Kommunens medarbetare

Antalet anställda fortsatte öka, år 2021 med nio personer till 664 anställda. Antalet årsarbetare (den sammanlagda arbetstiden omräknad till heltider) ökade med 8,4 till totalt 589 årsarbetare. Sjukfrånvaron var fortsatt hög 2021, 10,6 procent, vilket fortfarande var en effekt av pandemin på grund av både smittspridning och att medarbetare fortfarande var tvungna att stanna hemma vid minsta symtom.

Personalkostnaderna ökade från 289 mkr 2020 till närmare 293 mkr 2021. Ökningen omfattar dock en sammanlagd löneökning på 5,6 mkr. Räknar man bort löneökningen har personalkostnaderna därmed egentligen inte ökat utan snarare minskat.

Kompetensförsörjningen är fortsatt svår, särskilt inom flera av de viktigaste områdena som skola, vård och omsorg, och kvalificerade yrken som socialsekreterare och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vansbro behöver öka sin attraktivitet som arbetsgivare för att locka medarbetare från andra kommuner. Ett positivt tecken är att kvaliteten har ökat på de ansökningar som kommer in.