Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen upprättades i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Inga redovisningsprinciper förändrades.

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har ett 20 procents inflytande. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med det menas att endast eget kapital som intjänats efter förvärvet ingår, och så stor del av företagets resultat- och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av organisationsbilden i förvaltningsberättelsen. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.

I november blev kommunen delägare i IT Kommuner i Skåne, ägarandelen uppgår till knappt 17 procent.

Bolag Ägarandel
AB Sjöbohem 100 %
Sjöbo Elnät AB 100 %
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 23 %

Övriga samägda förbund/företag ingår inte i de sammanställda räkenskaperna eftersom deras andel av kommunala kommunkoncernens omsättning och omslutning är obetydlig.

Av gjorda bokslutsdispositioner redovisas 20,6 procent som uppskjuten skatt och resterande 79,4 procent förs till eget kapital.

Värderings- och omräkningsprinciper

Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ingår utöver inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, baserad på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstiderna bestäms individuellt för varje investering utifrån bedömd nyttjandeperiod. En tillgång ska delas upp i olika komponenter och skrivas av separat, om den förväntade skillnaden i nyttjandeperioden mellan de olika komponenterna är väsentlig. Understiger värdet av tillgången 100 tkr görs aldrig någon uppdelning i komponenter.

Kommunen kan bekosta förbättringsutgifter i annans fastighet, förutsatt att kommunen hyr fastigheten. Om sådant arbete avser ny-, till- eller ombyggnad av värdehöjande slag ska avskrivning ske av nedlagda utgifter. Avskrivningstiden bestäms av investeringens nyttjandeperiod och hyresförhållandet. Det medför att avskrivningstiden inte kan vara längre än kontraktstiden på hyreskontraktet. Är fastigheten avsedd att nyttjas under kortare tid än tre år, kostnadsförs förbättringsutgifterna direkt.

Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför framtida ekonomiska fördelar tas upp som immateriell tillgång. Med väsentligt värde menas minst 0,5 prisbasbelopp. Rättigheter utan begränsad nyttjandeperiod som till exempel ledningsrätter tas upp som immateriell tillgång oavsett beloppsgräns. Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av med linjär metod på fem år. Förvärvade it-licenser skrivs av linjärt under avtalstiden eller högst fem år.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till exempel leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Det finns en investeringspolicy som bland annat berör gränsdragningen mellan kostnad och investering. För mindre investeringar har policyns gränsvärde tillämpats. Inköp av inventarier räknas som en investering, om tillgångarna har en nyttjandeperiod på minst tre år och en anskaffningsutgift som överstiger ett halvt prisbasbelopp exklusive moms.

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För finansiella instrument värderade till verkligt värde har börskursen den 31/12 använts.

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp där de totala utgifterna fördelas per tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken.

Leasing

Finansiella leasingavtal med ett avtalsvärde per objekt understigande ett halvt prisbasbelopp har klassificerats som ej uppsägningsbara.

Operationella avtal redovisas därför inte som anläggningstillgång. Dessa avtal ingår i noten för ej avskrivningsbar operationell leasing.

Skulder och avsättningar

Anslutningsavgifter och offentliga investeringsbidrag bokförs som förutbetalda långfristiga skulder, samtidigt som investeringsutgiften bokförs som en tillgång.

I samma takt som tillgångens värde minskar i form av avskrivningar i resultaträkningen, minskar även den förutbetalda intäkten, genom att skulden minskar när delar av bidraget intäktsförs i resultaträkningen. Den förutbetalda intäkten periodiseras på 30 år. Det beräknas motsvara genomsnittlig avskrivningstid på va-anslutningarna.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07). Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension, särskild avtalspension före 65 år och efterlevandepension. Som kortfristig skuld redovisas de pensioner som intjänats av de anställda under perioden, men som betalas ut under kommande period. Beräkningen är gjord den 31 december 2021.

Kompletterande ålderspension, det vill säga förmånsbestämd pension för anställda som tjänar över 7,5 basbelopp, försäkras genom inbetalning av försäkringspremie löpande under året. Kommunen följer RKR:s yttrande med anledning av diskonteringsräntan i RIPS 07.

De pensionsförpliktelser som har intjänats före 1998 och ännu inte lösts via försäkringen redovisas som ansvarsförbindelse.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning, när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt, görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs enligt den kurs som publiceras på Riksbankens webbplats och som är ett beräknat medelvärde av olika bankers köp- och säljkurser.

Redovisningsprinciper i driftredovisningen

Verksamhetsintäkter

Intäkter när det gäller icke offentliga investeringsbidrag redovisas från och med 2020 i enlighet med RKR R12 Byte av redovisningsprinciper.

Kostnader

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15 procent som inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en kalkylränta på 1,25 procent för årets genomsnittliga kapitalbindning.

Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s augustiprognos i enlighet med RKR R2. I enlighet med ett yttrande från RKR har extra generella statsbidrag, som beslutats under tiden fram till delårsrapporten, fördelats ut schablonmässigt med 1/12 per månad över räkenskapsåret.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta och tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges.

För andra avsättningar som avser utgifter som beräknats i dagens penningvärde och det förväntas ske en prisutveckling antas en årlig prisutveckling motsvarande inflationen. När prisutveckling till innevarande år är känd så justeras avsatt belopp om skillnaden är väsentlig. Belopp som ska betalas senare än tre år från innevarande år nuvärdesberäknas. Som räntesats används ränta på ett lån med fast ränta för motsvarande tidsperiod

Avsättningar

Framtida händelser som kan påverka förpliktelsens storlek ska återspeglas i avsättningens värde, när det finns tillräckliga, objektiva omständigheter som talar för att de kommer att inträffa. Åtagandena är nuvärdesberäknade med motsvarande belopp som inflationsuppräkningen.

Tvister

Skolpengen för 2021 har överklagats och yrkandet innebär att det mobila teamet ska ingå i skolpengen och att tydligare underlag för beräkning av skolpengen ska överlämnas. Om mobila skolteamet ska ingå i skolpengen innebär det ökade kostnader med 0,8 mnkr.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som överstiger 10 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighets- och verksamhetsförsäljningar som jämförelsestörande. Konkursen av det bolag som bedrev verksamhet på Makadamvägen utgör en risk. Det är osäkert hur avfallet som finns på fastigheten ska hanteras.

Periodisering

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Bidrag till statlig infrastruktur

Beslutade bidrag till statlig infrastruktur bokförs som en tillgång i balansräkningen. Upplösningen eller värdeminskningen av tillgången sker med årliga belopp. Tills projektet är färdigställt har Sjöbo kommun en skuld till motparten, motsvarande kommunens bidrag för projektet minskat med de utgifter och inkomster som kommunen har för färdigställandet. Skulden återfinns bland långfristiga skulder.

Till resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys

Belopp inom parentes avser föregående år.

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2020
Bokslut
2021
Budget
2021
Bokslut
2020
Bokslut
2021
 
Verksamhetens intäkter
Not 3          
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen   926,9 984,0 925,6 363,3 382,9
Avgår interna poster/eliminering inom koncernen   – 656,3 – 702,1 – 672,9 0,0 0,0
 
Summa verksamhetens intäkter
  270,6 281,9 252,7 363,3 382,9
 
Specifikation verksamhetens intäkter
           
Konsumtionsavgifter VA och avfall   63,0 64,4 63,6 61,0 62,4
Konsumtionsavgifter elektricitet   0,0 0,0 0,0 52,4 62,9
Barnomsorgsavgifter   11,1 12,4 11,4 11,1 12,4
Äldreomsorgsavgifter   21,6 19,4 20,9 21,6 19,4
Försäljning av varor och tjänster   12,1 18,4 10,2 14,2 21,1
Lokalhyror och arrenden   21,2 21,0 24,4 44,0 45,2
Interkommunal ersättning för gymnasieverksamhet   23,1 22,9 26,1 23,1 22,9
Övrig försäljning av verksamhet   14,0 27,8 20,2 30,9 39,5
Bidrag från staten och EU   99,0 94,5 73,6 99,0 94,5
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar   1,0 0,7 2,3 1,0 0,8
Övriga intäkter   0,0 0,4 0,0 5,0 1,8
Summa   270,6 281,9 252,7 363,3 382,9
 
Specifikation jämförelsestörande intäkter
Not 3A          
Reavinst försäljning materiella anläggningstillgångar   0,1 0,7 0,0 1,0 0,8
Summa   0,1 0,7 0,0 1,0 0,8
 
Verksamhetens kostnader
Not 4          
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen   2 021,0 2 118,3 2 065,5 1 327,0 1 388,0
Avgår interna poster/eliminering inom koncernen   – 656,3 – 702,1 – 672,9 0,0 0,0
Avgår kapitalkostnad   – 35,7 – 35,0 – 31,3 0,0 0,0
Aktuell bolagsskatt   0,0 0,0 0,0 5,0 4,8
Uppskjuten bolagsskatt (20,6/21,4 % av förändring av bokslutsdispositioner)   0,0 0,0 0,0 1,6 2,0
 
Summa verksamhetens kostnader
  1 329,0 1 381,2 1 361,3 1 333,6 1 394,8
 
Specifikation verksamhetens kostnader
           
Löner till anställda   504,7 534,5 516,5 545,8 575,7
Sociala avgifter enligt lag och avtal   165,5 172,5 174,5 178,8 187,6
Pensioner och liknande förpliktelser   39,2 41,4 38,6 42,4 45,8
Material och förbrukningsinventarier   60,2 56,3 53,1 65,3 63,4
Fristående förskolor/skolor/interkommunal ersättning   118,9 123,2 127,4 118,9 123,2
Fristående gymnasier/interkommunala gymnasiala ersättningar   83,9 82,6 79,0 83,9 82,6
Äldre- och handikappomsorg, entreprenad och köp av verksamhet   22,7 19,0 25,9 22,7 19,0
Köp av individ- och familjeomsorgstjänster samt integration   15,5 16,8 15,8 15,5 16,8
Teknisk entreprenad   34,4 35,8 31,3 34,4 35,8
Elektricitet och liknande kostnader   9,8 10,0 9,9 24,1 27,9
Övrig entreprenad och köp av verksamhet   80,3 86,5 81,3 100,1 104,0
Lokaler och markarrenden   126,2 125,4 128,0 8,6 5,7
Försörjningsstöd   14,4 14,9 14,2 14,4 14,9
Bidrag och transfereringar   12,4 13,4 14,3 12,4 13,4
Transportkostnader   26,0 28,2 27,4 27,4 29,5
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar   0,0 0,0 0,0 3,2 2,5
Övrigt   14,9 20,6 24,1 35,7 45,0
Summa   1 329,0 1 381,2 1 361,3 1 333,6 1 394,8
 
Total kostnad för revision
  1,2 1,2 1,6 1,6
varav kostnad för sakkunnigas granskning   0,9 0,9 1,2 1,2
 
varav kostnad för räkenskapsrevision
  0,1 0,1 0,6 0,6
varav sakkunnigas kostnad för räkenskapsrevision   0,1 0,1 0,4 0,4
 
Leasingavgifter avseende operationell leasing
           
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:            
Inom 1 år   0,6 0,4 –  0,8 0,8
Senare än 1 år men inom 5 år   0,5 0,1 –  0,6 0,2
Senare än 5 år   0,0 0,0 –  0,0 0,0
Summa   1,1 0,5 –  1,4 1,0
 
Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år
           
Totala minimileaseavgifter   0,0 0,0 –  0,0 0,0
Framtida finansiella kostnader   0,0 0,0 –  0,0 0,0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna   0,0 0,0 –  0,0 0,0
 
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:
           
Inom 1 år   0,0 0,0 –  0,0 0,0
Senare än 1 år men inom 5 år   0,0 0,0 –  0,0 0,0
Senare än 5 år   0,0 0,0 –  0,0 0,0
Summa   0,0 0,0 –  0,0 0,0
 
Av-och nedskrivningar
Not 5          
Avskrivningar anläggningstillgångar   27,8 28,1 31,3 74,0 74,1
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar   0,0 0,0 0,0 0,5 0,2
 
Summa av-och nedskrivningar
  27,8 28,1 31,3 74,5 74,3
 
Skatteintäkter
Not 6          
Preliminär skatteinbetalning   823,5 836,5 834,0 823,5 836,5
Slutavräkning 2019   – 4,7 0,0 0,0 – 4,7 0,0
Slutavräkning 2020   – 13,7 3,2 – 6,8 – 13,7 3,2
Slutavräkning 2021   0,0 22,2 0,0 0,0 22,2
 
Summa skatteintäkter
  805,1 861,9 827,2 805,1 861,9
 
Generellt statsbidrag och utjämningsbidrag
Not 7          
Inkomstutjämning   236,3 238,6 237,4 236,3 238,6
Kostnadsutjämning   – 27,3 – 26,1 – 25,9 – 27,3 – 26,1
Regleringsavgift/-bidrag   19,7 57,6 57,7 19,7 57,6
Utjämningsavgift LSS   – 6,0 – 4,8 – 4,9 – 6,0 – 4,8
Kommunal fastighetsavgift (se cirkulär 10:82)   43,6 50,6 51,5 43,6 50,6
Övriga generella statsbidrag från staten   39,1 10,7 2,2 39,1 10,7
 
Summa statsbidrag och utjämningsbidrag
  305,4 326,6 318,0 305,4 326,6
 
Finansiella intäkter
Not 8          
Utdelning aktier andelar   6,3 4,0 4,1 0,3 0,0
Ränteintäkter inklusive interna räntor   8,3 7,3 8,0 0,4 0,1
Borgensavgift   4,4 4,1 4,0 0,0 0,0
Övriga finansiella intäkter   2,3 0,0 1,2 2,3 0,0
Realiserad vinst på finansiella instrument   3,6 3,5 0,0 3,6 3,5
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument   0,0 8,2 0,0 0.0 8,2
Återföring nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper   1,9 0,0 0,0 1,9 0,0
Intern ränta   – 7,9 – 6,9 – 7,7 0,0 0,0
 
Summa finansiella intäkter
  18,9 20,2 9,6 8,5 11,8
 
Finansiella kostnader
Not 9          
Räntor anläggningslån   0,0 0,0 0,0 9,7 9,8
Övriga räntekostnader   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ränta på pensionsavsättningar   0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Bankkostnader   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Realiserad förlust, värdepapper   0,7 0,0 0,0 0,7 0,0
Orealiserad värdeminskning på finansiella instrument   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Värdereglering finansiella omsättningstillgångar   4,1 0,0 0,0 4,1 0,0
 
Summa finansiella kostnader
  5,3 0,6 0,6 15,0 10,4
 
Immateriella anläggningstillgångar
Not 10          
Anskaffningsvärde årets början   9,1 9,1 –  17,9 18,0
Ackumulerade avskrivningar årets början   – 5,1 – 6,5 –  – 7,2 – 10,2
Årets investeringsutgifter   0,1 2,3 –  0,1 2,3
Årets avskrivningar   – 1,5 – 1,4 –  – 3,0 – 2,8
 
Summa immateriella anläggningstillgångar
  2,6 3,5 –  7,8 7,3
 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Not 11          
Anskaffningsvärde årets början   550,2 598,6 2 033,4 2 134,1
Ackumulerade avskrivningar årets början   – 156,4 – 172,0 – 659,1 – 716,4
Årets investeringsutgifter   48,4 37,4 105,0 84,4
Omklassificering   0,0 – 0,2 0,0 – 0,2
Bokfört värde årets avyttringar   0,0 0,0 – 4,3 – 3,0
Årets avskrivningar   – 15,6 – 16,4 – 57,3 – 64,6
Nedskrivning   0,0 0,0 0,0 – 0,2
 
Summa mark, byggnader, tekniska anläggningar
  426,6 447,4 1 417,7 1 434,1
 
Specifikation över utgående värde
           
Anskaffningsvärde (minskat med nedskrivning)   598,6 636,1 2 134,1 2 215,1
Ackumulerade avskrivningar   – 172,0 – 188,4 – 716,4 – 781,0
Summa utgående värde   426,6 447,7 1 417,7 1 434,1
 
Specifikation över avskrivningar
           
Ackumulerade ingående avskrivningar   – 156,4 – 172,0 – 659,1 – 716,4
Förändring utifrån försäljningar   0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar   – 15,6 – 16,4 – 57,3 – 64,6
 
Summa avskrivningar
  – 172,0 – 188,4 – 716,4 – 781,0
 
Specifikation över årets avyttringar
           
Försäljningspris   0,0 –0,7 – 0,0 –0,7
Realisationsresultat   0,0 0,7 – 3,9 – 0,7
Summa bokfört värde årets avyttringar   0,0 0,0 – 3,9 – 0,0
 
Specifikation utgående värde per anläggningstyp
           
Allmän markreserv   39,8 39,5 87,2 86,9
Verksamhetsfastigheter   6,5 25,0 679,4 702,6
Fastigheter för affärsverksamhet   203,3 215,8 456,4 460,8
Publika fastigheter   119,0 117,9 119,0 117,9
Fastigheter för annan verksamhet   0,1 0,1 0,1 0,1
Pågående projekt   57,9 49,1 75,7 65,8
Summa utgående värde per anläggningstyp   426,6 447,4 1 417,8 1 434,1
 
Maskiner och inventarier
Not 12          
Anskaffningsvärde årets början   197,8 202,9 233,0 241,0
Ackumulerade avskrivningar årets början   – 137,2 – 147,5 – 162,7 – 175,0
Årets investeringsutgifter   7,2 12,1 11,5 13,7
Överfört från fastigheter och anläggningar   0,0 0,0 0,0 9,3
Anskaffningsvärde årets avyttringar   – 2,1 – 0,8 – 3,5 – 1,8
Årets avskrivningar   – 10,6 – 10,3 – 13,7 – 12,9
Ackumulerade avskrivningar årets försäljningar   0,3 0,0 1,4 0,8
 
Summa maskiner och inventarier
  55,4 56,4 66,0 75,1
 
Specifikation över anskaffningsvärde
           
Anskaffningsvärde årets början   197,8 202,9 233,0 241,0
Förändring utifrån försäljningar/utrangeringar   – 2,1 – 0,8 – 3,5 – 1,8
Årets investeringsutgifter   7,2 12,1 11,5 23,0
Summa utgående anskaffningsvärde   202,9 214,2 241,0 262,2
 
Specifikation över avskrivningar
           
Ackumulerade ingående avskrivningar   – 137,2 – 147,5 – 162,7 – 175,0
Förändring utifrån försäljningar   0,3 0,0 1,4 0,8
Årets avskrivningar/nedskrivningar   – 10,6 – 10,3 – 13,7 – 12,9
Summa ackumulerade utgående avskrivningar   – 147,5 – 157,6 – 175,0 – 187,1
 
Specifikation över årets avyttringar
           
Försäljningspris   – 1,9 – 1,1 – 2,3 – 1,1
Reavinst   0,2 0,3 0,2 0,3
Reaförlust   0,0 0,0 0,0 0,0
Summa bokfört värde årets avyttringar   – 1,7 – 0,8 – 2,1 – 0,8
 
Specifikation utgående värde per tillgångstyp
           
Maskiner   2,0 3,3 3,3 5,0
Inventarier   17,2 16,1 19,3 28,9
Bilar och transportmedel   31,2 32,0 38,4 36,2
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen   4,0 4,0 4,0 4,0
Konst   1,0 1,0 1,0 1,0
Summa utgående värde per tillgångstyp   55,4 56,4 66,0 75,1
 
Aktier och andelar
Not 13          
Ingående värde   54,6 58,1 11,8 15,3
Investering finansiella anläggningstillgångar Not 13A 3,5 2,0 3,5 2,0
 
Summa aktier och andelar
  58,1 60,1 15,3 17,3
Specifikation aktier och andelar            
Sjöbo Elnät AB, 200 000 st (100 %)   20,0 20,0 0,0 0,0
AB Sjöbohem, 22 400 st (100 %)   22,4 22,4 0,0 0,0
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)   0,5 0,5 0,0 0,0
IT Kommuner i Skåne AB 2 000 aktier   0,0 2,0 0,0 2,0
Kommunassurans   0,8 0,8 0,8 0,8
Kommuninvest*   13,7 13,7 13,7 13,7
SYSAV   0,6 0,6 0,6 0,6
Mindre innehav   0,1 0,1 0,2 0,2
Summa aktier och andelar   58,1 60,1 15,3 17,3
*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 387 tkr för Sjöbo kommun och Sjöbo kommun har även valt att göra en särskild insats på 9 286 tkr. Sjöbo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2021-12-31 till 16 574 tkr (16 574 tkr). Kommunens utlåning till Kommuninvest på 3 500 tkr har amorterats och kapitalet har betalats in som överinsats.
 
Långfristig fordran
Not 14          
Ingående värde   3,5 0,0 3,6 0,1
Minskning fordran   – 3,5 0,0 – 3,5 0,0
Ökning fordran   0,0 0,0 0,0 0,0
 
Summa långfristig fordran
  0,0 0,0 0,1 0,1
 
Specifikation förändring
           
Investeringar långfristig fordran investeringsverksamhet Not 14A 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristig fordran investeringsverksamhet Not 14B 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristig fordran finansieringsverksamhet Not 14C 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristig fordran finansieringsverksamhet Not 14D – 3,5 0,0 – 3,5 0,0
Summa förändring   – 3,5 0,0 – 3,5 0,0
 
Specifikation långfristig fordran
           
Förlagslån Kommuninvest   0,0 0,0 0,0 0,0
Fordran jämkningsmoms   0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt   0,0 0,0 0,1 0,1
Summa långfristig fordran   0,0 0,0 0,1 0,1
 
Uppskjuten skattefordran
Not 15          
Ingående värde   0,0 0,0 7,8 6,5
Minskning fordran   0,0 0,0 – 1,3 – 0,7
Ökning fordran   0,0 0,0 0,0 0,0
 
Summa uppskjuten skattefordran
  0,0 0,0 6,5 5,8
 
Bidrag till statlig infrastruktur
Not 16          
Ingående balans   8,1 14,6 8,1 14,6
Årets beslut om bidrag till statlig infrastruktur Not 16B 7,0 0,0 7,0 0,0
Årets upplösning/värdeminskning av bidrag Not 16A – 0,5 – 0,8 – 0,5 – 0,8
 
Summa bidrag till statlig infrastruktur
  14,6 13,8 14,6 13,8
 
Specifikation anskaffningsvärde
           
Anskaffningsvärde   17,6 17,6 17,6 17,6
Ackumulerad upplösning/värdeminskning   – 3,0 – 3,8 – 3,0 – 3,8
Summa anskaffningsvärde   14,6 13,8 14,6 13,8
 
Specifikation av bidrag
           
Redovisat bidrag avser gång- och cykelväg Sövde-Blentarp där kommunen finansierar halva kostnaden (6,5 mnkr av 13 mnkr), gång- och cykelvägen Veberöd-Hemmestorp där kommunen finansierar 4,1 mnkr av 12,5 mnkr samt gång- och cykelvägen mellan Sjöbo och Marielundsvägen där kommunen finansierar 7 mnkr av 14 mnkr. Upplösningen/värdeminskningen av tillgången sker med årliga belopp under 25 år. Trafikverket står som ägare till vägarna. Tills vägen är färdigställd har Sjöbo kommun en skuld till Trafikverket motsvarande vårt bidrag för vägarna minskat med de utgifter/inkomster som kommunen har för färdigställandet. Skulden återfinns bland långfristiga skulder.
 
Fordringar
Not 17          
Kundfordringar   8,6 9,9 9,5 13,2
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar   3,9 3,8 3,9 3,8
Kommunalskattefordringar   0,0 11,6 0,0 11,6
Diverse kortfristiga fordringar   54,0 67,9 67,6 63,6
Förutbetalda ksostnader/upplupna intäkter   57,9 55,9 43,6 56,3
 
Summa fordringar
  124,4 149,1 124,6 148,5
 
Specifikation fordringar
           
Fordringar            
Ingående värde   101,1 124,4 107,0 124,6
Ökning (+)/minskning (-) under året Not 17A  23,3 24,7  17,6 23,9
Summa fordringar   124,4 149,1 124,6 148,5
 
Förråd med mera
Not 18          
Varulager   0,1 0,1 0,3 0,3
Bostäder – exploateringsverksamhet   4,8 3,0 4,8 3,0
Industri – exploateringsverksamhet   6,1 4,2 6,1 4,2
 
Summa förråd med mera
  11,0 7,3 11,2 7,5
 
Förändring förråd med mera
           
Ingående värde   11,6 11,0 12,2 11,2
Ökning (+)/minskning (-) under året Not 18A – 0,6 – 3,7 – 1,0 – 3,7
Summa förråd med mera   11,0 7,3 11,2 7,5
 
Kortfristiga placeringar
Not 19          
Kortfristiga placeringar   117,1 126,3 117,1 126,3
 
Summa kortfristiga placeringar
  117,1 126,3 117,1 126,3
 
Marknadsvärde korta placeringar
           
Räntebaserade placeringar   50,2 50,3 50,2 50,3
Fondinnehav   66,9 76,0 66,9 76,0
 
Marknadsvärde totalt
  117,1 126,3 117,1 126,3
 
Förändring kortfristiga placeringar
           
Ingående värde   123,2 117,1 123,2 117,1
Ökning(+)/minskning(-) under året Not 19A – 6,1 9,2 – 6,1 9,2
Summa kortfristiga placeringar   117,1 126,3 117,1 126,3
 
Avser en räntebaserad placering på konto och 7 olika fonder.
           
 
Kassa och bank*
Not 20          
Ingående värde   77,4 104,8 77,4 104,8
Årets förändring   27,4 34,1 27,4 34,1
 
Summa kassa och bank
  104,8 138,9 104,8 138,9
*Icke utnyttjad checkkredit uppgår till 75 mnkr (75 mnkr).
 
Eget kapital
Not 21          
Årets resultat   37,9 80,8 59,2 103,7
Resultatutjämningsreserv Not 21A 99,4 99,4 99,4 99,4
Övrigt eget kapital   402,5 440,4 533,3 593,5
Förändrad redovisningsprincip   0,0 0,0 0,0 0,0
 
Utgående balans
  539,8 620,6 691,9 796,6
 
Specifikation resultatutjämningsreserv
Not 21A          
Ingående värde   77,4 99,4 77,4 99,4
Avsättning avseende resultatet 2019   22,0 0,0 22,0 0,0
Avsättning avseende resultatet 2020   0,0 0,0 0,0 0,0
Summa resultatutjämningsreserv   99,4 99,4 99,4 99,4
 
Angående resultatutjämningsreserv
Fullmäktige har under tidigare år beslutat att avsätta 77,4 mnkr av 2010–2014 års resultat till resultatutjämningsreserven. 2020 har det gjorts avsättning till resultatutjämningsreserv med 22,0 miljoner. Eget kapital i koncernen har ökat 1 mnkr på grund av sänkt skatt vid beräkning av eget kapital andel av obeskattade reserver.
 
Avsättning för pensioner
Not 22          
Ingående värde   8,2 7,1 12,1 10,9
Pensionsutbetalningar   – 1,0 – 0,6 – 1,2 – 0,8
Ränte- och basbeloppsuppräkningar   0,1 0,1 0,2 0,2
Övrigt   – 0,3 0,4 – 0,3 0,4
Ålderspension (förtroendevalda och fd)   0,0 0,0 0,0 0,0
Nyintjänad pension   0,1 0,2 0,1 0,4
 
Summa avsättning för pensioner
  7,1 7,2 10,9 11,1
 
Aktualiseringsgrad, %
  99,0 99,0 99,0 99,0
Utgående kapital i överskottsfonden, mnkr   0,0 6,6 0,3 6,6
 
Specifikation – Avsatt till pensioner
           
Särskild avtalspension   0,4 0,0 0,4 0,0
Förmånsbestämd ålderspension   0,0 0,0 3,1 3,1
Pension till efterlevande   0,0 0,0 0,0 0,0
PA-KL/OPF-KL pensioner   5,3 5,8 5,3 5,8
Visstidspensioner   0,0 0,0 0,0 0,0
Särskild löneskatt   1,4 1,4 2,1 2,2
Summa – Avsatt till pensioner   7,1 7,2 10,9 11,1
Kommunen har under 2013 till stora delar tryggat pensionsförpliktelsen genom en försäkring. Denna försäkring har under 2015 kompletterats och avser i stort sett hela pensionsförpliktelsen.
 
Antal visstidsförordnanden
           
Förtroendevalda   1,0 1,0 1,0 1,0
Tjänstemän   0,0 0,0 0,0 0,0
 
Specifikation över förändring
           
Likvidpåverkande förändring   – 1,0 – 0,6 – 1,2 – 0,8
Ej likvidpåverkande förändring   – 0,1 0,7 0,0 1,0
 
Andra avsättningar
Not 23          
Redovisat värde årets början   0,8 0,5 24,9 26,5
Nya avsättningar   0,0 2,1 0,0 2,1
Ianspråktagna avsättningar   – 0,3 – 0,2 – 0,3 – 0,2
Förändring obeskattade reserver/uppskjuten skatt   0,0 0,0 1,9 1,1
 
Summa andra avsättningar
  0,5 2,4 26,5 29,5
 
Specifikation över övriga avsättningar
           
Avsatt för återställande av deponi   0,5 0,3 0,5 0,3
Avsättning IT omorganisation   0,0 2,1 0,0 2,1
Avsättning för återställande av förorenad mark och rivning av farlig byggnad   0,0 0,0 0,0 0,0
Avsättning för skatter   0,0 0,0 26,0 27,1
Summa övriga avsättningar   0,5 2,4 26,5 29,5
Återställande av deponi för kommunen avser återställningskostnader på avfallsdeponin Omma. Återställandet påbörjades 2002 och beräknas vara avslutat 2023. Kommunen väntar på ett myndighetsbeslut där ärendet ska klargöras. Avsättning för IT omorganisation görs för de åtaganden kommunen har mot IT Kommuner i Skåne AB.
 
Specifikation över förändring
           
Likvidpåverkande förändring   – 0,3 – 0,2 – 0,3 – 0,2
Ej likvidpåverkande förändring   0,0 2,1 1,9 3,2
 
Långfristiga skulder
Not 24          
Skulder till kreditinstitut   0,0 0,0 812,8 792,8
Skuld till Trafikverket   9,9 7,9 9,9 7,9
Långfristiga förutbetalda intäkter   78,7 80,0 78,7 80,0
 
Summa långfristiga skulder
  88,6 87,9 901,4 880,7
 
Specifikation över skuld till kreditinstitut
           
Ingående värde   0,0 0,0 836,0 812,8
Nya upptagna lån Not 24C 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av långfristiga lån Not 24D 0,0 0,0 – 23,2 – 20,0
Summa skuld till kreditinstitut   0,0 0,0 812,8 792,8
 
Specifikation över skuld till Trafikverket
           
Ingående värde   3,1 9,9 3,1 9,9
Nya upptagna lån Not 24C 7,0 0,0 7,0 0,0
Minskning av skulden Not 24D – 0,2 – 2,0 – 0,2 – 2,0
Summa skuld till Trafikverket   9,9 7,9 9,9 7,9
 
Specifikation över långfristiga förutbetalda intäkter
           
Ingående värde   78,2 78,7 78,2 78,7
Ökning av långfristiga förutbetalda intäkter Not 24B 3,4 4,2 3,4 4,2
Upplösning av långfristiga förutbetalda intäkter Not 24A – 2,9 – 2,9 – 2,9 – 2,9
Summa långfristiga förutbetalda intäkter   78,7 80,0 78,7 80,0
 
Specifikation över minskning av långfristiga lån
           
Inlösta långfristiga lån   0,0 0,0 – 23,2 – 20,0
Årets amorteringar   0,0 0,0 0,0 0,0
Inlösen lån med löptid högst 1 år flyttade till kortfristig skuld   0,0 0,0 0,0 0,0
Summa minskning långfristiga lån   0,0 0,0 – 23,2 – 20,0
 
Specifikation över ökning av långfristiga förutbetalda intäkter
           
Nya anslutningsavgifter VA   3,1 4,1 3,1 4,1
Nya investeringsbidrag   0,3 0,1 0,3 0,1
Summa ökning av långfristiga förutbetalda intäkter   3,4 4,2 3,4 4,2
 
Specifikation av förutbetalda intäkter som regleras över flera år
           
VA-anslutningsavgifter   64,0 66,0 64,0 66,0
Genomsnittlig återstående tid är 36,4 (37,4) år (vägt genomsnitt)            
 
Investeringsbidrag
  14,7 14,1 14,7 14,1
Genomsnittlig återstående tid är 30,5 (34,7) år (vägt genomsnitt)            
 
Kortfristiga skulder
Not 25          
Korta skulder kreditinstitut   0,0 0,0 0,0 0,2
Leverantörsskulder   37,9 63,8 47,8 76,5
Semester och övertidsskuld   39,1 41,4 39,1 43,5
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader   121,2 97,8 139,5 112,8
Diverse kortfristiga skulder   80,4 81,8 28,6 23,8
 
Summa
  278,6 284,8 255,0 256,9
 
Specifikation kortfristiga skulder
           
Ingående värde   245,7 278,6 219,5 255,0
Ökning/minskning under året Not 25A 32,9 6,2 35,5 1,9
Summa kortfristiga skulder   278,6 284,8 255,0 256,9
 
Ansvarsförbindelse till pensioner
Not 26          
Ingående värde (inklusive löneskatt)   1,9 1,7 1,9 1,7
Pensionsutbetalningar   – 0,2 – 0,3 – 0,2 – 0,3
Nyintjänad pension   0,0 0,0 0,0 0,0
Visstidspension (politiker)   0,0 0,0 0,0 0,0
Ränte- och basbeloppsuppräkningar   0,0 0,0 0,0 0,0
Överfört till ordinarie beräkning   0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt   0,0 0,1 0,0 0,1
 
Summa ansvarsförbindelser till pensioner
  1,7 1,5 1,7 1,5
 
Aktualiseringsgrad, %
  99,0 99,0 99,0 99,0
 
Övriga panter och ansvarsförbindelser
Not 27          
Ingående värde   859,0 859,0 1,3 1,3
Periodens förändringar   0,0 0,0 0,0 0,0
 
Summa övriga panter och ansvarsförbindelser
  859,0 859,0 1,3 1,3
Specifikation utgående värde per motpart            
Borgensåtagande avseende AB Sjöbohem för externa lån (770 utnyttjat)   800,0 800,0 0,0 0,0
Borgensåtagande avseende Sjöbo Elnät AB för externa lån (41 utnyttjat)   54,0 54,0 0,0 0,0
Borgensåtagande avseende SÖRF för externa lån (1,8 utnyttjat)   3,7 3,7 0,0 0,0
Kommunalt förlustansvar för egnahem   0,0 0,0 0,0 0,0
SYSAV, pensionsutfästelser   1,3 1,3 1,3 1,3
Summa   859,0 859,0 1,3 1,3
Sjöbo kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sjöbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966,1 (501 229,8) mnkr och totala tillgångar till 518 679,7 (525 483,4) mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 815,9 (864,6) mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 826,7 (914,1) mnkr.
 
Justering för realisationsvinster/-förluster
Not 28          
Realisationsvinst fastigheter och anläggningar   0,0 0,7 0,0 0,7
Realisationsförlust fastigheter och anläggningar   0,0 0,0 – 3,9 0,0
Realisationsvinst maskiner och inventarier   0,2 0,3 0,2 0,3
Realisationsförlust maskiner och inventarier   0,0 0,0 0,0 0,0
 
Summa justering för realisationsvinster/-förluster
  0,2 1,0 – 3,7 1,0
 
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
Not 29          
Justering av ej likvidpåverkande förändring av pensionsavsättningar   – 0,1 0,7 0,0 1,0
Justering av ej likvidpåverkande förändring av övriga avsättningar, ändring av redovisningsprincip   0,0 2,1 1,9 3,2
Justering av eget kapital   0,0 0,0 0,0 1,0
Omklassificering mark/exploatering samt leasing   0,0 0,2 0,0 0,2
Förändring uppskjuten skattefordran   0,0 0,0 1,3 0,7
 
Summa justering för övriga ej likvidpåverkande poster
  – 0,1 3,0 3,2 6,1
 
Investering i materiella anläggningstillgångar
Not 30          
Investeringsutgift i fastigheter och anläggningar   – 48,4 – 37,4 – 105,0 – 84,4
Investeringsutgift i maskiner och inventarier   – 7,2 – 12,1 – 11,5 – 13,7
 
Summa investering i materiella anläggningstillgångar
  – 55,6 – 49,5 – 116,5 – 98,1
 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Not 31          
Försäljningsvärde fastigheter och anläggningar   0,0 0,7 0,0 0,7
Försäljningsvärde maskiner och inventarier   1,9 1,1 2,2 1,1
 
Summa investering i materiella anläggningstillgångar
  1,9 1,8 2,2 1,8
 
Minskning av avsättningar på grund av utbetalning
Not 32          
Minskning av avsättningar pensioner på grund av utbetalning   – 1,0 – 0,6 – 1,2 – 0,8
Minskning av andra avsättningar på grund av utbetalning   – 0,3 – 0,2 – 0,3 – 0,2
 
Summa minskning av avsättningar på grund av utbetalning
  – 1,3 – 0,8 – 1,5 – 1,0
 
 
Koncerninterna förhållanden
Not 33
Enhet/ägd andel Utdelning Försäljning
Given Mottagen Intäkt Kostnad
 
Kommunen
    4,0   5,3 151,9
 
AB Sjöbohem (100 %)
  1,0 –    145,1 4,9
Sjöbo Elnät AB (100 %)   3,0 –    3,2 0,4
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (23,3 %)     3,6 0,0
Lån Räntor och
borgensavgifter
Givare Mottagare Intäkt Kostnad
 
Kommunen
  0,0 0,0   4,4 0,0
 
AB Sjöbohem (100 %)
  0,0 0,0   0,0 4,1
Sjöbo Elnät AB (100 %)   0,0 0,0   0,0 0,3
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (23,3 %)   0,0 0,0   0,0 0,0