Den kommunala koncernen

Sj6Snogeholmssjon

Organisation

Organisation_2020

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i en nämnd- och förvaltningsorganisation, i två helägda bolag (AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB) och i ett delägt kommunalförbund (Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF). Därtill finns fem samverkansföretag: Sysav, som hanterar och behandlar hushållsavfall, Kommuninvest ekonomisk förening, genom vilken de helägda bolagen finansierar en betydande del av investeringsbehoven, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som hanterar kommunens försäkringar och Adda AB (tidigare SKL Kommentus AB) som samordnar inköp och upphandlingar. I november flyttade Sjöbo kommun över it-verksamhet till det gemensamma, kommunägda bolaget IT Kommuner i Skåne AB med fem andra kommuner. De övriga är: Höör, Hörby, Osby, Östra Göinge och Bromölla. Sjöbo äger 1/6 eller 16,7 procent av bolaget.

Fastigheterna och elnätet finns i bolag för att tydliggöra organisationsformen och hålla dem åtskilda från övrig verksamhet. Bolagen är vinstdrivande, har snabbare beslutsvägar och större affärsmässighet. Hanteringen av kostnaderna för underhåll respektive investeringar blir på så vis också tydligare.

Förutom verksamhet i nämnder, bolag och förbund anlitar kommunen privata utförare.

Enligt en rapport från SKR köpte Sveriges kommuner år 2020 verksamhet som berör kommuninvånarna för 104 miljarder, vilket mosvarar 15,1 procent (15,2 procent 2019) av de totala kostnaderna.

Värdena för riket anger att det endast var de pedagogiska verksamheterna i grundskola och gymnasieskola som ökade andelen köpt verksamhet 2020. I hemtjänsten minskade andelen för fjärde året i rad. I Sjöbo låg andelen lågt.

I nedanstående tabell anges andelen köpt verksamhet i förhållande till den totala kostnaden för ett antal större verksamhetsområden. Generellt hade Sjöbo en hög andel i utbildningssektorn, framför allt i förskola och gymnasieskola. En anledning var att merparten av gymnasieprogrammen inte finns i kommunens gymnasieskola. Däremot låg Sjöbo lägre både inom vård och omsorg generellt och hemtjänst speciellt. I hemtjänsten finns valfrihetssystemet enligt LOV, men det är få brukare som anlitar någon annan än kommunen.

Köpt verksamhet

(procent) Sjöbo 2020 Riket 2020
Förskola 29,7 13,2
Grundskola 15,5 7,7
Gymnasieskola 30,7 18,3
Hemtjänst 7,9 1,7
Flyktingmottagning 18,4 14,2
Vård och omsorg totalt 5,7 11,7
Egentlig verksamhet totalt 13,1 10,1