Kommunkansli

Kommunkansli redovisade ett överskott på drygt 3 miljoner.

Ett nytt ärendehanteringssystem sjösattes under året, liksom möjlighet till digital signering i diariesystemet och en tjänst för Säkra Meddelanden samt digital myndighetspost. Alla handlingar till politiska sammanträden levereras nu också digitalt och kommunfullmäktiges sammanträden sänds på webben.

År 2021 präglades av stora leveransproblem inom it- och telefoniområdet vilket påverkade planeringen av datorbyten och annan ny utrustning.

Det dalagemensamma projektet för e-handelslösningar fortsatte och skolskjutskorten var först med att få en digital betallösning. Flera tjänster ska sedan kunna kopplas till betallösningen på kommunens e-handelsplattform.

Resultat 2021

Kommunkansli 2021
Budget (tkr) 36 997
Drift (tkr) 33 931
Budgetavvikelse (tkr) * 3 066
Antal årsarbetare 34,9
varav män 13,0
varav kvinnor 21,9
Frisktal (%) 94,21

* Överskottet beror främst på vakanta tjänster och olika typer av frånvaro under året. Upphandlingar har även bidragit till minskade kostnader inom it-funktionen.