Socialt stöd och omsorg

Sektorn socialt stöd och omsorg redovisade ett större underskott på 23,9 miljoner.

Även 2021 påverkades verksamheterna av pandemin, då de fick arbeta med att snabbt ställa om bemanning och arbetssätt. Efterfrågan på särskilt boende minskade, troligen delvis på grund av pandemin som gjorde att fler valt att bo hemma längre. Det medförde att en avdelning på Bäckaskog stängdes och verksamheten minskade till tre avdelningar.

I juni beslutade kommunen att bevilja förstärkning i form av fler socialsekreterare samt att låta förste socialsekreterare försöka avlasta IFO-chefen genom utvidgade uppdrag.

Två enhetschefer och en administratör har varit långtidssjukskrivna vilket har lett till en stor belastning på verksamheten.

Resultat 2021

  2021
Budget (tkr) 174 795
Drift (tkr) 198 713
Budgetavvikelse (tkr) * – 23 918
Antal årsarbetare 251,49
varav män 32,34
varav kvinnor 219,15
Frisktal (%) 85,89

* Individ- och familjeomsorgen överskred sin budget med 23 miljoner. Liksom de senaste åren består underskottet av höga kostnader för institutionsvård och skyddsplaceringar för vuxna, institutsvård för unga samt familjehemsvård. Funktionshinderomsorgen lämnade också underskott medan övergripande verksamhet lämnade ett överskott.