Hur gick det för de olika verksamheterna?

Lärande

Sektor lärande redovisade ett underskott på knappt 2,6 miljoner.

Organisationen av elevhälsan förändrades vilket lett till rekrytering av både personal och en elevhälsochef.

Den nya förskolan Knattebo öppnar under hösten i Medborgarhuset för att möta behovet av förskoleplatser i centrala Vansbro.

Utbildning i digitalisering har pågått bland annat för att kunna genomföra prov digitalt i framtiden, exempelvis nationella prov.

Lärande 2021
Budget (tkr) 123 028
Drift, (tkr) 125 600
Budgetavvikelse (tkr) * – 2 572
Antal årsarbetare 226,45
varav män 31,1
varav kvinnor 195,35
Frisktal (%) 92,59

* En stor anledning till budgetunderskottet är en budgetjustering på 4,9 mkr på sektornivå baserad på en demografisk modell som inte gick att applicera på organisationen fullt ut. Orsaken var en föreslagen budgetjustering med hänsyn bland annat till en förväntad elevminskning. Detta underskott har delvis hämtats in då det saknats vikarier och behörig personal till lediga tjänster.