Hur gick det med Vansbros mål?

Vansbro kommun har fyra övergripande strategiska mål utifrån olika perspektiv: medborgare och kunder, framtidstro och utveckling, medarbetare och ekonomi. Kommunen bedömer måluppfyllelsen genom att väga samman resultaten för nämndernas olika mål, som mäts genom flera indikatorer.

Vansbro uppfyllde alla fyra mål delvis, det vill säga inget av målen uppfylldes fullt ut. Kommunen uppfyllde dock många av delmålen/indikatorerna. Målet för bredbandstillgång uppfylldes med råge, 87 % mot målet på 70 %. Inom ekonomimålet uppfyllde kommunen tre av fyra indikatorer; resultatmålet, soliditetsmålet och skuldsättningsmålet.

När det gäller mål/indikatorer inom olika verksamheter, som främst finns inom medborgare och kunder, uppfyllde kommunen 7 av 12 mål, bland annat låg brottslighet, låg arbetslöshet, meritvärde i grundskolan, behörighet till gymnasiet samt nöjdhet med både särskilt boende och hemtjänst.

Läs mer om måluppfyllelsen under respektive mål och indikator.

Medborgare och kunder

2021 Perspektiv Strategiska mål  
Medborgare och kunder
Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet.
Indikatorer 2021 Mål   Trend  
Låg brottslighet (antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare) 632 700 +

Vansbro hade 43 polisanmälda våldsbrott under 2021. Antalet har sjunkit stadigt de senaste åren, däremot har fler kvinnor utsatts får våld i nära relation, vilket är ett mönster i hela landet till följd av pandemin. -

Låg arbetslöshet 2,7 % 3 % +

Arbetslösheten är fortsatt låg och Vansbros arbetsmarknad har påverkats mindre av pandemin än många andra kommuner. Långtidsarbetslösheten (mer än 6 månader) har dock ökat. -

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun 77,6 % 72,4 % +

Andelen unga i arbete eller studier ett år efter gymnasiet uppfyllde målet med drygt 5 procentenheters marginal, dock är resultatet från 2019 då dessa resultat har en stor eftersläpning. Kommunen har personal som arbetar med coachning för unga. -

Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare 29 % 41 % +

Målet är inte uppfyllt vad gäller andel studerande på SFI som klarat minst två kurser. En betydande orsak kan vara att eleverna behövt studera på distans vilket försvårat undervisning och inlärning under pandemin. -

Tillgång till utbildning av god kvalitet – andel behöriga lärare (grundskola och gymnasium) 59 % 65 % +

Andelen behöriga lärare var under målet (59 % mot målet 65 %) men bedöms som delvis uppfyllt då andelen ökat något. Sektor lärande arbetar för att locka fler behöriga lärare till kommunen. -

Tillgång till utbildning av god kvalitet – beräknat meritvärde åk 9 220 220 +

Målet för meritvärdet uppfylldes exakt, med ett snitt på 2020 i åk 9. Dock är flickors meritvärde betydligt högre än pojkars, vilket är allvarligt. Lärande ska ta fram en åtgärdsplan för att höja pojkarnas resultat. -

Tillgång till utbildning av god kvalitet – behörighet till gymnasiet 80,5 % 80 % +

Behörigheten till gymnasiet var ganska hög, 80,5 %, och uppfyllde målet, men även här finns det stora skillnader där betydligt fler flickor än pojkar är behöriga. -

Tillgång till utbildning av god kvalitet – andel elever med examen från gymnasiet inom 3 år, exklusive introduktionsprogram 73 % 76 % +

Målet anses delvis uppfyllt vad gäller andel elever med gymnasieexamen inom 3 år (exkl introduktionsprogram), resultatet var ungefär samma som förra året. -

Brukarnöjdhet äldreomsorg – särskilt boende 93 % 90 % +

Brukarnöjdheten inom särskilt boende var 93 % vilket var högre än målet på 90 % och Vansbros resultat var bland de bästa i landet. Resultatet är dock från tidigare år då undersökningen inte gjordes 2021, vilket gör resultatet något osäkert. -

Brukarnöjdhet äldreomsorg – hemtjänst 99 % 90 % +

Brukarnas nöjdhet med hemtjänsten var bland de högsta i landet, 99 %, dock är resultatet för 2021 lite osäkert på grund av att undersökningen inte gjordes 2021. -

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – helhetssyn   90 % +

Vad gäller nöjdhet med individ- och familjeomsorgen var det för få svarande i undersökningen 2021, vilket gör att det inte finns något säkert resultat att redovisa. -

Gott bemötande vid kontakt med kommunen 72 % 77 % +

Målet om gott bemötande vid kontakt med kommunen var 77 %, resultatet blev 72 % vilket var en försämring från både 2020 (77 %) och 2019 (89 %). -

Framtidstro och utveckling
Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.
Indikatorer 2021 Mål   Trend  
Tillgång till internetanslutning med minst hastighet 100 Mbit/s 87 % 70 % +

Tillgången till bredband med minst 100 Mbit/s har nått hela 87 % vilket är klart över målet på 70 %. Intresset är stort och arbetet fortsätter med inkopplingar i Dala-Järna och Haga-Lindesnäs. -

Bidrar till ett rikt föreningsliv – antal föreningar som erhåller föreningsbidrag 37 38 +

Antalet föreningar fått föreningsbidrag var 37, i stort sett enligt målet på 38. -

Simhallsbesök, totalt antal besök 5 713 9 133 +

Eftersom simhallen varit stängd stora delar av året på grund av pandemin är det inte meningsfullt att bedöma måluppfyllelsen. Viktigt är att simundervisningen för skolelever har pågått som vanligt. -

Bidrar till ett rikt föreningsliv – aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 000 invånare 249 239 +

Biblioteket har trots pandemin lyckats erbjuda tillgänglig service genom öppethållande och riktade insatser till barn, vuxna och även riskgrupper, vilket bidragit till att uppfylla målet. -

Bidrar till ett rikt fritidsliv – besök fritidsgård, antal i snitt/kväll 20 25 +

Besöken på fritidsgård nådde inte målet, främst beroende på lågt besöksantal i Vansbro medan allaktivitetshuset i Dala-Järna nådde målet. När pandemin lagt sig blir det lättare att erbjuda attraktiva aktiviteter. -

Tillgång till bra bostäder – standard på SÄBO ska öka 37 % 25 % +

Standarden på bostäder i särskilt boende har ökat markant tack vare avvecklingen av sex platser med låg standard under året. -

Minska miljöpåverkan från kommunens verksamhet – serveringssvinn gram/portion per dag, Smedbergsskolan 77 73,42 +

Målet för minskning av matsvinn på Smedbergsskolan nåddes delvis. Resultatet drogs ner av hög orapporterad frånvaro vid sista mättillfället, då kan köket inte ändra sin planering. -

Minska miljöpåverkan från kommunens verksamheter – serveringssvinn gram/portion per dag, Myrbacka skola 81 42,99 +

Myrbacka skola har haft samma problem som Smedbergsskolan vad gäller matsvinn. Frånvaro som sker samma dag och inte rapporteras till skolan, hinner inte heller rapporteras till köket i tid. -

Minska miljöpåverkan från kommunens verksamheter – minska utskrifter 1 039 682 1 164 220 +

Antalet utskrifter i kommunen fortsatte minska även 2021. Även om det till viss del beror på pandemin och distansarbetet, visar resultatet en förändring och ökad medvetenhet om att det går att undvika pappersutskrifter. -

Bra näringslivsklimat – sammanfattande omdöme 32 12 +

Vansbro klättrade tre placeringar till plats 32 i rankningen av företagsklimat, målet anses delvis uppfyllt. Bättre förbindelser via väg och tåg samt ökad bredbandstillgång behövs för att nå målet. -

Bra näringslivsklimat – tjänstemäns attityder till företagande 45 12 +

Vad gäller tjänstemäns attityder till företagande tappade Vansbro tre placeringar till plats 45. Hög frånvaro, brist på personal och samtidigt hög arbetsbelastning är några förklaringar till detta. -

Bra näringslivsklimat – skolans attityder till företagande     +

Skolans attityder till företagande mäts inte längre och det finns därför inget resultat för detta. -

Minska andelen långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar samt beteendestörningar     +

Mätningen av långtidssjukfrånvaron har inte hunnit rapporteras när årsredovisningen skrivs. -

Medarbetare
Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.
Indikatorer 2021 Mål   Trend  
Medarbetarengagemang (HME) 77 % 77 % +

För hållbart medarbetarengagemang nådde kommunen målet precis, med 77 %. Svarsfrekvensen brukar tyvärr vara låg, 2021 var den 61 %. Resultatet förbättrades främst inom övergripande frågor som styrning och motivation, medan resultatet försämrades i de tre frågor som handlar om ledarskap. Kommunen jobbar med handlingsplaner för att förbättra resultatet. -

Friska medarbetare – frisktal 89,41 % 93 % +

Frisktalet (andel medarbetare med 0–5 sjukdagar på ett år) var 89,4 % mot målet 93 %, vilket får anses godkänt med tanke på att pandemin fortsatte under 2021. -

Ekonomi – finansiella mål
Vansbro kommun har en hållbar ekonomi.
Indikatorer 2021 Mål   Trend  
Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag 6 % 2 % +

Överskottsmålet på 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag nåddes med god marginal med ett resultat på 6 %. Även om skyddsvallens bokföring räknas bort nåddes målet, med 3,6 %. -

Soliditeten ska stärkas 21 % 14 % +

Soliditeten stärktes och blev 21 % mot målet som var 14 %. Exklusive pensionsåtaganden ökade soliditeten från 40 till 48 %. -

Skuldsättningsgrad kommunen 79 % 86 % +

Skuldsättningsgraden var målsatt till högst 86 % och resultatet blev 79 %, vilket innebär att målet uppnåddes. -

Prognossäkerhet 48 % 1 %   +

Målet för prognossäkerhet är att prognoser inte ska avvika från det verkliga resultatet med mer än 1 %. Detta mål var långt ifrån att nås, med en avvikelse på 48 %. Störst avvikelse från prognosen fanns inom finansiering där differensen var 6,3 mkr. -