Finansiell rapport

Borgensåtaganden, KOMMUNEN Utlåning, KOMMUNEN
Motpart Belopp i mnkr Procent av
borgen
Motpart Belopp i mnkr Procent av
utlåning
AB Sjöbohem (770 mnkr nyttjad) 800,0 93,3 Ej aktuellt 0,0 0,0
Sjöbo Elnät AB (41 mnkr nyttjad) 54,0 6,3
SÖRF (1,7 mnkr nyttjad) 3,7 0,4
Summa 857,7 100,0 Summa 0,0 0,0
Placering överskottslikviditet, KOMMUNEN (mnkr)
Motpart Anskaffningsvärde Procent av placering   Marknadsvärde Ränta
SBAB 50,3 44,3 50,3 < 25 mnkr; 0,30 %, 25–50 mnkr; 0,20 % och > 50 mnkr; 0,1 %
Robur fonder 18,0 15,9 27,3
SHB fonder 31,1 27,4 31,4
SEB fonder 3,4 3,0 6,1
SPP fonder 10,7 9,4 10,7
Summa 113,5 100,0 125,8
Inlåning, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Motpart Belopp i mnkr Procent av lån
Kommuninvest 696 78,6
Sparbanken Skåne 115 13,0
Sparbanken Skåne (checkkredit) 75 8,5
Summa 886 100,0

Förfalloprofil kapitalbindning (mnkr)

Sj Forfalloprofil kapitalbindning (mnkr)

Förfalloprofil räntebindning (mnkr)

Sj Forfalloprofil rantebindning (mnkr)

RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE FÖLJS?
Kommunen Sjöbohem Sjöbo Elnät
Finansieringsrisk check_green check_green check_green
Ränterisk check_green check_green check_green
Motpartsrisk check_green cross_red cross_red
Valutarisk check_green check_green check_green
Likviditetsrisk check_green check_green check_green
Operativa risker check_green check_green check_green