Samhälle

Sektor samhälle redovisade ett litet överskott på knappt 0,7 miljoner.

Förvaltningen omorganiserades så att tidigare samhällsbyggnad nu är sektor samhälle där ansvaret utökats till att omfatta bibliotek, simhall/gym och fritid. Syftet är att bredda sektorn med ett tydligare fokus på medborgaren och tjänsterna till dem.

Samarbetet med Aktivitetscentrum förstärktes. Sektorn köpte in gatuunderhåll och rengöring till gata- och parkverksamheten, vilket både var ekonomiskt effektivt och gav meningsfulla uppgifter till de som har sysselsättning via Aktivitetscentrum.

Biblioteket erbjöd i början av året endast besök för att låna dator och hämta medier. Tjänsten ”boken kommer” erbjöd dock leverans även till kunder i riskgrupp.

Resultat 2021

  2021
Budget (tkr) 20 550
Drift (tkr) 20 221
Budgetavvikelse (tkr) * 329
Antal årsarbetare 23,95
varav män 3,75
varav kvinnor 20,2
Frisktal (%) 93,68

* Gata- och parkverksamheten lämnade ett överskott på 1,4 miljoner beroende på lägre kostnader för gatuunderhåll och snöröjning. Även biblioteket lämnade överskott. Fritid, simhall och gym, samt bostadsanpassning och sotning lämnade mindre underskott.