersköterskor. År 2023 finns statsbidrag att söka för utbildning till undersköterska, men den möjligheten ges inte 2024.

Kompetensförsörjningsproblematiken blir allt tydligare – utbildade undersköterskor är svårrekryterade och lockas till andra branscher. Högskoleutbildad personal såsom arbetsterapeuter, sjuksköterskor, fysioterapeuter, handläggare och enhetschefer är också svårrekryterade.

Lokalförsörjningsplanen visar att ett nytt särskilt boende behöver planeras. Prognosen baseras enbart på den demografiska utvecklingen och har inte tagit hänsyn till eventuella lagändringar eller ändringar i domslut om rätten till särskilt boende.

För att möta kommande generationers behov arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med att kunna tillgodose stöd och insatser med hjälp av digitala lösningar och välfärdsteknik. Det handlar bland annat om sensorteknik som ger stöd åt personalen att kunna vara på rätt plats vid rätt tidpunkt för att ge fysiskt stöd, digitalt stöd för tillsyn, mobila trygghetslarm med GPS-funktion med mera.

Personalresurserna ska räcka till allt fler äldre. Nya och förändrade målgrupper medför att kommunen behöver hitta nya arbetssätt och kreativa lösningar.

Fram till och med 2033 beräknas gruppen över 65 år ha ökat med cirka 490 personer. Knappt hälften av befolkningsökningen är hänförbar till dem som är 85 år och äldre. Gruppen förväntas öka med cirka 240 personer, för att 2033 uppgå till knappt 800. Sjöboborna är något äldre än rikets genomsnitt. Andelen äldre invånare (+80 år) är 6,1 procent i Sjöbo, att jämföra med rikets 5,6 procent. Andelen invånare över 90 år är densamma som i riket. Andelen invånare som erhåller hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende är lägre än i riket.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 115,1 49,6 52,9
Kostnader 376,0 316,7 338,2
Kommunbidrag 260,9 269,1 285,3
Investeringar 3,1 1,8 3,1
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Antal invånare 65 år– 4 589 4 617 4 638
65–79 år 3 417 3 423 3 411
80–89 år 991 1 010 1 054
90 år– 181 184 173
Antal platser i särskilt boende 150 152 154
– varav demensplatser 69 71 71
Beläggningsgrad särskilt boende (%) 95 95 95
Antal dygn korttidsvård per månad 275 250 275
Antal patienter från sjukhus som vårdplanerats efter sjukhusvistelse per månad 46 50 50
Antal personer över 65 år med insats enligt SoL i ordinärt boende i genomsnitt per månad 600 600 625
– varav med hemtjänst 268 260 275
Antal timmar hemtjänst äldre dag eller kväll per månad 8 715 9 000 9 450
Andel av befolkningen över 65 år med insats genomsnitt per månad (%) 16,3 15,1 16,3
Matservering vid dagcentraler, antal lunchgäster 72 200 155

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten är till stor del lagreglerad och styrs av socialtjänstlagen (SoL), lag om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). En central uppgift är myndighetsutövningen, samtidigt som tidiga och förebyggande insatser eftersträvas. Insatserna ges efter behov genom samverkan i främst öppenvården och med andra aktörer i samhället.

Myndighetsutövningen innebär att bistånd prövas för enskilda efter ansökan eller anmälan och genomförd utredning. Bistånd kan omfatta insatser som kontaktperson eller -familj, öppenvård, familjehem, institutionsvård, stödboende för barn och ungdomar samt boendestöd.

Försörjningsstöd söks av enskilda och behovsprövas. Verksamheten svarar även för familjerätt och familjerådgivning.

Råd- och stödenheten är organiserad med elevhälsan och erbjuder stödjande och rådgivande insatser till barn, unga, föräldrar och vuxna. Insatser sker i form av tidiga och förebyggande insatser som erbjuds i grupp och/eller individuellt. Verkställighet av biståndsbeslut omfattar allt från individuellt stöd till barn och unga till föräldrastödjande insatser och behandling vid beroendeproblematik och våld i nära relation.

Sjöbo samarbetar med södra Skånes kommuner om social jour efter kontorstid.

I samverkan med sydöstra Skånes kommuner erbjuds familjerådgivning, jourfamiljehem och Mariamottagning, där även Region Skånes psykiatri ingår.

Familjecentralen är ett samarbete med Region Skåne. Där återfinns mödra- och barnhälsovård samt kommunens öppna förskola och socialtjänst.

Förändringar i verksamheten

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga ligger fortfarande på en hög nivå. År 2022 var antalet anmälningar 1 099 (år 2021 var det 896 och 2020 var det 923). Antalet orosanmälningar har fördubblats på åtta år. Det första kvartalet 2023 fortsätter ökningen och därmed ökar också antalet utredningar och insatser. Det påverkar såväl socialtjänsten som förskola, skola och elevhälsa.

Staten har lagt statsbidrag för skyddat boende för våldsutsatta barn i de generella statsbidragen. För att utöka skyddet för våldsutsatta barn utökas kommunbidraget med 0,6 mnkr.

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 2,7 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,5 mnkr. Sammanlagt utökas kommunbidraget med 2,8 mnkr.

Investeringarna består av mindre inventarieinköp.

Framtid

För att möta utmaningar med ökade volymer, skärpta lagar och kravet på samverkan med andra myndigheter kommer nya arbetsformer att krävas. Ett familjecentrerat arbetssätt där socialtjänst, elevhälsa samt förskola och skola optimerar sitt resursutnyttjande håller på att utvecklas.

Handläggningsprocesser fortsätter automatiseras och beslutsvägarna kortas.

Lagändringar som trätt i kraft stärker barnrättsperspektivet och kravet på socialtjänsten om systematisk uppföljning av såväl placerade barn som av insatser i egen regi.

Den nya socialtjänstlagen börjar gälla 2024. Inriktningen är att kommunerna ska jobba mer förebyggande, kunskapsbaserat, jämställt och tillgängligt med brukaren i fokus.

Regeringen stärker familjehemsvården, bland annat genom att tillsätta en nationell samordnare för att förbättra arbetet med att öka tillgängligheten och kvaliteten. Bland annat ska kommunernas stöd till familjehem och en mer kunskapsstyrd familjehemsvård utvecklas.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 5,8 5,2 4,1
Kostnader 75,3 80,8 82,5
Kommunbidrag 69,5 75,6 78,4
Investeringar 0,4 0,1 0,1

Förskole- och fritidshems- samt grundskoleverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Utbildning syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Barn i åldrarna 1–5 år erbjuds förskoleverksamhet i form av förskola. Pedagogisk omsorg erbjuds för närvarande i familjedaghem. Det finns elva kommunala förskolor och tolv fristående förskolor i kommunen. Den öppna förskolan välkomnar alla barn i åldrarna 0–5 år.

Barn i åldrarna 6–12 år, vars föräldrar studerar eller förvärvsarbetar, erbjuds fritidshem på sin skola. Kommunen erbjuder även lov- och eftermiddagsverksamhet.

I kommunen finns sju kommunala skolor och tre fristående skolor. Flera skolor har särskilda undervisningsgrupper för elever som helt eller delvis inte bedöms klara av lärmiljön i ordinarie verksamhet trots anpassningar.

Kommunen erbjuder anpassad grundskola i Sjöbo tätort och i viss mån individintegrerad verksamhet på respektive skola.

Ledningsstrukturen för utbildning 1–16 år är organiserad i fyra skolområden från och med hösten 2023. Varje skolområde leds av rektor, flera biträdande rektorer och skolhandläggare.

Elevhälsans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt förebygga ohälsa och hinder för lärande. I samverkan med öppenvården erbjuds familjer och föräldrar vägledning i föräldraskapet genom bland annat föräldrautbildning. Elevhälsan leds av en elevhälsochef och är organiserad under socialtjänsten.

Förändringar i verksamheten

Antalet barn i åldrarna 1–5 år beräknas minska med 20 jämfört med budget 2023. Antalet barn i skolåldern beräknas minska med 22 år 2024. Endast åldersgruppen 13–15 år ökar (med 10 barn). Störst minskning har åldersklassen 10–12 år med 21 barn. Förändringarna i respektive åldersklass medför att kommunbidraget minskar med 5,5 mnkr enligt resursfördelningsmodellen.

Behovet av förskola för åldersgruppen 1–5 år ökar från 93,5 till 95,4 procent och därför ökar ersättningsnivåerna i resursfördelningsmodellen med 2,6 mnkr.

Behovet av fritidshemsplats för åldersgruppen 6–12 år minskar från 60,1 till 58,5 procent och därför minskar ersättningsnivåerna i resursfördelningsmodellen med 1,2 mnkr.

Staten har lagt statsbidrag för förstärkt likvärdighet och deltagande i förskola i de generella statsbidragen. Samtidigt har staten minskat generella statsbidrag, eftersom införandet av ett gemensamt skolval beräknas minska kostnaderna. För att hantera förändringarna utökas kommunbidraget med sammanlagt 0,1 mnkr.

Kommunbidraget utökades temporärt med 1,5 mnkr 2022 och 2023. Utökningen var ett tvåårigt projekt för att höja måluppfyllelsen och betygen i årskurs 8 och 9. Utökningen kvarstår inte 2024.

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 18,3 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 3,3 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 9,5 mnkr.

Investeringarna gäller bland annat it-infrastruktur i för- och grundskola samt mindre inventarier och it-system.

Framtid

Med kapacitetsutredningen och en uppdaterad befolkningsprognos som grund kan en analys och planering genomföras för att man ska få en tydligare bild av lokalutnyttjandet. Hänsyn behöver även tas till den nya timplanen som beräknas träda i kraft till läsåret 2023/2024 och till profilklasser på Färsingaskolan. Befolkningsprognosen visar minskade barn- och elevvolymer, vilket innebär en överkapacitet på lokaler framöver. Fram till och med 2033 förväntas antalet barn i skolåldern 6–15 år minska med drygt 50, vilket motsvarar 2 procent.

Sjöbo kommun är sedan januari 2023 en del av arbetet med språkutvecklande förskola inom Ifous och Göteborgs universitet. Arbetet genomsyras av aktionsforskning som handleds av forskare från universitetet. Det fortgår till december 2025. Syftet är att ge förskolans pedagoger språkutvecklande kompetens, för att de ska kunna ge barnen de bästa förutsättningarna att lyckas. Samtliga kommunens förskolor ska arbeta med aktionsforskning.

SBS (samverkan för bästa skola) är ett arbete där huvudmannen och verksamheterna får stöd i kvalitets- och analysarbetet från både Skolverket och Linnéuniversitetet för att ta fram en strategisk åtgärdsplan för likvärdig och kvalitativ utbildning. Samtliga verksamheter i grundskolan och gymnasieskolan deltar. Arbetet fortsätter läsåren 2023/2024 och 2024/2025.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 59,6 49,5 41,7
Kostnader 478,6 501,8 503,5
Kommunbidrag 419,0 452,3 461,8
Investeringar 2,2 2,8 2,8
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Antal barn 1–5 år 1 080 1 082 1 063
Antal barn i förskoleverksamhet 1 028 1 012 1 014
Andel barn som efterfrågar förskoleplats (%) 95,4 93,5 95,4

Antal barn 6–12 år
1 600 1 628 1 597
Antal barn i fritidshem 936 978 934
Andel barn som efterfrågar fritidshemsplats (%) 58,5 60,1 58,5

Antal barn 6–15 år
2 256 2 284 2 262
Antal barn i förskoleklass och grundskola 2 236 2 284 2 262
– varav antal barn i anpassad grundskola 26 25 25

Gymnasieskola

Verksamhetsbeskrivning

Alla ungdomar i åldern 16–20 år erbjuds utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen utformas efter elevernas individuella behov och erbjuds i form av nationella program och anpassad gymnasieskola (nytt begrepp för gymnasiesärskolan). Ungdomar som saknar full behörighet erbjuds introduktionsprogram, där hemkommunen har ett särskilt ansvar.

Det fria skolvalet innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieskola (utom anpassad gymnasieskola) inom samverkansområdet, som i huvudsak består av de skånska kommunerna. I Sjöbo bedrivs gymnasieverksamhet vid Malenagymnasiet, som erbjuder yrkes- och introduktionsprogram.

De nationella yrkesförberedande programmen har utökats med 300 poäng för att bli högskoleförberedande.

Förändringar i verksamheten

Antalet ungdomar 16–18 år ökar med 25 och förändringen medför att kommunbidraget ökar med 4,6 mnkr i enlighet med resursfördelningsmodellen. Samtidigt har antalet gymnasieungdomar som inte är 16–18 år minskat med 14 jämfört med budget 2023 och därför minskar ersättningsnivåerna i resursfördelningsmodellen med 2,3 mnkr.

Staten har lagt statsbidrag för grundläggande behörighet till yrkesprogram i det generella statsbidraget. För att hantera förändringen utökas kommunbidraget med sammanlagt 0,1 mnkr.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 4,4 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,8 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 6,0 mnkr.

Investeringarna gäller utbyte av fordon på Malenagymnasiet samt inventarier.

Framtid

Antalet ungdomar i åldern 16–18 år ökar 2024–2033 med i genomsnitt 9 per år, dock med stora svängningar mellan åren. Prognosen är att åldersgruppen kommer att bestå av 655 personer år 2024 och 690 i slutet av 2027. Det är en betydande ökning jämfört med 2023.

År 2025 ersätter ämnesbetyg de nuvarande kursbetygen och nya kursplaner införs, vilket ställer krav på utbildningen.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 26,4 25,9 26,0
Kostnader 126,7 135,1 141,2
Kommunbidrag 100,3 109,2 115,2
Investeringar 0,7 4,4 2,6
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Antal ungdomar i åldern 16–18 år 600 611 636
Antal elever i gymnasieskolan 614 639 650
- varav i anpassad gymnasieskola 20 - 20

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) och anpassad utbildning för vuxna bedrivs i egen regi. Yrkesinriktad vuxenutbildning bedrivs i såväl egen som extern regi.

Den kommunala vuxenutbildningen i samverkan med arbetsmarknadsenheten är den resurs som ger medborgaren utrymme för självförsörjning, motverkar utanförskap, stävjar ohälsa, höjer bildningsnivån samt främjar sociala interaktioner. Ett huvuduppdrag är att möta behovet av strategisk kompetensförsörjning lokalt, delregionalt och regionalt. Friskfaktorer identifieras och resurser fokuserar på samhällsnyttan.

Kommunen ansvarar för att ta emot och tillhandahålla lämpligt boende, skolgång och stöd för ensamkommande barn och unga som anvisats Sjöbo.

I etableringsuppgiften ingår att svara för boende och mottagande med bland annat samhällsorientering och svenska för invandrare för dem som fått uppehållstillstånd och som anvisats till Sjöbo. För samordnade insatser samverkar enheten internt med försörjningsstödet, vuxenutbildningen och HR-avdelningen samt externt med civilsamhället, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

Förändringar i verksamheten

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 1,3 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 1,2 mnkr.

Investeringarna består av mindre inventarieinköp.

Framtid

Kommunens skyldighet att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning kräver även fortsättningsvis långsiktighet i mottagandet. Det ställer krav på utvecklad extern och intern samverkan.

Nya lagregler medför att arbetsmarknadens behov får större betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Reformen med ämnesbetyg i vuxenutbildningen kommer att kunna göra nytta för deltagare, men samtidigt utmana arbetet med utbildningar i en övergångsfas.

Aktivitetsplikt för försörjningsstödstagare ställer långtgående krav på kommunen att erbjuda verksamheter med målet att ge stöd till arbete med krav på heltidssysselsättning.

För att möta Sjöbos (och andra kommuners) ökade utmaning med framtidssäkrad välfärd krävs kraftfulla insatser för kompetensförsörjning och samtidigt sänkta kostnader för offentlig försörjning.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 27,4 24,3 19,4
Kostnader 40,2 40,1 36,4
Kommunbidrag 12,8 15,8 17,0
Investeringar 2,5 0,1 0,1
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Antal helårsstuderande 263 215 215
Antal under året mottagna nyanlända enligt bosättningslagen 21 25 25

Turism- och fritidsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har fem idrottsplatser, tre friluftsbad samt fem sporthallar och Sjöbo Simanläggning. Anläggningarna upplåts till skolor, allmänhet och föreningar. Verksamhet bedrivs alla veckans dagar, både dag- och kvällstid.

Sjöbo Simanläggning erbjuder såväl allmänhet som föreningsliv, skolor och andra aktörer bad-, sim- och relaxverksamhet genom tillgång till anläggning, upplåtelse av del av anläggning eller som verksamhetsaktör.

Kommunens friluftsbad finns i Sjöbo, Lövestad och Fränninge. Vid baden erbjuds tre veckors sommarsimskola och märkestagning för barn och ungdomar samt möjlighet för föreningar, skolor eller andra aktörer att boka simbanor.

Föreningslivet kan få olika former av stöd för sin verksamhet; vanligtvis i form av lokalupplåtelse. Därutöver kan stödberättigade föreningar söka ekonomiskt bidrag för sin verksamhet.

Kommuninvånare och besökare erbjuds fritids- och rekreationsmöjligheter genom Skåneleden, naturområden och motionsspår. Vintertid finns vid snötillgång möjlighet till skid- och skridskoåkning.

Besökande turister erbjuds boende på Orebackens camping. Turistinformation bedrivs i samarbete med näringslivet vid infopoints runt om i kommunen.

Sjöbo marknad är kommunens största evenemang med två årliga marknader, sommarmarknad och Mikaeli marknad.

Förändringar i verksamheten

Ett aktivt arbete pågår för att utveckla föreningslivet, bland annat genom att nå nya målgrupper. För att budgeten bättre ska spegla ambitionsnivån flyttas 1,4 mnkr till kulturverksamheten.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 2,0 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,6 mnkr. Sammanlagt är kommunbidraget oförändrat.

Investeringarna avser bland annat flera mindre investeringar i idrottsplatser och anläggningar samt energioptimering.

Framtid

Utveckling av det tätortsnära Sjöbo Ora-området med camping, friluftsbad och friluftsområde ökar attraktiviteten för Sjöboborna och besöksnäringen.

Den öppna fritidsverksamheten ska enligt planen från 2023 bidra till en meningsfylld fritid för barn och unga.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 11,9 11,1 11,1
Kostnader 56,1 59,6 59,6
Kommunbidrag 44,2 48,5 48,5
Investeringar 9,6 4,5 3,0
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Föreningsverksamhet
Lokalt aktivitetsstöd deltagartillfällen per år efter kön
– pojkar 59 884 55 000 55 000
– flickor 41 260 55 000 55 000
Sporthallar
Antal bokningsbara timmar 13 460 12 500 12 500
Beläggningsgrad (%) 40 60 60
Bad
Antal badande vid simanläggningen 58 004 68 000 70 000
Antal badande på friluftsbaden 33 513 25 000 25 000

Sjöbo marknad
Sjöbo marknad, antal sålda 3-metersstånd 865 1 000 1 000
Mikaeli marknad, antal sålda 3-metersstånd 262 300 300

Kulturverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

I Sjöbo finns kulturverksamhet i form av institutionerna Elfstrands krukmakeri, biografen Flora och Sjöbo konsthall.

Kulturbyggnader som kommunen äger och underhåller är Elfstrands krukmakeri, Pumphuset, Stampabron, Åsumsbron, Frenninge brydestuga, Kullamöllan och Sjöbo mölla.

Biblioteken erbjuder informationsförmedling och mediaförsörjning, samtidigt som de utgör viktiga mötesplatser. Bibliotek finns i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö. Alla folkbibliotek är meröppna. Det ger låntagarna tillgång till bibliotek med självservice utanför bemannade öppettider. Folkbiblioteken är i samverkan med grundskolan ansvariga för skolbibliotekens utveckling i kommunen.

Kulturskolan erbjuder kommunens barn och unga 6–19 år en meningsfylld fritid och bedrivs förutom i centrala Sjöbo i alla kringliggande byar. Det finns utbildning i musik såväl enskilt som i grupp, i instrument som sång, blås, slagverk, stränginstrument och i musikproduktion. Utöver det erbjuder kulturskolan kurser i dockteater, bild och drama.

Kulturaktiviteter i grundskolan samordnas och arrangeras för barn och unga i kommunala skolor.

Den digitala klyftan blir allt större och folkbiblioteken har en viktig funktion att fylla sett ur ett bildningsperspektiv. Biblioteken har ett viktigt uppdrag i att bidra till demokratiutveckling och för att motverka polarisering i samhället, där den digitala kompetensen blir central för individen.

Förändringar i verksamheten

För att budgeten bättre ska spegla ambitionsnivån flyttas 1,4 mnkr från fritidsverksamheten.

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 1,0 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,2 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 2,2 mnkr.

Investeringarna avser inventarier och utrustning.

Framtid

Alla kulturverksamheter påverkas när finansieringen från den statliga myndigheten minskar. Ett viktigt fokus för framtiden är meningsfull och kreativ fritid i ett folkhälsoperspektiv.

Kulturverksamheterna inför och arbetar 2024 enligt ett kulturspår som vänder sig till alla barn i åldrarna 1 till 19 år.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 3,5 1,5 2,4
Kostnader 24,6 22,6 25,7
Kommunbidrag 21,1 21,1 23,3
Investeringar 0,7 1,1 0,6
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Kulturskola
Antal deltagartillfällen per år 4 595 - 4 600
Bibliotek
Antal besökare 78 823 80 000 80 000
Antal utlån på samtliga bibliotek 85 614 75 000 75 000
Antal utlån per invånare 4,4 4,0 4,0
Övrigt
Antal besökare på Elfstrands krukmakeri 787 700 700
Antal besök på publika biografprogram 6 403 5 000 5 000
Antal besökare i konsthallen 7 463 11 000 11 000

Teknisk verksamhet Avgiftsfinansierad

Verksamhetsbeskrivning

Va-verksamheten ansvarar för att tillhandahålla konsumtionsvatten och omhänderta avloppsvatten (dag- och spillvatten) från fastigheter i kommunen. Vattenförsörjningen erhålls mestadels genom egna grundvattentäkter.

Avfallshanteringen (hämtning av kommunalt avfall i kärl och hämtning av slam och fosforfilter från enskilda avlopp från hushåll och verksamheter) utförs av en utomstående entreprenör.

Insamlingen sker genom fastighetsnära källsortering, där det är obligatoriskt att sortera matavfall.

Förändringar i verksamheten

Va-verksamhetens investeringar innebär ökade driftkostnader vilket lett till högre avgifter för konsumenterna. För 2024 har den tekniska avgiftsfinansierade verksamheten tilldelats netto 21,8 mnkr för investeringar. Merparten avser mindre investeringar på netto 10,6 mnkr. Större projekt 2024 handlar bland annat om Sjöbo avloppsreningsverk, där delar av verket ska moderniseras och gasåtgärder genomföras, och ombyggnad av Heinge vaccum etapp 2.

Framtid

Utbyggnad av kommunalt va i enlighet med va-planen och fastställda verksamhetsområden pågår ytterligare något år. En översyn av va-planen pågår.

Arbetet med vattendomar och vattenskyddsföreskrifter för kommunens vattenuttag är långa processer och pågår i flera år framgent.

Verksamheten behöver införa ny teknik i form av smarta vattenmätare till hushållen. Tekniken har utvecklats snabbt och fördelarna för både huvudmannen och abonnenterna är stora.

I och med att Sjöbo växer och det planeras för bostäder på Bränneriet behöver huvudledningsnätet för spillvatten samt avloppsreningsverkets och vattenverkets kapacitet uppgraderas. Ledningsnätet är i stora delar från 1950- och 1960-talen och kapaciteten för fler fastigheter är begränsad.

Kommunen får från och med 2024 ett formellt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll och verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll, som har anmält att verksamheten vill ha kommunal insamling. Från och med 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för alla hushåll samt verksamheter som har avfallshantering samlokaliserad med hushåll.

Planering av kommande upphandling av renhållningsentreprenad pågår. Arbetet med att utreda kommunens framtida behov är ett viktigt steg inför upphandlingen.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 69,3 78,5 83,4
Kostnader 69,3 78,5 83,4
Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0
Investeringar 22,6 29,7 21,8
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Vatten och avlopp
Antal va-abonnemang 5 876 6 000 6 000
Antal meter förnyat va- ledningsnät 841 1 200 1 200
Mätare över 10 år som inte är utbytta 292 30 30

Avfall
Restavfall i kärl och brännbart på återvinningscentralen, kg per invånare 181 195 195
Avvikelserapportering felsorterat avfall 152 180 180
Antal gemensamhetsanläggningar (flerfamiljsbostäder) 143 145 145
Antal abonnemang för förpackningar och returpapper 217 100 100

Teknisk verksamhet Skattefinansierad

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och nyttjande av allmän platsmark och utbyggnad av kommunens gator, torg, vägar, grönytor, rekreationsområden och allmänna parkeringsplatser. Dessutom finns exploateringsverksamhet och allmän markreserv inom ansvarsområdet.

Långsiktig planering av trafiken sker genom trafiksäkerhetsprogram och trafikledsplaner, som ligger till grund för framtida projektering och byggande.

Förändringar i verksamheten

Nya färdigexploaterade områden överförs till verksamheten. Det gäller Sjöbo Väst etapp 1 och 2 samt Grimstofta 4:1 etapp 1. Förändringen av antalet kvadratmeter gator och gång- och cykelleder kompenseras via resursfördelningsmodellen för att täcka underhållskostnader och skötsel. Förändringen jämfört med föregående år medför att kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr.

När det gäller nedlagda deponier ligger fokus 2023–2024 på att ta fram en åtgärdsplan som omfattar de elva deponierna. Den ska baseras på de rapporter som tagits fram de senaste åren. Åtgärder kan exempelvis vara nya kontrollprogram, täckning, sanering med mera.

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 3,0 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,3 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 2,9 mnkr.

Investeringarna är alla av mindre karaktär och berör bland annat belysning, utveckling och utbyggnad av lekplatser samt beläggningar på gator och gång- och cykelvägar.

Framtid

I takt med att centralorten förtätas, blir utrymmet för och regleringen av parkering viktiga frågor att arbeta med. Kommunen står inför stora uppgifter när det gäller anläggningar på alla områden: va, gatubelysning, fritid och camping. Anläggningarna är i många avseenden föråldrade och kräver helt andra nivåer på nyinvesteringar och reinvesteringar än vad som nu medges. Mycket av arbetet kring anläggningar handlar om förvaltning och endast i mindre omfattning om utveckling.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 6,4 7,1 7,3
Kostnader 33,7 36,3 39,4
Kommunbidrag 27,3 29,2 32,1
Investeringar 8,5 16,5 10,3
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Gata i kommunen, kommunal, meter per invånare 5,8 5,8 5,9
Cykelväg i kommunen, meter per invånare 2,1 2,2 2,2
Antal ljuspunkter – statligt vägnät som kommunen helt bekostar 799 799 795
Antal hektar grönytor inklusive naturmark och skog inom detaljplan 265 265 265

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Strategiskt miljöarbete, natur- och vattenvård bedrivs bland annat genom klimat- och energirådgivning, medverkande i vattenråd, kandidatur till biosfärområde, utarbetande av planeringsunderlag, deltagande i översikts- och detaljplanering och framtagande och införande av lokala miljömål.

Tillsynsinsatserna styrs i stor utsträckning av lagar och föreskrifter. Till de mest omfattande uppgifterna hör tillsyn och prövning enligt miljöbalken för att minimera riskerna för människors hälsa och miljön. Verksamheten utför även tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen. Det syftar till att konsumenterna ska kunna handla, äta mat, dricka vatten och serveras livsmedel som är både säkra och redliga.

Förändringar i verksamheten

Sjöbo kommun ansökte tillsammans med Eslövs kommun och Lunds kommun till Unesco om att göra Vombsjösänkan till ett biosfärområde. För det utökades kommunbidraget med 0,5 mnkr per år under tre år. År 2023 var det sista året. Biosfärområdet, som bytt namn till Storkriket, får fortsättningsvis i stället en utökning med 0,2 mnkr.

För att hantera kostnadsökningar för Björka översilningsanläggning utökas kommunbidraget med 0,1 mnkr.

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Sammanlagt minskar kommunbidraget med 0,1 mnkr.

Framtid

Strategiskt och operativt hållbarhetsarbete genom bland annat tillsyn och prövning är viktigt för kommunens strävan att nå Vision 2034. Omvärldens förväntningar på att kommunen ska arbeta för ett hållbarare samhälle i linje med de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, ökar ständigt. Hållbarhetsarbetet är dessutom en viktig del i arbetet med förbättrad folkhälsa.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 3,1 4,1 3,4
Kostnader 14,1 11,8 10,0
Kommunbidrag 11,0 6,7 6,6
Investeringar 0,0 0,0 0,0
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Antal inspektionsbesök 669 700 700
Antal ansöknings- och anmälningsärenden 167 230 220
Antal klagomålsärenden 97 130 100

Plan- och byggverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten svarar för översiktlig planering under ledning och samordning av kommunstyrelsen, upprättar detaljplaner, utvecklar och förvaltar geodata samt handlägger bygglovsansökningar, anmälningar och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen.

Förändringar i verksamheten

Bostadsförsörjningsprogrammet från 2017 pekar på ett årligt behov av 70 nya bostäder fram till 2030, vilket innebär att antalet invånare då skulle uppgå till 21 000.

Som grund för behoven av nya detaljplaner, förtätning av tätorten och uppdatering av detaljplaner ses den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Sjöbo tätort över. För översynen utökades kommunbidraget med 2,1 mnkr. Eftersom arbetet med FÖP planerades om minskades kommunbidraget med 1,1 mnkr 2023. Arbetet planeras fortsätta till och med 2024, därefter minskas kommunbidraget med ytterligare 1,0 mnkr.

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,5 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,4 mnkr.

Framtid

Sjöbo kommun befinner sig mitt i en expansiv period och antalet ansökningar om detaljplaner och bygglov har ökat kraftigt de senaste åren. Utvecklingen är osäker beroende på vad som händer i omvärlden med krig, inflation, räntehöjningar samt höga priser på bland annat el, drivmedel och byggmaterial. På kort sikt är det framför allt bygglovsverksamheten och framtagandet av nybyggnadskartor som påverkas av konjunktursvängningar. Enligt Byggföretagens prognos går bygginvesteringarna ner med 12 procent 2023.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 5,8 5,4 6,9
Kostnader 14,1 12,7 14,2
Kommunbidrag 8,3 6,9 7,3
Investeringar 0,5 1,0 0,0
Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Antal ansökningar om planbesked 5 6 4
Antal ansökningar om bygglov 236 200 240
Antal bygganmälningar 169 220 170
Plan och bygg, antal klagomålsärenden 51 50 50
Antal ärenden som inte är avslutade eller arkiverade 1 500 1 500 1 400

Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten ska bidra till att skapa en trygg och säker miljö för människor att bo, vistas och verka i.

Förebyggande arbete bedrivs för att minska olyckorna, genom att räddningstjänsten bistår med råd och anvisningar.

Räddningstjänsten är organiserad i kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF). I förbundet ingår Simrishamns, Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner.

Brandvärn finns i Klasaröd, Äsperöd och Bjärsjölagård.

Förändringar i verksamheten

Kommunbidraget utökades 2022 temporärt med 0,3 mnkr som ett engångsstöd till räddningsvärnen för upprustning. Eftersom det fanns ytterligare behov kvarstod medlen 2023, men inte 2024.

Medlemsavgiften är baserad på invånarantalet. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,6 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,3 mnkr.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 0,0 0,0 0,0
Kostnader 16,0 16,6 16,9
Kommunbidrag 16,0 16,6 16,9

Framtid

Förbundet planerar för investering i flera höjdenheter och släckbilar. Inköpen sker i etapper.

Exploateringsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Exploateringsverksamheten ska stödja Sjöbo kommuns vision. För att skapa tillväxt och attraktivt boende krävs att det finns möjligheter för människor att få bra och ändamålsenliga bostäder och att kommunen kan tillgodose företagens behov av exploaterad mark.

Förändringar i verksamheten

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,7 mnkr. Effektiviseringskrav minskar kommunbidraget med 0,1 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,6 mnkr.

Sjöbo kommun har haft en positiv utveckling med tomtförsäljning de senaste åren. Kommande år spås en minskad efterfrågan. Viktigt är att kommunen behåller ett proaktivt förhållningssätt i samhällsbyggandet samtidigt som de ekonomiska riskerna vägs in.

Det finns inga exploateringsinvesteringar planerade för 2024, vilket skiljer sig markant mot tidigare år då de varit 9–18 mnkr. Efter några år med större exploateringsinvesteringar medför de högre räntekostnaderna och konjunkturen att efterfrågan minskar. Samtidigt görs några områden färdiga för försäljning av mark för bebyggelse av villor och flerfamiljshus, vilket medför ett lägre exploateringsbehov de närmsta åren.

Stora osäkerheter angående bland annat kostnader och efterfrågan gör att Åsums företagspark inte finns med i budgeten och planerna framöver.

Framtid

Exploateringen av kvarteret Bränneriet är genomförd och byggrätter släpps successivt till marknaden under en tioårsperiod. De närmsta åren ser tuffa ut på bostadsmarknaden.

Villatomter är framtagna i Sjöbo tätort på Sjöbo Väst och släppta till kommunens tomtkö. Även villatomter på Grimstofta 4:1 förväntas släppas under perioden. Nya detaljplaner ska ge flexiblare, tätare byggande i Sjöbo och Blentarp.

Det är många frågor som behöver lösas kring resecentrum i Sjöbo tätort. Området utgör en barriär mellan södra och norra delen av Sjöbo och behöver utvecklas till ett nav. Området är Sjöbos entré för dem som kommer med buss och upplevs som otryggt. En utveckling av området är nödvändig för att kunna genomföra detaljplanen för Bränneriet i dess helhet.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Intäkter 6,8 0,5 1,0
Kostnader 4,5 5,0 6,1
Kommunbidrag -2,3 4,5 5,1
Investeringar 8,9 18,1 0,0