Service

Sektor service redovisade ett underskott på 3 miljoner.

Arbetet med handlingar för byggentreprenaden för nytt särskilt boende på Bäckaskog pågick under året och upphandling och kontraktsskrivning blev klara i december.

Sektor service gjorde en ny upphandling av vinterskötsel i samverkan med sektor samhälle, och även en upphandling av konsulter för projektering av ny ambulansstation, liksom en stor del av projekteringen.

Sektorn tog fram förfrågningsunderlag för nytt ramavtal inom el, ventilation, bygg, måleri, mattläggning, passagesystem samt värme- och sanitetsarbeten, och gjorde en livsmedelsupphandling i samverkan med Mora, Orsa och Malung-Sälens kommuner.

Resultat 2021

  2021
Budget (tkr) 51 182
Drift (tkr) 54 220
Budgetavvikelse (tkr) * – 3 038
Antal årsarbetare 54,17
varav män 8
varav kvinnor 46,17
Frisktal (%) 89,09

* För underskottet står framför allt fastighetsavdelningen, som lämnade ett minusresultat på 2,7 miljoner, främst beroende på högre kostnader än beräknat för skador och underhållsåtgärder.