Resultatbudget

mnkr Not Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Verksamhetens intäkter 1 282,3 372,4 335,6 352,3 368,5 385,5
varav jämförelsestörande post 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 2 – 1 452,8 – 1 628,8 – 1 656,2 – 1 647,8 – 1 719,6 – 1 792,1
varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar – 29,3 – 35,9 – 37,7 – 40,5 – 42,5 – 44,0

Verksamhetens nettokostnader
– 1 199,8 – 1 292,3 – 1 358,3 – 1 336,0 – 1 393,6 – 1 450,6

Skatteintäkter
3 922,7 951,2 995,3 1 042,8 1 091,4 1 134,0
Generella statsbidrag och utjämning 4 325,0 311,2 327,0 324,4 337,4 345,8

Verksamhetens resultat
47,9 – 29,9 – 36,0 31,2 35,2 29,2

Finansiella intäkter
5 12,9 11,6 10,6 9,1 9,1 9,1
Finansiella kostnader 6 – 10,5 – 1,1 – 0,7 – 0,3 – 0,3 – 0,3

Resultat före extraordinära poster
50,3 – 19,4 – 26,1 40,0 44,0 38,0

Extraordinära intäkter
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat
50,3 – 19,4 – 26,1 40,0 44,0 38,0
 
 
 
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond
Realisationsvinster – 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Orealiserade vinster i värdepapper 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
59,7 – 19,4 – 26,1 40,0 44,0 38,0
Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från resultatutjämningsreserv 0,0 14,6 7,5 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat 59,7 – 4,8 – 18,6 40,0 44,0 38,0