Resultaträkning

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2020
Bokslut
2021
Budget
2021
Bokslut
2020
Bokslut
2021
 
Verksamhetens intäkter
3 270,6 281,9 252,7 363,3 382,9
varav jämförelsestörande poster 3A 0,1 0,7 0,0 1,0 0,8
Verksamhetens kostnader 4 – 1 329,0 – 1 381,2 – 1 361,3 – 1 333,6 – 1 394,8
varav jämförelsestörande poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Av- och nedskrivningar 5 – 27,8 – 28,1 – 31,3 – 74,5 – 74,3
 
Verksamhetens nettokostnader
  – 1 086,2 – 1 127,4 – 1 139,9 – 1 044,8 – 1 086,2
 
Skatteintäkter
6 805,1 861,9 827,2 805,1 861,9
Generella statsbidrag och utjämning 7 305,4 326,6 318,0 305,4 326,6
 
Verksamhetens resultat
  24,3 61,1 5,3 65,7 102,3
 
Finansiella intäkter
8 18,9 20,2 9,6 8,5 11,8
Finansiella kostnader 9 – 5,3 – 0,6 – 0,6 – 15,0 – 10,4
 
Resultat efter finansiella poster
  37,9 80,7 14,3 59,2 103,7
 
Extraordinära poster
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Årets resultat enligt resultaträkningen
  37,9 80,7 14,3 59,2 103,7
Balanskravsjusteringar   – 1,6 – 9,2 0,0
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
  36,3 71,5 14,3
Reservering av medel till RUR   – 22,0 0,0 0
 
Balanskravsresultat
  14,3 71,5 14,3