Resultaträkning VA

(tkr) Not Bokslut
2020
Bokslut
2021
 
Verksamhetens intäkter
1 36 759 37 670
Verksamhetens kostnader 2 – 24 991 – 25 869
Avskrivningar   – 9 484 – 9 829
 
Verksamhetens nettokostnader
  2 283 1 971
Finansiella intäkter   0 0
Finansiella kostnader 3 – 2 283 – 1 971
 
Resultat före extraordinära poster
  0 0
Extraordinära intäkter   0 0
Extraordinära kostnader   0 0
 
Årets resultat
  0 0
 
Resultatutredning:
     
Årets resultat   0 0
Förändring skuld/fordran till VA-kollektivet   – 1 076 4 035
Årets resultat för den löpande verksamheten   – 1 076 4 035

Balansräkning VA

(tkr) Not Bokslut
2020
Bokslut
2021
 
TILLGÅNGAR
     
Anläggningstillgångar 4 234 674 243 399
Omsättningstillgångar 5 6 434 3 810
SUMMA TILLGÅNGAR   241 108 247 209
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
     
Eget kapital 6 0 0
därav årets resultat   0 0
Summa eget kapital   0 0
 
Skulder
     
Långfristiga skulder 7 234 674 243 399
Kortfristiga skulder 8 6 434 3 810
 
Summa skulder
  241 108 247 209
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
  241 108 247 209

Noter VA

(tkr) Not Bokslut
2020
Bokslut
2021
 
Verksamhetens intäkter
1 36 758,8 37 669,7
Brukningsavgifter externt   33 666,8 34 066,4
Brukningsavgifter inom kommunen   212,0 267,6
Anslutningsavgifter   2 160,2 2 457,2
Övriga intäkter   273,8 419,1
Internersättning slambehandling   446,0 459,4
Från och med 2017 periodiseras anslutningsavgifter med 5 % år 1 och 95 % under de följande åren. Periodisering görs ej på redan avskrivna områden.
 
 
Verksamhetens kostnader
2 24 991,3 25 869,5
Personalkostnader – fördelade efter beräknad tid ej interna sociala avgifter   5 721,4 4 929,2
Övriga direkta externa kostnader   15 089,8 16 282,2
Från kommunen fördelade kostnader   4 180,1 4 658,1
Specifikation Från kommunen fördelade kostnader:   4 180,1 4 658,1
Personalkostnader – fördelade efter beräknad tid   2 280,6 1 974,4
Sophämtning, städ, diverse kostnader – faktisk kostnad   69,9 48,3
Gatukontorets löner och maskiner – faktisk kostnad   720,0 1 281,0
Fördelade politikerarvoden tekniska nämnden utifrån uppskattad tid   94,0 95,1
Central administration – fördelningsnyckel utifrån räkenskapssammandraget till SCB   717,0 955,6
IT och porto – fördelningsnyckel: affärsdrivande verksamhet omsättning inklusive Sjöbo Elnät AB   118,4 120,8
Telefoni 3,5 anknytningar à 5 tkr – faktisk kostnad   10,4 10,6
Försäkringsavgifter – faktisk kostnad      
Markhyror – faktisk kostnad   97,9 99,8
Tillsynsavgifter – faktisk kostnad   71,9 72,5
 
 
Finansiella kostnader
3 2 283,1 1 971,2
Internränta (enligt SKR:s rekommenderade nivå) på lån från kommunen   2 283,1 1 971,2
 
 
Anläggningstillgångar
4 234 674,2 243 398,9
Ingående anskaffningsvärde VA-anläggningar   295 789,2 329 468,2
Ackumulerade avskrivningar till och med föregående år   – 85 309,6 – 94 794,0
Årets försäljning   0,0 0,0
Årets investering   33 679,0 18 553,7
Årets avskrivning   – 9 484,4 – 9 829,0
Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.
 
 
Kortfristiga fordringar
5 6 434,0 3 809,8
Kundfordringar   1 026,0 670,3
Övrig kortfristig fordran på Sjöbo kommun   5 408,0 3 139,5
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter   0,0 0,0
 
 
Eget kapital
6 0,0 0,0
Vatten och avlopp IB resultatutjämningsfonden   0,0 0,0
Årets resultat   0,0 0,0
 
 
Långfristiga skulder
7 234 674,2 243 398,6
Lån från kommunen   171 729,4 177 229,2
Upplupna förutbetalda intäkter (anslutningsavgifter)   62 746,1 65 983,3
Förutbetalda investeringsbidrag   198,7 186,4
 
 
Kortfristiga skulder
8 6 434,0 3 809,8
Leverantörsskulder (försumbart)   6 434,0 1 276,2
Övrig kortfristig skuld på Sjöbo kommun   0,0 741,2
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter   0,0 1 792,4