Resultatbudget

mnkr Not Bokslut
2020
Budget
2021
Budget
2022
Plan
2023
Plan
2024
 
Verksamhetens intäkter
1 270,6 279,0 295,6 306,8 323,5
varav jämförelsestörande post   0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 2 – 1 329,0 – 1 385,4 – 1 464,6 – 1 502,4 – 1 556,9
varav jämförelsestörande post   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar   – 27,8 – 31,3 – 32,4 – 36,6 – 39,5
 
Verksamhetens nettokostnader
  – 1 086,2 – 1 137,7 – 1 201,4 – 1 232,2 – 1 272,9
 
Skatteintäkter
3 805,1 827,2 882,1 911,4 939,3
Generella statsbidrag och utjämning 4 305,4 315,8 323,0 321,5 329,8
 
Verksamhetens resultat
  24,3 5,3 3,7 0,7 – 3,8
 
Finansiella intäkter
5 18,9 9,6 9,7 9,7 9,7
Finansiella kostnader 6 – 5,3 – 0,6 – 0,7 – 0,7 – 0,7
 
Resultat före extraordinära poster
  37,9 14,3 12,7 9,7 5,2
 
Extraordinära intäkter
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Årets resultat
  37,9 14,3 12,7 9,7 5,2
 
 
 
 
 
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond
 
Balanskravsjusteringar
  – 1,6 0 0 0,0 0,0
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
  36,3 14,3 12,7 9,7 5,2
Medel till resultatutjämningsreserv   22,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från resultatutjämningsreserv   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat   14,3 14,3 12,7 9,7 5,2