Årets resultat: Plus 28 miljoner

År 2021 var andra året i rad då Vansbro redovisade ett positivt resultat, 28,1 mkr. Det var 2 mkr mer än förra året och 19,2 mkr mer än det budgeterade resultatet. Kommunens huvudsakliga intäkter (skatter, statsbidrag, utjämning) blev 468,5 mkr. Skatterna stod för 297,5 mkr och generella statsbidrag, utjämningsbidrag och fastighetsavgifter för 171 mkr. Verksamhetens Intäkter ökade med 10,8 mkr vilket till stor del beror på redovisningen av skyddsvallen, som ökade kommunens resultat med 11,7 mkr.

Verksamhetens nettokostnader ökade med 25,9 mkr till 439 mkr. Nettokostnaderna som andel av intäkterna var 94 procent precis som förra året. Att intäkterna är högre än kostnaderna är avgörande för att kommunen ska ha en stabil ekonomi och ha egna pengar för att finansiera investeringar för framtiden, exempelvis fortsatt fiberutbyggnad och VA-investeringar som görs i det kommunala bolaget Vansbro Teknik AB.

Trots ett stort underskott mot budget i kommunens sektorer, lämnade kommunen ett överskott som beror på ökade skatteintäkter och den redovisningstekniska hanteringen av skyddsvallen. Att dagens kommunala verksamhet går med överskott är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar. Det krävs effektiviseringar och arbete med att minska sektorernas underskott, speciellt inom individ- och familjeomsorgen, vars underskott är en utmaning för hela den kommunala verksamheten.

Resultaträkning

tkr Kommunen  Sammanställd redovisning
Utfall
2021-12-31
Utfall
2020-12-31
Utfall
2021-12-31
Utfall
2020-12-31
Verksamhetens intäkter 120 987 110 201 216 912 203 740
Verksamhetens kostnader – 545 722 – 509 537 – 627 324 – 590 871
- varav jämförelsestörande poster 7 736 5 098 7 736 5 098
Avskrivningar – 14 491 – 14 000 – 25 496 – 24 906
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 439 226 – 413 336 – 435 908 – 412 037
Skatteintäkter 297 485 281 563 297 485 281 563
Generella statsbidrag och utjämning 171 002 159 284 171 002 159 284
VERKSAMHETENS RESULTAT 29 261 27 511 32 579 28 810
Finansiella intäkter 772 1 283 414 936
Finansiella kostnader – 1 956 – 2 659 – 3 453 – 4 236
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 28 077 26 135 29 540 25 510
ÅRETS RESULTAT 28 077 26 135 29 540 25 510