Kommunstyrelsens
ordförande

En gemensam budget och ekonomisk överenskommelse i tider av osäkerhet

Pandemin i världen och även här i Sverige innebär en mycket stor osäkerhet om hur det närmsta året kommer att bli. Det finns farhågor både hur ekonomin i stort kommer att utveckla sig, och därmed kommunens intäkter, samt att det finns en överhängande risk att kommunens kostnader ökar på grund av pandemin. Denna situation kräver en bred uppgörelse. Därför har de styrande partierna i Sjöbo – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Sjöbopartiet – tillsammans med Sverigedemokraterna gjort en bred ekonomisk uppgörelse.

En budget som prioriterar välfärdsuppdraget

Denna budget har ett tydligt fokus på välfärdsuppdraget och med kraftig prioritering på dem som behöver kommunen i olika skeenden i livet. Förutom äldreomsorgens ytterligare 11,9 mnkr utöver statens tillskott på 7,3 mnkr så är det satsningar inom barnomsorg och grundskola, som förutom dagens 396 mnkr tilldelas ytterligare 7,6 mnkr. Verksamheten för personer med funktionshinder får en extra tilldelning på 2,2 mnkr. Även individ- och familjeomsorgen får en stor ökning. Denna verksamhet tillförs ytterligare 10,4 procent eller 6,1 mnkr.

Hållbar ekonomi i en orolig tid

För att långsiktigt hantera investeringar utan att utnyttja kommande generationers investeringsutrymme måste varje budget generera ett positivt resultat. Till 2021 har vi därför budgeterat med ett högre resultat än kommunens finanspolicy.

Det högre budgeterade resultatet ger oss dessutom en stötdämpare om konjunkturen faller.

En budget med uppdrag som ger framtidstro

Ett utökat samarbete med polisen där medborgarlöftet är att arbeta så att ungdomarna upplever en ökad grad av trygghet samt minskad oro för att utsättas för brott. Under nästa år kommer även samarbetet med Nattvandrarna att öka samt att det kommer att tas fram en handlingsplan för drogpreventiva åtgärder. För att minska ensamheten för de äldre under pandemin innefattar även uppdraget för nästa år att kontakta samtliga kommuninvånare som är 75 år eller äldre.

I uppdraget för nästa år ingår att aktivt utveckla samarbetet genom att införa nya arbetsmetoder inom och mellan vuxenutbildningen, migrationsverksamheten och arbetsmarknadsåtgärder i kommunen.

Magnus Weberg
Kommunstyrelsens ordförande