Väsentliga personalförhållanden

Sj1Fornasparken

Sjöbo kommun som arbetsgivare

Sjöbo ska vara en attraktiv arbetsgivare och med hjälp av kommunens personalpolitiska program Sjöbo kommun – en arbetsplats att längta till drivs en tydlig personal- och lönepolitik.

Verksamheternas personalomsättning har varit hög de senaste åren; i genomsnitt slutar och anställs över 200 medarbetare varje år. En del av omsättningen beror på pensionsavgångar och byte av tjänst inom kommunen, men huvuddelen orsakas av konkurrensen i offentlig sektor. Det råder generell brist på arbetskraft i en rad yrkeskategorier som är väsentliga för Skånes kommuners verksamheter. I de kommunala bolagen är den totala personalomsättningen lägre och understiger 10 personer. Kommunkoncernen behöver fortsätta att arbeta strategiskt med att vara en attraktiv arbetsgivare och på så vis kunna rekrytera och behålla kompetent personal.

Tillsvidareanställd personal

Den 31 december hade Sjöbo koncern 1 380 tillsvidareanställda medarbetare. Det var en ökning med 109 personer, varav 107 i kommunen. Ökningarna fanns i familjenämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Det berodde främst på utökad verksamhet och på att visstidsanställningar övergick i tillsvidareanställningar.

Antalet tillsvidareanställda män och kvinnor per verksamhet

Nämnd 2021 2020 2019
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Familjenämnden 433 100 533 393 91 484 384 91 475
Kommunstyrelsen 38 11 49 33 13 46 31 13 44
Samhällsbyggnadsnämnden 20 6 26 15 5 20 16 7 23
Tekniska nämnden 23 29 52 23 31 54 20 38 58
Vård- och omsorgsnämnden 566 67 633 522 60 582 507 52 559
Kommunen totalt 1 080 213 1 293 986 200 1 186 958 201 1 159
AB Sjöbohem 48 24 72 46 23 69 46 18 64
Sjöbo Elnät AB 3 12 15 3 13 16 3 13 16
Koncernen totalt 1 131 249 1 380 1 035 236 1 271 1 007 232 1 239

Heltid som norm

Sjöbo kommun arbetar efter en handlingsplan för heltid som norm. Målet är att förvaltningarna ska nå önskad sysselsättningsgrad i alla yrken och verksamheter. Kommunen har rutiner för att registrera och hantera oönskade deltidsanställningar. Förvaltningarna följer utvecklingen mot en ökad andel heltidsarbetande. Huvuddelen av de anställda arbetar i önskad sysselsättningsgrad, men det finns medarbetare som önskar öka respektive minska den.

Det finns skillnader i fördelning mellan heltid och deltid mellan såväl verksamheter som kön. Andelen med deltidsarbete är högre hos kvinnor generellt och i vård- och omsorgsförvaltningen särskilt, där en majoritet är deltidsanställda.

Antalet deltider respektive heltider per verksamhet

  Deltid Heltid Kvinnor
deltid
Kvinnor
heltid
Män
deltid
Män
heltid
2021 Familjenämnden 67 454 57 366 10 88
2020 Familjenämnden 64 424 56 341 8 83
2021 Kommunstyrelsen 5 43 4 33 1 10
2020 Kommunstyrelsen 5 41 4 29 1 12
2021 Samhällsbyggnadsnämnden 4 21 3 16 1 5
2020 Samhällsbyggnadsnämnden 3 17 2 13 1 4
2021 Tekniska nämnden 3 49 3 20 0 29
2020 Tekniska nämnden 3 51 2 21 1 30
2021 Vård- och omsorgsnämnden 324 291 308 241 16 50
2020 Vård- och omsorgsnämnden 345 239 326 198 19 41
2021 Kommunen totalt 403 858 375 676 28 182
2020 Kommunen totalt 420 772 390 602 30 170
2021 AB Sjöbohem 30 40 28 18 2 22
2020 AB Sjöbohem 31 38 31 15 0 23
2021 Sjöbo Elnät AB 0 15 0 3 0 12
2020 Sjöbo Elnät AB 0 16 0 3 0 13
2021 Koncernen totalt 433 913 403 697 30 216
2020 Koncernen totalt 451 826 421 620 30 206

Fler och fler av kommunens medarbetare arbetar heltid. Det är en positiv utveckling som innebär större möjligheter att klara kommande rekryteringar. Heltidsarbete är betydligt vanligare bland män. Av kvinnorna arbetar 64 procent heltid, medan 87 procent av männen gör det.

Antal heltider och deltider per år i kommunens verksamheter

Atalet heltider och deltider

Lediga tjänster

Antalet utannonserade tjänster ökade till 386. Av dem annonserades 10 internt. Antalet annonserade tillsvidaretjänster i koncernen ökade till 183. Av dem var 167 heltidstjänster och 7 hade lägre sysselsättningsgrad än 75 procent.

Vidare utannonserades 204 tidsbegränsade anställningar med varierande sysselsättningsgrad. Många av dem var sommarvikariat, främst i vård och omsorg samt säsongsanställning inom park- och grönyteskötsel. Till det kom personal till friluftsbaden.

Antalet utannonserade tjänster per verksamhet

Nämnd 2021 2020 2019
Antal
tjänster
Varav
tillsvidare
Antal
tjänster
Varav
tillsvidare
Antal
tjänster
Varav
tillsvidare
Familjenämnden 122 89 85 54 93 63
Kommunstyrelsen 7 7 7 6 5 4
Samhällsbyggnadsnämnden 8 5 3 1 1 0
Tekniska nämnden 38 8 33 5 37 10
Vård- och omsorgsnämnden 209 72 215 87 222 65
Kommunen totalt 384 181 343 153 358 142
AB Sjöbohem 0 0 5 5 7 7
Sjöbo Elnät AB 2 2 0 0 3 3
Koncernen totalt 386 183 348 158 368 152

Kommunen ökade sin närvaro på Linkedin, vilket resulterade i bättre spridning av platsannonser och fler följare. Dessutom användes en mer riktad kommunikation på Facebook vid specifika tjänster, där vi använde bilder och namn på medarbetare i samband med att tjänster utannonserades. Det visade sig ge en större spridning av annonser med fler sökande.

Löner

Sjöbo har som mål att erbjuda konkurrenskraftiga löner, eftersom kommunen konkurrerar med andra kommuner i södra Skåne om arbetskraften. Årligen genomförs löneöversyner för de anställda, där särskilda satsningar för konkurrenskraftiga löner skett under flera år. Det har lett till att kommunens löner till huvuddelen är i nivå med genomsnittet för södra Skånes kommuner.

Eftersom det råder en svår konkurrenssituation kartläggs och analyseras årligen löneutvecklingen i Sjöbo i relation till andra kommuner.

Kommunen jämför löneskillnader mellan kvinnor och män samt mellan likvärdiga yrkesgrupper. I genomsnitt tjänar män mer än kvinnor. Löneskillnaden kan huvudsakligen härledas till att männen är förhållandevis fler bland de högavlönade yrkesgrupperna och underrepresenterade i de lågavlönade yrkena.

Hälsofrämjande arbetsplats

Kommunen arbetar målmedvetet med hälsofrämjande och förebyggande arbete för att minska ohälsa i verksamheterna. På grund av pandemin ställdes många av insatserna om till att genomföras digitalt. HR-avdelningen kunde i förminskad utsträckning och i enlighet med kommunens riktlinjer för säkra möten besöka arbetsgrupper och tillsammans med chefer utveckla arbetsklimatet. Mycket av det löpande chefsstödet anpassades till digitala lösningar.

Friskvård

Friskvården är en uppskattad förmån och en viktig aspekt i kommunens ambition att vara en attraktiv arbetsplats. Sjöbos friskvårdssubvention innebär att 80 procent av friskvårdsutläggen ersätts, dock maximalt 2 500 kr. Antalet medarbetare som nyttjade subventionen var 639 (612). Medeluttaget per person var 1 994 kr (2 014).

Utbetalt friskvårdsbidrag i de kommunala verksamheterna

År Antal Summa
tkr
Snitt per person, kr
2021 639 1 274 1 994
2020 612 1 232 2 012
2019 616 1 251 2 032

AB Sjöbohems och Sjöbo Elnät AB:s friskvårdssubventioner nyttjades av 26 respektive 6 personer. Medeluttaget per person var 1 262 kr för AB Sjöbohem och 2 436 kr för Sjöbo Elnät AB.

Kommunen ger också ut aktivitetshäften till kommunens anställda, men restriktionerna innebar begränsningar under våren. En föreläsning om stress och hur man kan bli bättre på att hantera förändringar genomfördes och under hösten kunde ett begränsat häfte ges ut med anpassade aktiviteter. I samarbete med Friluftsfrämjandet utökades utomhusaktiviteterna.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var fortfarande hög och restriktionerna fick stor effekt. Även lindriga symptom innebar sjukskrivning eller hemarbete, med återgång till arbetsplatsen först efter 48 timmars symptomfrihet. För att lätta trycket på vården krävdes läkarintyg först dag 22 i sjukperioden fram till oktober 2021.

Ordinarie åtgärder för att begränsa sjukfrånvaron i form av till exempel förstadagsintyg via företagshälsovården uteblev, eftersom medarbetare med luftvägssymptom förvägrades besök.

Medicinska insatser från vården för att lindra och rehabilitera uteblev eller försenades och Försäkringskassan deltog inte vid fysiska möten. Vården kunde inte prioritera avstämningsmöten, vilket ledde till att en del långtidssjuka inte kunde fullfölja sin rehabilitering.

En av kommunens HR-specialister utbildade sig tillsammans med sin hund till ett socialt tjänstehundsteam. Syftet är att lättare nå fram och skapa relation till medarbetare framför allt med psykisk ohälsa. Ett projekt i vård och omsorg genomfördes, där tre enheter deltog.

Vid en första avstämning i oktober hade respektive enhet sänkt sin sjukfrånvaro med cirka 2 procentenheter. Den tidiga utvärderingen var positiv och önskemål från organisationen finns att utöka antalet enheter framöver.

Trots pandemin och personalbrist sänkte Sjöbo kommun sitt sjuktal med 0,2 procentenheter från 7,7 procent av tillgänglig arbetstid till 7,5 procent.

Den största förändringen skedde i familjenämnden, som minskade sitt sjuktal med 0,8 procentenheter och där andelen långtidssjuka minskade med 1,4 procentenheter. Vård och omsorg ökade sin sjukfrånvaro med 0,2 procentenheter.

De kommunala bolagen ökade sin sjukfrånvaro, Sjöbohem med 0,2 procentenheter och Sjöbo Elnät med 1,9 procentenheter (se tabell nedan).

Sjukfrånvaro per verksamhet

Nämnd År Total sjukfrånvaro Långtids-
frånvaro*
Kvinnor Män Anställda
≤ 29
år
30–49 år 50≤
Familjenämnden 2021 5,7 30,1 6,3 3,1 5,5 5,5 6,1
2020 6,5 31,5 7,2 3,6 6,4 6,0 7,0
2019 5,8 43,5 6,7 2,7 5,0 5,2 7,0
Kommunstyrelsen 2021 3,1 48,4 3,8 1,1 1,3 5,7 0,6
2020 2,0 34,4 2,5 0,00 0,3 3,3 0,9
2019 1,2 1,5 1,4 0,9 0,6 1,1 1,5
Samhällsbyggnadsnämnden 2021 5,8 17,5 5,5 6,6 1,2 7,1 3,3
2020 4,5 33,4 3,6 7,7 0,0 5,4 2,8
2019 3,0 0,00 3,9 1,0 1,5 2,1 4,5
Tekniska nämnden 2021 4,8 50,3 1,6 7,1 1,4 3,0 8,5
2020 5,8 40,3 3,4 7,6 1,9 3,0 14,9
2019 2,7 20,5 1,9 3,2 1,3 1,6 4,3
Vård- och omsorgsnämnden 2021 9,9 34,7 10,6 5,0 7,3 8,9 11,5
2020 9,7 29,9 10,4 4,9 6,8 9,5 10,7
2019 7,8 39,8 8,5 2,4 6,5 6,6 9,1
Kommunen totalt 2021 7,5 33,6 8,2 4,2 6,1 6,8 8,7
2020 7,7 30,5 8,4 4,3 6,2 7,2 8,7
2019 6,3 40,3 7,2 2,6 5,4 5,3 7,7
Sveriges kommuner 2021
2020 8,3 35,9 9,1 5,7 7,7 7,9 8,9
2019 6,7 44,2 7,4 4,4 5,9 6,3 7,3
AB Sjöbohem 2021 6,2 34,2 7,6 3,8 2,4 4,1 8,7
2020 6,0 23,7 7,8 2,9 1,3 5,1 7,6
2019 3,7 15,9 4,0 2,8 1,0 2,7 4,9
Sjöbo Elnät AB 2021 8,0 84,8 33,3 2,3 0 20,9 2,6
2020 6,1 96,7 32,7 0,3 0,2 24,5 0,3
2019 3,6 45,5 17,2 1,3 2,6 6,7 1,6

Företagshälsovård

Kommunens nyttjande av företagshälsovård minskade med cirka 0,4 mnkr. Det var främst kostnaden för rehabilitering som minskade, vilket låg i linje med ambitionen att sätta in tidiga insatser för att förhindra sjukskrivning och rehabilitering.

I de insatser som kategoriseras som främjande utfördes framför allt olika former av grupputveckling för att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

De kommunala bolagen nyttjade företagshälsovården i liten utsträckning och främst i individuella rehabiliterande insatser och för lagstadgande undersökningar som till exempel mastintyg.

Arbetsmiljö

År 2021 anmäldes 222 olycksfall, 13 färdolycksfall och 11 arbetssjukdomar. Det var en liten ökning från 2020. De vanligaste skadeorsakerna var hot och våld, skadad av annan person och fall i samma nivå.

Det anmäldes 540 tillbud, vilket var en minskning (582). Det anmäldes 47 (30) riskobservationer.

Den klart största skaderisken gällde hot och våld. Dock minskade tillbudsrapporteringen om hot och våld med en fjärdedel. Andra vanliga orsaker var ohälsosam arbetsbelastning och psykisk överbelastning.

Sjöbo kommun har under några år haft en partsgemensam arbetsgrupp som tittat närmare på hur förvaltningarna kan stödjas i det förbyggande arbetet för att minska hot- och våldssituationer. På grund av pandemin kunde inte de planerade utbildningarna för chefer och skyddsombud genomföras. Gruppens arbete fortsätter 2022.