Årsredovisningen i korthet

Ett år som skapar oro

82 nya Sjöbobor

Efter en rekordartad befolkningsökning 2017 fortsatte befolkningen att öka, men långsammare. En god nivå på försäljning av tomter, beviljade bygglov och byggande av flerfamiljshus borgar för en positiv utveckling även nästkommande år.

Periodens resultat –3 miljoner

För första gången sedan 90-talet redovisas ett negativt resultat med cirka 3 mnkr, vilket var knappt 13 mnkr sämre än det budgeterade resultatet. Nämndernas verksamheter gav tillsammans ett underskott på knappt 26 mnkr och bara fyra av åtta nämnder redovisade överskott. Störst överskott av nämnderna hade kommunstyrelsen med knappt 5 mnkr. Störst överskott visade annars skatteintäkter och generella statsbidrag (7 mnkr) och finansnettot (7 mnkr). Störst underskott hade familjenämnden med drygt 21 mnkr. Större befolkning än beräknat och ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen var några förklaringar till familjenämndens resultat.

Om även bolagen och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund tas med blir det istället ett plusresultat med knappt 20 mnkr. Både Sjöbo Elnät och Sjöbohem redovisade positiva resultat.

Fyra av fem målområden klarades

Kommunfullmäktiges fem målområden följdes upp. Fyra nåddes, medan målområdet kunskap inte uppnåddes, samtidigt som det anses vara särskilt viktigt för Sjöbos utveckling. Resultatet i skolan har stabiliserats på en högre nivå, men uppvisar inte den förbättring som kommunen strävat efter.

Låg arbetslöshet

Arbetslösheten är låg i kommunen, vilket även gäller ungdomarna. Många nyanlända kommer att kunna bli en stor tillgång, men de behöver till en början utbildning, praktik och arbete för att bli självförsörjande och etablerade i samhället. Här har den kommunala vuxenutbildningen ett viktigt uppdrag.

Svårare att rekrytera

Bristen på arbetskraft märks och i många av de kommunala yrkena är det svårt att rekrytera personal. Som en följd av befolkningsökningen ökade personalen. Ökningen kommer att fortsätta och omfatta allt fler yrkeskategorier.

Det händer mycket spännande

En ny vision utformades i dialog med medborgarna. Dessutom beslutades en ny politisk organisation.

Sjöbos omsorgstagare gav åter kommunen ett bra betyg och i årets Håll Sverige Rent placerade sig kommunen på plats 21.

För att stärka hållbarheten pågår utbyggnad av vatten och avlopp i sommarbyarna. Lekplats Sjöbo Väst, Bondgårdslekplatsen, gestaltades och byggs till hösten 2019. Förslagen till utveckling av Lövestads marknadsplats är på väg att genomföras.

Arbetet med att miljöanpassa kommunens fordonsflotta påbörjades. Andelen miljöklassade fordon ökade till 77 procent i förhållande till 2017. De bilar som köpts in är miljöklassade.

Sjöbos utmaning

Urbaniseringen, globaliseringen och den demografiska utvecklingen gör att samhällsutmaningarna blir mer komplexa, kraven och förväntningarna ökar och budgeten pressas. För att möta de utmaningar som Sjöbo står inför krävs annorlunda och nya sätt att arbeta med det kommunala uppdraget. Att fortsätta att lösa nya utmaningar med gamla metoder innebär en överhängande risk för att uppdraget inte klaras. Här behöver det skapas en kultur för förändringar i organisationen. Det ställer krav på att ompröva och skapa konkreta förändringar i såväl stort som smått. Framgångsrik förändring måste komma från de människor som påverkas av den. Här blir det allt viktigare att involvera både medborgare och medarbetare i förändringsarbetet och spegla erfarenheterna från medborgarna och allmänhetens engagemang.

För att klara ekonomin framöver behöver verksamheten effektiviseras med 1 procent årligen (10 mnkr).