Den kommunala koncernen

Organisation

Organisationsschema-2022

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i en nämnd- och förvaltningsorganisation, i två helägda bolag (AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB) och i ett delägt kommunalförbund (Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF). Därtill finns sex samverkansföretag: Sysav som hanterar och behandlar hushållsavfall, Kommuninvest ekonomisk förening genom vilken de helägda bolagen finansierar en stor del av investeringsbehoven, Kommunassurans Syd Försäkrings AB som hanterar kommunens försäkringar, Adda AB (tidigare SKL Kommentus AB) som samordnar inköp och upphandlingar samt Inera AB som skapar förutsättningar för digitalisering av välfärden. I november 2021 flyttade Sjöbo kommun över sin it-verksamhet till ett gemensamt kommunägt bolag, IT kommuner i Skåne AB. De övriga fem ägarkommunerna är Höör, Hörby, Osby, Östra Göinge och Bromölla. De ingående kommunerna äger vardera 1/6 eller 16,7 procent av bolaget.

Fastigheterna och elnätet är organiserade i bolag för att organisationsformen ska bli tydlig och för att hålla dem åtskilda från övrig verksamhet. Bolagen är vinstdrivande, har snabbare beslutsvägar och bedrivs med större affärsmässighet. Hanteringen av kostnaderna för underhåll och investeringar blir på så vis också tydligare.

Förutom verksamhet i nämnder, bolag och förbund anlitar kommunen privata utförare.