Hur ser framtiden ut för Vansbro?

För andra året i rad redovisade Vansbro kommun ett överskott, som dessutom var 19,2 mkr över budgeterat resultat. Den främsta orsaken är ökade skatteintäkter. Men trots överskott behöver vi fortsätta arbeta för effektivare service och en långsiktigt stabil ekonomi. Vi har kommit en bra bit på väg med fiberutbyggnaden, som är viktig både för fler arbetstillfällen och för att människor ska vilja bo i Vansbro, men i de kommunala verksamheterna krävs ännu mer ökad effektivitet och digitalisering för att få mer välfärd för varje krona.

Vår vision – en attraktiv kommun där människor kan finna både arbetsglädje och livskvalitet

Befolkningen minskade med 25 personer till 6 776 invånare, en betydligt större minskning än förra året (–4 invånare). Födelsenettot var –53, vilket betyder att det var 53 färre födda än avlidna i kommunen under 2021. Däremot var flyttnettot positivt med 22 fler inflyttare än utflyttare. För att locka fler unga att bosätta sig och stanna i Vansbro krävs attraktiva bostäder. 2021 startade flera bostadsprojekt med planerad byggstart 2022. Samarbete mellan skola och näringsliv är också viktigt för att ge unga kunskap om det lokala näringslivets möjligheter till bra jobb så att de kan välja utbildning utifrån det.

En stor omvärldshändelse som påverkar även Vansbro är givetvis kriget i Ukraina som startade i februari 2022. Kriget leder högst troligt till inflation och kan innebära lägre skatteintäkter beroende på hur ekonomin utvecklas. En trolig flyktingström från Ukraina ställer också krav på beredskap att ta emot dem, samtidigt som det skapar möjligheter att ta tillvara deras kompetens i yrken där det råder brist.

För denna och alla andra utmaningar tar vi nu sats och fortsätter arbeta för att Vansbro ska kunna bibehålla en god ekonomi och ännu bättre service för att nå vår vision!