Tillämpade internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till dess omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader (som endast innehåller kommunexterna poster) påförs driftredovisningen även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som påförs nämnderna kalkylmässigt.

Poster som finns i resultaträkningen är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vissa finansiella intäkter (undantag finns för verksamhetens finansiella intäkter) och kostnader samt extraordinära poster.

Poster som kalkylmässigt påförs i driftredovisningen är för det första personalomkostnader (PO-pålägg) i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. PO-pålägget påförs för de flesta lönekostnader schablonmässigt med 40,15 procent. För det andra är det internränta som beräknas schablonmässigt på verksamheternas anläggningstillgångar och som intäkt från anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Internräntan har satts till 1,25 procent och följer SKR:s beräkning. Räntan beräknas på tillgångarnas bokförda restvärde.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering eller fördelning är:

Typ av kostnad Princip för prissättning
Kost Vård- och omsorgsnämnden debiterar familjenämnden självkostnad beräknad på portionspris.
Larm och bevakning Priset sätts efter antal hyreskontrakt.
Försäkringar Priset baseras på antal bilar, storlek på hyresobjekt etc.
It-support Upphandlad it-support per användare till självkostnadspris. Fördelningen skedde i början på året och kvarstod hela året även om it-supporten från och med november sköts av IT Kommuner i Skåne som kommunen är delägare i. Förändrade kostnader med anledning av en ny leverantör hanterades inom finansieringsansvaret.

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen anläggningspersonals timkostnader. Investeringsredovisningen påförs också interna maskinkostnader, beräknade till maskinernas timkostnader.

All koncernintern fakturering från Sjöbohem och Sjöbo Elnät sker på affärsmässiga grunder. Det som debiteras är exempelvis hyror för verksamhetslokaler, verksamhetsvaktmästare, städning och elkostnader. Från och med november är kommunen delägare i IT Kommuner i Skåne som bland annat debiterar enligt avtal för it-support.

Kostnader för räddningstjänsten fördelas enligt befolkningsantalet mellan medlemskommunerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.