Sammanställning beslut om investeringsbudget

mnkr Budget Överföring
investeringsmedel
från 2020
Tilläggsanslag Summa
Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige
§ 151/20
(2020-11-25)
§ 38/21
(2020-03-24)
§ 77/21
(2021-04-28)
Kommunstyrelse        
Kommunövergripande 6,3     6,3
         
Familjenämnd        
Individ-och familjeomsorg 0,1     0,1
Förskole, fritidshems-och grundskoleverksamhet 2,0     2,0
Gymnasieverksamhet 4,6 1,2   5,8
Vuxenutbildning, flykting och arbetsmarknad 0,1     0,1
Turism- och fritidsverksamhet 0,1     0,1
Kulturverksamhet 0,6     0,6
         
Vård-och omsorgsnämnd        
Funktionshindrade 0,5 1,2   1,7
Äldreomsorg 3,8 1,9   5,7
         
Samhällsbyggnadsnämnd        
Plan- och byggverksamhet 0,7     0,7
         
Teknisk nämnd        
Turism- och fritidsverksamhet 1,1 1,5   2,6
Kulturverksamhet 0,3     0,3
Teknisk skattefinansierad verksamhet        
Investeringsram 6,0     6,0
Jakobsgatan/Silogatan   3,5   3,5
Exploateringsverksamhet      
Investeringsram 19,1     19,1
Sjöbo Väst, handelsområde södra   0,4   0,4
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande   0,6   0,6
Teknisk avgiftsfinansierad verksamhet        
Investeringsram utgifter 27,1     27,1
Investeringsram anslutningsavgifter – 1,5     – 1,5
Säkra dricksvattenförsörjningen i Äsperöd   4,3   4,3
Ombyggnad Heinge vaccum   2,6   2,6
Totala nettoinvesteringar 70,9 15,7 1,5 88,1